Børnebidrag

Forsørgelsespligten
Forældre er hver for sig forpligtet til at forsørge deres fælles barn. Bidragspligten ophører, når barnet fylder 18 år – se dog om uddannelsesbidrag nedenfor. Barnet skal forsørges, opdrages og uddannes under hensyn til forældrenes livsvilkår og hvad, der er bedst for barnet.

Opfylder en af forældrene ikke forsørgelsespligten over for barnet, kan den ene forælder anmode om, at der pålægges den anden at betale bidrag til barnets underhold.

Hvem kan kræve børnebidrag fastsat
Den af forældrene, som har barnet boende eller som væsentligst afholder udgifterne til barnets forsørgelse, kan søge om at få fastsat bidrag. Det er som hovedregel en forudsætning, at vedkommende har forældremyndigheden over barnet eller lovligt har barnet i pleje. Hvis der er fælles forældremyndighed og forældrene deles om alle udgifterne til forsørgelse af barnet, kan der normalt ikke fastsættes børnebidrag.

Afgørelser om bidrag
Der søges om fastsættelse af bidrag på det sted, hvor bidragsbetaler bor. Det vil sige bor bidragsbetaler på Færøerne, skal der søges ved Rigsombuddet. Hvis bidragsbetaler bor i Danmark, skal der søges ved Statsforvaltningen.

Når ansøgning indgives til Rigsombuddet, træffer Rigsombuddet afgørelse om, hvor stort bidraget skal være – hvis der er søgt om mere end normalbidraget – samt fra hvornår bidraget skal betales. Der træffes afgørelse på grundlag af de oplysninger, som parterne sender til Rigsombuddet.

Rigsombuddet træffer normalt afgørelse om børnebidrag, når der er sket en ændring i barnets situation. For eksempel hvis forældrene er flyttet fra hinanden. Hvis der søges om bidrag kort efter, at samlivet er stoppet, fastsættes bidraget normalt med tilbagevirkende kraft fra samlivsophævelsen.

Herefter udfærdiges der en bidragsresolution, som bliver tilsendt begge parter, hvoraf det fremgår, hvad der skal betales af hvem og fra hvornår.

Udgangspunktet er, at bidraget skal betales halvårsvis forud. Forældre kan dog vælge eller søge om månedsvis betaling.

Normalbidrag
Børnebidraget fastsættes under hensyn til barnets tarv og forældrenes økonomiske kår, herunder deres erhvervsevne. Er begge forældre ubemidlede, fastsættes bidraget i almindelighed til normalbidraget. Normalbidragets størrelse på Færøerne fastsættes hvert år af Færøernes landsstyre og i Danmark af Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen. For bidragets størrelse både på Færøerne og i Danmark se linket øverst i højre hjørne.

Forhøjet bidrag
Ved en ansøgning om forhøjet bidrag vil Rigsombuddet især tage hensyn til bidragsbetalers indtægtsforhold. Det er bidragsbetalers indtægtsforhold og antallet af bidragsbetalers børn, som er grundlaget for Ankestyrelsens vejledende regler for forhøjet bidrag. Der tages ikke hensyn til bidragsbetalers eventuelle nye ægteskab eller samlivsforhold, ligesom der ikke tages højde for stedbørn, selvom de forsørges i bidragsbetalers hjem.

Der lægges normalt ikke vægt på bidragsmodtagers indtægtsforhold ved fastsættelse af forhøjet bidrag, ligesom der ikke tages hensyn til, om bidragsbetaler har indgået nyt ægteskab, indledt nyt samlivsforhold eller har flere børn.

Ændring eller bortfald af børnebidrag
En afgørelse om størrelsen af børnebidrag gælder normalt indtil videre. Det betyder, at bidragets størrelse vil kunne ændres, hvis der sker ændringer i især bidragsbetalers økonomiske forhold, f.eks. på grund af længerevarende sygdom, arbejdsløshed, varig stigning eller fald i indtægt eller lignende.

Normalt vil ændring af børnebidrag først have virkning fra førstkommende forfaldsdato efter afgørelsen, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder.

Ændring af børnebidragets størrelse forudsætter en ansøgning herom fra en af parterne. Det offentlige tager ikke selv initiativ til at rejse en sag herom.

Er børnebidrag fastsat til normalbidraget, kan det kun forventes ophævet, hvis barnet selv har indtægter af en vis størrelse.

Ophør af bidrag
Bidraget ophører i følgende situationer:

· Ved barnets 18. år uanset forfaldstiden

· Hvis barnet flytter til den bidragspligtige

· Bidragsbetaler afgår ved døden

· Forældrene genoptager samlivet

· Barnet har en egen indtægt pr. måned, der overstiger ca. 6.000 kr. (hvis indtægten overstiger ca. 5.000 kr., vil et forhøjet bidrag eventuelt blive nedsat til normalbidraget).

Særlige bidrag
Efter ansøgning kan Rigsombuddet fastsætte bidrag til barnets fødsel, dåb, konfirmation eller beklædning, sygdom og begravelse samt til uddannelse indtil barnets fyldte 24. år, se taksterne for disse i højre side.

Der kan fastsættes bidrag ved et barns fødsel og til moderens underhold to måneder før og en måned efter fødslen.

Ved barnets dåb kan der fastsættes et bidrag svarende til normalbidraget.

Ved barnets konfirmation kan der fastsættes et bidrag, som udgør 3 gange normalbidraget.

Hvis barnet ikke skal konfirmeres, kan der fastsættes et beklædningsbidrag. Dette har samme størrelse som konfirmationsbidraget.

Der skal søges om dåbs- og konfirmationsbidrag inden 3 måneder efter, at barnet er blevet døbt eller konfirmeret. Beklædningsbidrag skal søges inden 3 måneder efter, at kammeraterne er blevet konfirmeret.

Uddannelsesbidrag
Hvis bidragsbetaler forsørger et barn, der er under uddannelse, kan der i nogle tilfælde fastsættes et bidrag efter, at barnet er fyldt 18 år. Bidraget kan længst gælde til barnet fylder 24 år, og bidraget ophører, når barnet ikke længere er under uddannelse. Der fastsættes kun bidrag, hvis bidragsbetaler har en forholdsvis høj indtægt. Det normale uddannelsesbidrag svarer til normalbidraget.

Betaling og inddrivelse af børnebidrag
Når bidraget er fastsat, kan forældrene aftale, hvorledes betalingen skal foregå, f.eks. ved bankoverførsel fra bidragsbetalers konto til bidragsmodtagers konto. Hvis betalingen herefter ikke sker på forfaldsdatoen, kan bidragsmodtager anmode Almannaverkið, Postboks 3096, FO-110 Tórshavn om forskudsvis udbetaling af normalbidraget og eventuelt om inddrivelse af tillæg til normalbidraget. I Danmark skal henvendelse ske til kommunens socialforvaltning.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik