Separation/skilsmisse

Separation
Bevilling til separation kan på Færøerne gives af Rigsombuddet og i Danmark af statsforvaltningerne.

Enhver af ægtefællerne har ret til at blive separeret, uanset om den anden ægtefælle er enig heri.

Når Rigsombuddet har modtaget ansøgningen, indkalder Rigsombuddet begge ægtefæller til et fælles møde (vilkårsforhandling).

For at blive separeret ved bevilling, skal ægtefællerne være enige i at blive separeret samt være enige om:

1. Pligten til at betale ægtefællebidrag. (Hvis der ikke kan opnås enighed om størrelsen af et eventuelt bidrag, kan Rigsombuddet træffe afgørelse herom).
Ellers kan separation kun meddeles ved dom fra byretten.

Hvis sagen skal for byretten, kræves det normalt, at man har en advokat. Hos Rigsombuddet kan man søge om fri proces, således at staten, hvis betingelserne ellers er opfyldte, betaler advokaten.

Inden der gives separation, kan der ske mægling ved en præst, hvis begge parter ønsker det.

Vedrørende forældremyndigheden over eventuelle fællesbørn fortsætter den fælles forældremyndighed, medmindre forældrene er enige om at ophæve den fælles forældremyndighed. Såfremt forældrene ikke er enige om, hvorvidt den fælles forældremyndighed skal fortsætte efter separationen må der anlægges en sag ved byretten, som tager stilling til hvem der skal have forældremyndigheden alene. Rigsombuddet kan i forbindelse med uenighed omkring forældremyndigheden tilbyde børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling – se nærmere under ”samvær”.

Når ansøgningen indsendes til Rigsombuddet, skal der vedlægges

 • kopi af vielsesattest
 • kopi af fødsels-, dåbs- eller navneattester for ægtefællerne og fællesbørn under 18 år
 • kopi af eventuelle ægtepagter
 • Når ægtefællerne er blevet separeret, enten ved bevilling fra Rigsombudsmanden eller ved dom fra byretten, skal man indsende en ny ansøgning, hvis man senere ønsker at blive skilt.

Den nye ansøgning kan tidligst indsendes 6 måneder efter den dato, hvor man blev separeret. Separationsdatoen er enten den dato, der står på separationsbevillingen, eller den dag dommen blev afsagt.

Rigsombudsmanden kan efter ansøgning fastsætte børnebidrag, uanset om separationssagen skal behandles hos Rigsombudsmanden eller i byretten.

Ansøgning om bevilling til skilsmisse på grundlag af forudgående separation
Bevilling til separation og skilsmisse gives på Færøerne af Rigsombuddet og i Danmark af statsforvaltningerne.

Hvis man ønsker skilsmisse på grundlag af en separationsbevilling, kan man tidligst ansøge herom 6 måneder efter den dato, hvor man blev separeret. Ønsker den anden ægtefælle ikke at medvirke til skilsmisse på dette tidspunkt, skal der gå yderligere 6 måneder (i alt 1 år), før man kan søge om skilsmisse. En ægtefælle har ret til skilsmisse efter 1 års separation.

Når Rigsombuddet har modtaget ansøgningen, som kun behøver at være underskrevet af en af ægtefællerne, indkalder Rigsombuddet begge ægtefæller til et fælles møde. Når skilsmisse søges på grundlag af en separation, hvor vilkårene også skal gælde for tiden efter skilsmissen, behandles ansøgningen dog normalt skriftligt, og ægtefællerne indkaldes derfor ikke til et møde. I det tilfælde sker der alene skriftlig behandling af ansøgningen.

Hvis begge parter ønsker det, kan der forud for mødet hos Rigsombuddet ske mægling hos en præst.

Hvis der ikke allerede er truffet bestemmelse herom ved separationen, skal ægtefællerne for at blive skilt ved bevilling bl.a. være enige om:

1. Pligten til at betale ægtefællebidrag. (Hvis der ikke kan opnås enighed om størrelsen af et eventuelt bidrag, kan Rigsombuddet træffe afgørelse herom).
Ellers kan skilsmisse kun meddeles ved dom fra byretten.

Hvis sagen skal for byretten, kræves det normalt, at man har en advokat. Hos Rigsombuddet kan man søge om fri proces, således at staten, hvis betingelserne ellers er opfyldte, betaler advokaten.

Når ansøgningen indsendes til Rigsombuddet, skal der vedlægges

 • kopi af vielsesattest
 • kopi af fødsels-, dåbs- eller navneattester for ægtefællerne og fællesbørn under 18 år
 • kopi af eventuelle ægtepagter
 • original separationsbevilling eller separationsdom
 • Rigsombuddet kan efter ansøgning fastsætte børnebidrag, uanset om separations- eller skilsmissesagen skal behandles hos Rigsombuddet eller i byretten.

Ansøgning om bevilling til skilsmisse uden forudgående separation
Bevilling til separation og skilsmisse gives på Færøerne af Rigsombuddet og i Danmark af statsforvaltningerne.

Normalt skal man separeres, før man kan blive skilt. Man kan dog blive skilt uden separation, f.eks. på grund af utroskab, hvis ægtefællerne på grund af uoverensstemmelse ikke har boet sammen de sidste 2 år, på grund af vold eller bigami.

Hvis man vil skilles på grund af utroskab, skal Rigsombuddet have en erklæring fra den person, ens ægtefælle har været utro med.

Hvis man vil skilles på grund af vold, skal der foreligge dokumentation i form af lægeerklæring samt politianmeldelse.

Når Rigsombuddet har modtaget ansøgningen, som kun behøver at være underskrevet af en af ægtefællerne, indkalder Rigsombuddet begge ægtefæller til et fælles møde.

Hvis begge parter ønsker det, kan der forud for mødet ske mægling hos en præst.

For at blive skilt ved bevilling skal ægtefællerne bl.a. være enige om:

1. Pligten til at betale ægtefællebidrag. (Hvis der ikke kan opnås enighed om størrelsen af et eventuelt bidrag, kan Rigsombuddet træffe afgørelse herom).
Ellers kan skilsmisse kun meddeles ved dom fra byretten.

Hvis sagen skal for byretten, kræves det normalt, at man har en advokat. Hos Rigsombuddet kan man søge om fri proces, således at staten, hvis betingelserne ellers er opfyldte, betaler advokaten.

Vedrørende forældremyndigheden over eventuelle fællesbørn fortsætter den fælles forældremyndighed, medmindre forældrene er enige om at ophæve den fælles forældremyndighed. Såfremt forældrene ikke er enige om, hvorvidt den fælles forældremyndighed skal fortsætte efter skilsmissen må der anlægges en sag ved byretten, som tager stilling til hvem der skal have forældremyndigheden alene. Rigsombuddet kan i forbindelse med uenighed omkring forældremyndigheden tilbyde børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling – se nærmere under ”samvær”.

Når ansøgningen indsendes til Rigsombuddet, skal der vedlægges

 • kopi af vielsesattest
 • kopi af fødsels-, dåbs- eller navneattester for ægtefællerne og fællesbørn under 18 år
 • kopi af eventuelle ægtepagter

Rigsombuddet kan efter ansøgning fastsætte børnebidrag, uanset om skilsmissesagen skal behandles hos Rigsombuddet eller i byretten.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik