Betingelser for at blive godkendt som adoptant

1) Det er et grundlæggende krav for, at man kan få lov til at adoptere, at adoptionen kan anses for at være til gavn for barnet.

2) Du skal opfylde nogle generelle godkendelseskrav. Disse er:

· der må højst være 42 års aldersforskel mellem barnet og ansøger, dog skal ansøger være fyldt 25 år. Det betyder, at en ansøgning om godkendelse til adoption af et lille barn skal indgives, inden ansøger fylder 43 år, dog med mulighed for dispensation,

· ansøgere, der ønsker at adoptere sammen, skal have boet sammen i mindst 21⁄2 år, når de indgiver ansøgningen (dog med mulighed for dispensation), og de skal være gift på tidspunktet for godkendelsen. Forundersøgelse kan dog påbegyndes, selvom ansøgerne endnu ikke er blevet gift,

· ansøgerens fysiske og psykiske helbredstilstand må ikke forringe mulighederne for, at adoptionsforløbet bliver til barnets bedste,

· ansøgerens bolig skal være egnet til at danne ramme for opfostring af barnet,

· ansøgeren skal have forsvarlige økonomiske forhold, og

· ansøgeren må ikke være straffet for forhold, der giver anledning til berettiget tvivl om egnetheden til at adoptere.

3) Du skal efter en konkret vurdering kunne anses for egnet til at varetage omsorgen for et adoptivbarn. Denne individuelle vurdering baseres blandt andet på den skriftlige vurdering som Rigsombuddets socialrådgiver har udfærdiget i forbindelse med hjemmebesøget, der blandt andet beskriver dit adoptionsmotiv, personlighed, interesser, fremtidsplaner, evt. indbyrdes forhold, samt kendskab og indstilling til børn m.v.

Du kan ikke fremsætte specielle krav om barnets køn, nationalitet, alder eller udseende.

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik