Hvordan får I hjælp hos Rigsombuddet?

Hvis I er uenige om samværet, kan den af jer, som søger samvær, udfylde en blanket, som sendes til Rigsombuddet.


Hvis barnet er bosat i Danmark, sendes ansøgningen til Statsforvaltningen. Se www.statsforvaltningen.dk

Når vi modtager ansøgningen, bliver I som udgangspunkt indkaldt til et møde hos os i Rigsombuddet.


Vi mener, det er meget vigtigt, at I har et godt samarbejde om barnet. Vi vil derfor på mødet forsøge at hjælpe jer til selv at indgå en aftale om, hvordan barnet skal være sammen med den forælder, som det ikke bor sammen med.


Hvis I ikke kan blive enige om samvær tilbyder vi jer normalt børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling – se nærmere under børnesagkyndig rådgivning og/eller konfliktmægling eller få udleveret folder hos Rigsombuddet.


Det er altid bedst, at I selv bliver enige om, hvordan samværet skal være.


Hvis I heller ikke efter at have deltaget i børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling kan blive enige om samvær, træffer vi afgørelse om samværet på grundlag af de oplysninger, I har givet os. Der kan også blive tale om, at vi indhenter oplysninger andre steder fra. Barnet kan også inddrages i sagen. Det kan for eksempel foregå på den måde, at at vi taler med barnet, se nærmere under vegleiðing til barnið.


Rigsombuddet træffer afgørelsen ud fra, hvad der er bedst for barnet.


I særlige tilfælde kan der være behov for at sagen skal behandles anderledes end beskrevet, f.eks. hvis den ene forælder ikke er bosiddende på Færøerne.


Rigsombuddet fastsætter normalt kun det overordnede omfang af samværet. I skal så selv træffe mere detaljerede beslutninger om samværet. Hvis I ikke kan blive enige om dette, kan vi tilbyde jer børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling.


Rigsombuddets afgørelse kan tvangshåndhæves. Det at en samværsresolution kan tvangsfuldbyrdes betyder, at samværsforælderen efter Rpl. § 478, stk. 1, nr. 3 (bekendtgørelse nr. 148 frá 9. marts 2004 af lov for Færøerne om rettens pleje) kan få fogedrettens hjælp, hvis barnet/børnene ikke udleveres til samværet. Ligeledes kan bopælsforælderen også få fogedrettens hjælp, hvis barnet/børnene ikke kommer hjem efter samværet.


I kan klage over Rigsombuddets afgørelse til Ankestyrelsens Familieretsafdeling. Du skal sende din klage til Rigsombuddet, der så sender klagen og sagens bilag til Ankestyrelsens Familieretsafdeling.


Hvis du skal have fastsat samvær med et barn, der bor i udlandet, kan du finde information på Ankestyrelsens hjemmeside.


Hvis dit barn er anbragt af Høvuðsbarnaverndarnevndini uden for hjemmet, kan Rigsombuddet i udgangspunktet ikke træffe afgørelse om samvær. Du skal så i stedet kontakte barnets lokale børneværnstjeneste.


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik