Forældremyndighed ved forhindring

Rigsombuddet kan afgøre, såfremt indehaveren, den ene af to indehavere eller begge indehavere af forældremyndigheden, er forhindret i at træffe bestemmelse om barnets personlige forhold, hvem forældremyndigheden skal tilkomme, så længe forhindringen varer.


Det er en forudsætning, at indehaveren af forældremyndigheden er forhindret i at udøve sine pligter og beføjelser som forældremyndighedsindehaver.


Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis den pågældende på grund af psykisk eller fysisk sygdom ikke er i stand til at tage stilling til spørgsmål vedrørende barnets forhold.


Ved udlandsophold er det ofte – uanset opholdets længde – muligt at få forbindelse med forældremyndighedsindehaveren, f.eks. via telefon eller e-mail. Udlandsophold kan derfor kun anses for en hindring, hvis det nøjagtige opholdssted er ukendt, eller det af andre grunde ikke er muligt at opnå kontakt med forældremyndighedsindehaveren.


Hverken bestemmelsen eller forarbejderne indeholder bemærkninger om, hvor længe forhindringen skal vare, for at der kan træffes en midlertidig afgørelse om forældremyndighed.


Selv meget kortvarige forhindringer kan således danne grundlag for en afgørelse, hvis der er akut behov for at træffe beslutninger vedrørende barnet.


Som eksempel på langvarige eller permanente hindringer kan nævnes situationer, hvor indehaveren af forældremyndigheden på grund af f.eks. kronisk eller uhelbredelig sygdom er ude af stand til at tage stilling til spørgsmål om barnets forhold.


Selv om forældremyndighedsindehaveren er forhindret, beror det på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Ved denne vurdering lægges der blandt andet vægt på, om der er et konkret og aktuelt behov for at udpege en midlertidig forældremyndighedsindehaver, samt hvor længe forhindringen skønnes at ville vare. Det er således ikke et krav, at der altid udpeges en midlertidig forældremyndighedsindehaver.


Hvis der kun er tale om enkeltstående dispositioner, bør det undersøges, om der i den lovgivning, der gælder på det pågældende område, er mulighed for at løse problemet.


En afgørelse om midlertidig forældremyndighed gælder så længe, forhindringen består (eller indtil barnet ikke længere er undergivet forældremyndighed).


Rigsombuddet har ikke hjemmel til at fastsætte vilkår om tidsbegrænsning af afgørelser om forældremyndighed. Rigsombuddet har heller ikke hjemmel til at fastsætte vilkår for den midlertidige forældremyndighed eller på anden måde foretage indgreb eller begrænsninger i denne.


Klage over afgørelsen


Rigsombuddets afgørelse om midlertidig forældremyndighed i forbindelse med forhindring kan påklages til Ankestyrelsens Familieretsafdeling.


Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du sende klagen til os. Så sender vi din klage og alle sagens papirer til Ankestyrelsen.


Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik