Statsministerens redegørelse i Folketinget tirsdag den 3. oktober 2006

Forord
Beskæftigelsesministeren
Finansministeren
Fødevareministeren
Indenrigs- og sundhedsministeren
Justitsministeren
Kirkeministeren
Kulturministeren
Miljøministeren
Ministeren for familie- og forbrugeranliggender
Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration
Ministeren for ligestilling
Ministeren for nordisk samarbejde
Ministeren for udviklingsbistand

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling 
Skatteministeren
Socialministeren
Transport- og energiministeren
Udenrigsministeren
Undervisningsministeren
Økonomi- og erhvervsministeren
Kolofon

 


Download publikationen i pdf-format [308kb]

For at læse PDF-formatet kræves læseprogrammet Acrobat Reader, som gratis kan hentes hos firmaet Adobe Inc. Klik på nedenstående logo og hent Acrobat Reader

Get Acrobat Reader

 


Forord

Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens § 38 afgives i en mundtlig og en skriftlig del.

I denne skriftlige del af redegørelsen gives en kortfattet omtale af de lovforslag og forslag til folketingsbeslutning, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketingsår forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret. Denne del af redegørelsen indeholder endvidere oplysninger om ministerredegørelser til Folketinget.

xxx

Regeringen indgik i juni 2006 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden. Regeringen indgik tillige en aftale med Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring.

Aftalerne udmøntes i lovprogrammet 2006/2007 i en række lovforslag på forskellige ministerområder. Forslagene er inden for hvert ministerområde samlet under en særlig over-skrift. Beskrivelserne af forslagene er endvidere standardiseret og sker med udgangspunkt i aftaleteksterne. Det anføres således, hvilke afsnit m.v. i aftaleteksterne, der udmøntes i de pågældende lovforslag.

Lovprogrammet indeholder endvidere en række forslag, der udmønter regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005 og regeringens Globaliseringsstrategi ”Fremgang, fornyelse og tryghed” fra april 2006. Det anføres i forbindelse med beskrivelserne af de enkelte forslag, såfremt der er tale om en sådan udmøntning.

xxx

Jeg inviterer alle Folketingets partier til et godt samarbejde om det kommende folketingsårs lovgivning.


Anders Fogh Rasmussen
Statsminister


Beskæftigelsesministeren

Ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Okt I)

Forslaget ændrer reglerne om udbetaling således, at medlemmer kan få udbetalt et indestående i tilfælde af livstruende .

Ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udskydelse af udbetalings-tidspunktet m.v.) (Okt I)

Lovforslaget indebærer, at udbetaling af ATP kan udskydes til det fyldte 75. år. Forslaget skal ses i lyset af ønsket om senere tilbagetrækning samt en generel øget mulighed for fleksibilitet for den enkelte til at sammensætte og planlægge sit forsørgelsesgrundlag efter arbejdsophør. Forslaget indeholder endvidere nogle tekniske justeringer bl.a. som følge af gennemført lovgivning på andre ministerområder.

Ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (Fællesopkrævning af arbejdsgiverbidrag m.v.) (Okt I)

Forslaget vedrører fælles opkrævning af arbejdsgiverbidrag. Forslaget omfatter finansieringsbidrag (FIB), bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), bidrag til Arbejds-markedets Erhvervssygdomssikring (AES) og bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). FIB bruges som model for fællesopkrævningen. Bidragene vil blive opkrævet samtidigt én gang i kvartalet. Forslaget vil indebære betydelige forenklinger og lettelser af arbejdsgivernes administrative byrder. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005.

Ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (Ændring af godtgørelsesniveau) (Nov I)

Forslaget justerer lovens regler om godtgørelsesniveau m.v. i sager om overtrædelse af loven. Forslaget skal særligt sikre, at der bliver en maksimumsgodtgørelse i sager, hvor manglen ikke har været væsentlig.

Ændring af lov om arbejdsmiljø (Nov II)

Forslaget indeholder justeringer bl.a. af bestemmelserne om udarbejdelse af arbejdsplads-vurdering, indhentelse af ekstern sagkyndig rådgivning fra en autoriseret rådgiver, screening af virksomheder og smiley-ordningen.

Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Nov II)

Forslaget indeholder bl.a. ændringer med henblik på at give større incitament til at arbejde og medvirke til at afhjælpe forskelsbehandling af personer i samme økonomiske situation.

Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Tillæg til kontanthjælpsmodtagere under 25 år med psykiske lidelser) (Nov II)

Forslaget indebærer, at der ydes et tillæg til den nedsatte kontanthjælp til unge under 25 år med psykiske lidelser således, at hjælpen svarer til niveauet for kontanthjælpsmodtagere over 25 år. Forslaget fremsættes på baggrund af B 116 fra 2005/2006.

Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Opfølgning på arbejdsskadeudvalg, anmeldelsesregler, kapitaliseringsfaktorer, fastsættelse af arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring) (Dec I)

Der er nedsat to udvalg med henblik på at belyse mulighederne for et mere enkelt og retfærdigt arbejdsskadesystem, herunder bl.a. et bedre samspil mellem erstatninger og erhvervsevnetab og sociale ydelser. Der vil på baggrund heraf blive fremsat forslag til lovændringer. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005.

Ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Dec I)

Formålet med forslaget er at styrke kommunernes kontrolmuligheder på kontant-hjælpsområdet bl.a. ved udvidet mulighed for registersammenkøring.

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Jan II)

Der er tale om tilpasninger af lovgivningen som følge af vedtagelse af lov om et indkomst-register i 2005/2006.

Ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Feb I)

Der er tale om konsekvensændringer som følge af kommunalreformen. Der kan også blive tale om ændringer som følge af nye certificeringsmodeller.

Lov om oprettelse af et klagenævn for forskelsbehandling (Feb II)

Forslaget indebærer, at der etableres et samlet klagenævn, der kan træffe afgørelse og tilkende godtgørelse i alle sager vedrørende overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling på og udenfor arbejdsmarkedet. Forslaget vil bl.a. indeholde regler om nævnets kompetence og sammensætning samt om, hvem der kan indbringe sager for nævnet.


Opfølgning Velfærdsaftalen:

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Velfærdsreformen, forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år, forenkling, konsekvensændringer m.v.) (Okt II)

Forslaget udmønter dele af Velfærdsaftalens elementer under Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – Gradvist højere efterløns- og folkepensionsalder (Efterlønsalder, Aldersgrænser fra 2025), Mere fleksibel efterlønsordning (Større målretning mod personer med mange år på arbejdsmarkedet, Overgangsperiode for den forlængede efterlønsbidrags-periode, Fortrydelsesordning, Lempet fradrag for arbejdsindkomst), Tilpasninger som følge af højere efterløns- og folkepensionsalder (Skattebegunstigede pensioner, Ændringer i arbejdsløshedsforsikringsloven), Styrkede jobmuligheder for ældre (Ens regler for dagpengeperiode og aktivering m.v., Overgangsordning for ophævelse af den forlængede dagpengeret, Særlig løntilskudsordning for de lidt ældre).

Forslaget indeholder endvidere en række justeringer ud over Velfærdsaftalen bl.a. på grundlag af erfaringerne med lovgivningen på området.

Ændring af lov om fleksydelse (Velfærdsreformen, forhøjelse af fleksydelsesalder, fortrydelsesordning, forenkling, konsekvensændringer m.v.) (Okt II)

Forslaget udmønter dele af Velfærdsaftalens elementer under Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – Tilpasninger som følge af højere efterløns- og folkepensionsalder (Fleksydelse).

Forslaget indeholder endvidere en række justeringer ud over Velfærdsaftalen bl.a. på grundlag af erfaringerne med lovgivningen på området.

Ændring af lov om delpension (Velfærdsreformen) (Okt II)

Forslaget udmønter dele af Velfærdsaftalens elementer under Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – Tilpasninger som følge af højere efterløns- og folkepensionsalder (Delpension).

Lov om seniorjob (Velfærdsreformen) (Okt II)

Forslaget udmønter Velfærdsaftalens elementer under Senere tilbagetrækning fra arbejds-markedet – Styrkede jobmuligheder for de ældre og bedre arbejdsmiljø (Seniorjob).

Ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Velfærdsreformen) (Okt II)

Forslaget udmønter dele af Velfærdsaftalens elementer under Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – Afvikling af aldersdiskriminerende barrierer på arbejdsmarkedet.

Lov om forebyggelsesfonden (Velfærdsreformen) (Nov II)

Forslaget udmønter Velfærdsaftalens elementer under Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – Styrket forebyggelse og arbejdsmiljø (Forebyggelsesfonden).

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (Velfærdsreformen - forstærket indsats for at nedbringe ledigheden, flere indvandrere og efterkommere i arbejde, styrket indsats for unge uden uddannelse, og forenklet jobrotationsordning) (Nov II)

Forslaget udmønter dele af Velfærdsaftalens elementer under Forstærket indsats for at nedbringe ledigheden – Aktiv jobsøgning, styrket rådighed og effektiv jobformidling (Ny model for ordinær formidling, A-kasserne som jobformidlere, Øget fokus på ledige job, Systematiske rådighedsvurderinger, Forenkling af samtaletyper, Sort arbejde), Øget aktiv deltagelse og aktivering (Fremrykket aktivering, Intensiv aktivering af forsikrede ledige efter 2½ år, Forlængelse af uddannelsespuljer, Pligt til at skaffe løntilskudspladser) og Harmonisering og regelforenkling (Undtagelse af personer fra det individuelle kontaktforløb, Forenklede dokumentationskrav til jobplan ved korte tilbud, Øvrige forenklinger). Forslaget udmønter endvidere dele af Velfærdsaftalens elementer under Flere indvandrere og efterkommere i arbejde – Målrettet løntilskud, Partnerskaber med virksomheder, Alle skal have samme ret til at blive aktiveret, Krav til opfyldelsen af de lediges ret til aktivering, Tilbud til selvforsørgende. Forslaget udmønter også dele af dele af Velfærdsaftalens elementer under Ungdomsuddannelse til alle – Virksomhedspraktik eller uddannelse for 25-29 årige start- og kontanthjælpsmodtagere, Job eller uddannelse for dagpengemodtagere. Endelig udmøntes dele af elementet Styrket voksen- og efteruddannelse – Forenklet og permanent jobrotationsordning.


Beskæftigelsesministeren vil give Folketinget redegørelse om:

• Redegørelse om det rummelige arbejdsmarked og førtidspensionsreformen (Maj II) [Redegørelsen afgives sammen med socialministeren]
 


Finansministeren

Finanslov for finansåret 2007 (Okt I)

Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre 2007-2010 (Nov I)

Staten yder i medfør af hjemmestyreloven et generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre, som fastsættes ved lov. Den gældende tilskudslov vedrører bloktilskuddet i 2003-2006. Nærværende forslag fremsættes med henblik på fastsættelse af bloktilskuddet til Færøernes hjemmestyre efter 2006.

Folketingsbeslutning om EU’s egne indtægter (Jan I)

Der er indgået aftale om EU’s budgetrammer for 2007-2013, herunder om systemet for opkrævning af midler til finansieringen af EU’s udgifter. Nærværende beslutningsforslag danner grundlag for Danmarks ratificering af systemet for EU-budgettets finansiering.

Lov om tillægsbevilling for finansåret 2006 (Jan II)

Lov om tilskud til Grønlands hjemmestyre for 2008-2009 (Jan II)

Forslaget fastlægger tilskuddet til Grønlands hjemmestyre for 2008-2009 på baggrund af forhandlinger mellem regeringen og Grønlands landsstyre.

Finanslov for finansåret 2008 (Aug II)


Fødevareministeren

Lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (Fiskeriudviklingsloven) (Okt I)

Forslaget giver hjemmel til at gennemføre foranstaltninger i medfør af en ny rådsforordning om Den Europæiske Fiskerifond. Forordningen forudsættes at skulle træde i kraft med virkning fra 1. januar 2007 og gælde for programperioden 2007-2013. Der skabes hjemmel til at gennemføre foranstaltninger inden for 5 overordnede temaer for strukturpolitikken på fiskeriområdet.

Ændring af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (Jordfordelingsloven) (Okt I)

Der er tale om rene tekniske justeringer af loven som opfølgning af kommunalreformen.

Ændring af fiskeriloven (Okt II)

Lovforslaget omfatter bl.a. bestemmelser om rammer for puljefiskeri, delegation af visse beføjelser til producent- og brancheorganisationer samt indførelse af skærpede sanktioner for overtrædelse af regler for lyst- og fritidsfiskeri.

Lov om udvikling af landdistrikterne (Dec I)

Forslaget, der er en nyskrivning af landdistriktsstøtteloven, skaber hjemmel til at gennemføre foranstaltninger i medfør af en ny EU-forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne, der skal gælde for programperioden 2007-2013. Den nye forordning betyder bl.a., at der skal udarbejdes en national strategiplan for landdistriktsprogrammet med sammenhæng til EU’s landdistriktspolitik. Der lægges efter den nye forordning op til en mere strategisk og sammenhængende tilgang til landdistriktspolitikken, ligesom mulighederne for at yde støtte til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne generelt forbedres. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005.


Lov om gødning og om jordforbedringsmidler m.m. (Jan II)

Forslaget har bl.a. til formål at tilvejebringe hjemmel til at fastsætte regler om sporbarhed og lade hensyn til menneskers sundhed og sikkerhed og til miljøet indgå i kravene til gødningsprodukter. Der vil herudover være tale om en modernisering af loven.


Indenrigs- og sundhedsministeren

Ændring af sundhedsloven (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v., adgang til Medicinprofilen, beløbsgrænser for medicintilskud, kommuners samarbejde med regioner, klageadgang vedrørende patienters retsstilling, Patientskadeankenævnets sammensætning m.v.) (Okt II)

Forslaget indebærer en nedsættelse af behandlingsfristen efter det udvidede frie sygehusvalg til 1 måned. Forslaget giver også kommuner adgang til at indgå i samarbejde med regionerne på sundhedsområdet. Forslaget vedrører endvidere en øget central styring af sundhedsvæsenets IT-anvendelse i forbindelse med implementeringen af elektroniske patientjournaler. Der tilvejebringes hjemmel til, at læger og sygeplejersker kan indhente helbredsoplysninger m.v. fra de elektroniske patientjournaler, når det er nødvendigt i forbindelse med lægens eller sygeplejerskens aktuelle behandling af patienten. Forslaget vedrører også medicinområdet, bl.a. reglerne om adgang til Medicinprofilen, reglerne om tilskudsberegning og beløbsgrænser for medicintilskud. Forslaget om en nedsættelse af behandlingsfristen til 1 måned indgår i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005.

Ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om dyrlæger (Okt II)

Forslaget indebærer bl.a., at området for salg af lægemidler til produktionsdyr liberaliseres. Forslaget indeholder endvidere initiativer, der har til formål at skabe større klarhed og gennemsigtighed ved rabatordninger m.v. på medicinområdet, at videreudvikle liberaliseringsinitiativerne i sektoren samt at styrke indsatsen for fødevaresikkerhed og dyrevelfærd.

Lov om røgfri miljøer m.v. (Dec I)

Forslaget vedrører rygeforbud på offentlige arbejdspladser, institutioner m.v. og i det offentlige rum (butikscentre, idrætsklubber og sportshaller, kulturinstitutioner bl.a. biografer, teatre, kulturhuse m.v.), krav om rygeregler på alle private arbejdspladser, der skal forebygge, at nogen udsættes for passiv Rygning mod deres vilje, samt særlige rygeregler på serveringssteder.

Ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser (Jan I)

Lovforslaget implementerer EU-direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked på sundhedsområdet.

Ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Jan II)

Forslaget indebærer, at den nuværende epidemilovs anvendelsesområde udvides til også at omfatte andre alvorlige overførbare sygdomme end smitsomme sygdomme. Det foreslås endvidere, at Sundhedsstyrelsen tillægges en instruktions- og vejledningskompetence, samt at der foretages en mindre justering af sammensætningen af de regionale epidemikommissioner. Forslaget skal ses i sammenhæng med regeringens initiativer på terrorområdet og vedrører indsatsen ved eventuelle biologiske katastrofer.

xxx

Ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldspromillen for ejendomme, der må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug) (Okt I)

Forslaget indebærer en nedsættelse af grundskyldspromillen for ejendomme, der anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, på 0,7 promillepoint på baggrund af en reduktion af de direkte EU-tilskud til dansk landbrug. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005.

Ændring af lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet (Opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2007) (Okt I)

Forslaget indebærer, at frigivelsen af deponeret overskudslikviditet udskydes med et år, og at den eksisterende deponeringsordning for forsyningsområdet forlænges. Forslaget er en opfølgning af kommuneaftalen for 2007.

Ændring af lov om kommunernes styrelse m.fl. love (Øgede krav til den kommunale revisions sagkundskab og uafhængighed m.v.) (Jan I)

Forslaget vedrører nærmere regler om kravene til den kommunale revisions uafhængighed og sagkundskab, herunder eventuelt krav om, at den kommunale revision skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Forslaget vil endvidere udmønte eventuelle forslag fra et igangværende udvalgsarbejde om de styringsmæssige relationer mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber. Endelig foreslås reglerne om udfordringsret ophævet som opfølgning af kommuneaftalen for 2007.


Indenrigs- og sundhedsministeren vil give Folketinget redegørelse om:

• Redegørelse om det kommunale selvstyres vilkår og status for kommunalreformen (Nov II)

• Landdistriktsredegørelse 2006 (Feb I)

• Regionalpolitisk redegørelse (Mar II)Justitsministeren

Ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Gruppesøgsmål m.v.) (Okt I)

Det foreslås, at der indføres regler om gruppesøgsmål i dansk ret. Gruppesøgsmål er en særlig procesform, hvor flere personers krav behandles samlet under én retssag, uden at de pågældende deltager som parter i retssagen. Personernes (gruppens) interesser varetages i stedet af en grupperepræsentant, som er part i sagen. Gruppesøgsmål er navnlig udformet med henblik på behandling af et større antal ensartede krav, f.eks. flere forbrugeres eller virksomheders ensartede krav mod en erhvervsdrivende. Forslaget bygger på forslagene i Retsplejerådets betænkning nr. 1468/2005 og skal også ses i sammenhæng med regeringens globaliseringsstrategi.

Ændring af færdselsloven (Behandling af erstatningskrav efter færdselsuheld m.v.) (Okt I)

Forslaget gennemfører det femte motorkøretøjsforsikringsdirektiv i dansk ret. Forslaget indebærer bl.a., at man som forsikringstager vil kunne få en skadesattest fra sit forsikringsselskab, så man kan dokumentere sit skadesforløb gennem de seneste fem år, og at man som skadelidt også vil kunne få erstattet tingsskade, når der udbetales erstatning for personskade, der er forvoldt af ukendte motorkøretøjer.

Ændring af straffuldbyrdelsesloven (Behandlingsgaranti for indsatte stofmisbrugere, undersøgelse af indsatte personer, kundgørelse af fængselsforskrifter m.v.) (Okt I)

Forslaget indebærer en styrkelse af behandlingsindsatsen over for stofmisbrugere i fængslerne. Desuden foreslås en bestemmelse om, at undersøgelse i fængsler m.v., der indebærer afklædning af en indsat, kun må foretages af en person af samme køn.

Ændring af lov om Det Centrale DNA-profilregister (Videregivelse af oplysninger til andre EU-lande m.v.) (Okt I)

Med henblik på gennemførelse af en EU-rammeafgørelse om forenkling af udvekslingen af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder indebærer forslaget en udvidelse af adgangen til at videregive oplysninger fra Det Centrale DNA-profilregister til udenlandske myndigheder.

Ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte, lov om udendørs hold af svin samt lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin (Gennemførelse af Europarådets rekommandation om svin m.v.) (Okt II)

Forslaget har til formål at gennemføre dele af Europarådets reviderede rekommandation om svin, og forslaget bygger endvidere på Dyreværnsrådets anbefalinger i en udtalelse om udleveringsrum- og vogne. Det foreslås bl.a. at indføre hjemmel til straf for overtrædelse af kravet om fyldigt foder.

Lov om Bruxelles-forordningen (Okt II)

Forslaget har til formål at tilvejebringe det nødvendige grundlag for, at Danmark kan indgå en mellemstatslig aftale (”parallelaftale”) med Det Europæiske Fællesskab om anvendelse af bestemmelserne i Rådets forordning nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (Bruxelles I-forordningen).

Ændring af retsplejeloven (Gennemførelse af aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Danmark om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager) (Okt II)

Lovforslaget har til formål at tilvejebringe det nødvendige grundlag for, at Danmark kan indgå en mellemstatslig aftale (”parallelaftale”) med Det Europæiske Fællesskab om anvendelse af bestemmelserne i Rådets forordning nr. 1348/2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelsesforordningen).

Ændring af retsplejeloven (Varetægtsfængsling i isolation) (Okt II)

Lovforslaget indebærer, at reglerne om varetægtsfængsling i isolation ændres med henblik på at nedsætte antallet og varigheden af isolationsfængslinger. De foreslåede nye regler bygger på forslagene i Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1469/2006. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra 2005.

Ændring af udleveringsloven og ophævelse af den nordiske udleveringslov (Nordisk arrestordre) (Nov I)

Forslaget vil skabe grundlag for ratifikation af en konvention mellem de nordiske lande om overgivelse af personer for strafbare forhold (Nordisk arrestordre), som blev undertegnet i 2005. Det foreslås samtidig at ophæve den særlige nordiske udleveringslov og ændre udleveringsloven således, at reglerne om udlevering for strafbare forhold samles i én lov.

Ændring af færdselsloven og pasloven (Regulering vedrørende befordring af børn på motorcykel og trehjulet knallert, måling og vejning af børn, reservation af parkeringspladser til bestemte køretøjer og betaling af pasgebyr) (Nov I)

Det foreslås bl.a. at forbyde befordring af børn under 5 år på motorcykel og trehjulet knallert, hvor der ikke er sikkerhedssele. Forslaget indeholder endvidere regler om, at politiet får hjemmel til at måle og veje børn som led i at sikre, at gældende regler om sikkerhedsudstyr overholdes. Desuden foreslås der regler om vejbestyrelsers og vejmyndigheders adgang til at reservere parkeringspladser til bestemte køretøjer, der anvendes af personer med handicap, samt ændrede regler om betalingsprocedurerne i forbindelse med pasansøgninger.

Lov om hold af heste (Nov II)

Lovforslaget, der bygger på en rapport om hold af heste afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, har til formål at gennemføre en samlet regulering af forskellige forhold, som har særlig betydning for hestes velfærd. Forslaget indeholder en række mindstekrav bl.a. om hestes opholdsrum og opholdsarealer, adgang til fold, tilsyn, uddannelse af personer, som beskæftiger sig med heste, samt fodring og vanding.

Arvelov (Nov II)

Lovforslaget indeholder forslag til en ny arvelov, der bl.a. indebærer en udvidelse af testationsadgangen og en styrkelse af den længstlevende ægtefælles arveretlige stilling. Lovforslaget bygger i vidt omfang på forslagene i betænkning nr. 1473/2006 fra Arvelovsudvalget.

Ændring af forsikringsaftaleloven og forskellige andre love (Begunstigelser i forsikringsordninger m.v. og ændringer som følge af arveloven) (Nov II)

Forslaget, der bygger på betænkning nr. 1473/2006 fra Arvelovsudvalget, indeholder ændringer af forsikringsaftaleloven og pensionsopsparingslovens regler om indsættelse af begunstigede i forsikrings- og pensionsordninger. Forslaget indeholder desuden ændringer af bl.a. dødsboskifteloven og retsafgiftsloven som følge af forslaget til en ny arvelov.

Ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) (Dec I)

Lovforslaget vil indeholde ændringer af retsplejelovens regler om advokater, og forslaget vil bl.a. vedrøre advokaters møderetsmonopol i civile sager, medlemskab af Advokatsamfundet, behandlingen af klager over advokater, ejerskabsforholdene i advokatvirksomheder og advokaters grund- og efteruddannelse.

Ændring af lov om Danmarks tiltræden af Schengenkonventionen (Udvidelse af Schengen-informationssystemet) (Jan II)

Forslaget har til formål at gennemføre de forpligtelser, som følger af tre forslag til EU-retsakter om oprettelse, drift og brug af et ændret og udvidet Schengen-informationssystem (SIS II) i dansk ret. Forslaget vedrører bl.a. SIS II’s formål og opbygning, medlemsstaternes og fællesskabsorganernes forpligtelser og ansvar i relation til SIS II, adgangen til at foretage indberetninger og søgninger i systemet samt databehandling.

Lov om forældelse af fordringer (Forældelsesloven) (Jan II)

Forslaget vil indeholde nye regler om forældelse af fordringer til afløsning af reglerne i den såkaldte 1908-lov og Danske Lov 5-14-4. De generelle forældelsesfrister på 5 og 20 år foreslås generelt forkortet, med enkelte længere frister for visse særlige typer af fordringer. Forslaget vil i vidt omfang bygge på betænkning nr. 1460/2005 fra Justitsministeriets Forældelsesudvalg.

Ændring af lov om køb, lov om forsikringsaftaler og visse andre love (Ændringer som følge af forældelsesloven m.v.) (Jan II)

Forslaget indeholder ændringer af en række forældelsesregler i særlovgivningen som følge af forslaget til en ny generel forældelseslov. Endvidere foreslås visse ændringer af købelovens reklamationsregler, herunder en ophævelse af den særlige reklamationsfrist ved køb af byggematerialer.

Ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven (Effektivisering af konkursbehandlingen og visse ændringer af regler om forenklet inkassoproces m.v.) (Jan II)

Forslaget har til formål at skabe grundlag for en mere effektiv og hensigtsmæssig behandling af konkursboer og vil bl.a. indeholde ændringer af reglerne om kuratorsalærer m.v. Forslaget vil bygge på en kommende betænkning fra Konkursrådet som opfølgning af arbejdet i Globaliseringsrådet om en strategi for at få flere såkaldte vækst-iværksættere. Endvidere indeholder forslaget bl.a. nogle mindre justeringer af retsplejelovens regler om en forenklet inkassoproces i lyset af de praktiske erfaringer med ordningen.

Ændring af retsplejeloven (Forbedring af retsstillingen for ofre for forbrydelser, adgang til e-indkomstregistret for politiet og anklagemyndigheden) (Jan II)

Formålet med forslaget er at indføre en forbedret retsstilling for ofre for forbrydelser før og under straffesagen mod gerningsmanden i det omfang, dette er hensigtsmæssigt ud fra hensynet til ofrene og straffesagens behandling. Denne del af forslaget indgår i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005. Forslaget indebærer desuden en hjemmel for politiet og anklagemyndigheden til at indhente oplysninger fra det kommende e-indkomstregister.

Ændring af retsplejeloven (Telefonskanning) (Jan II)

Lovforslaget vedrører hjemmel for politiet til i visse tilfælde at foretage såkaldt skanning af telekommunikation. Forslaget herom er et led i regeringens handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme, og det vil bygge på en udtalelse fra Strafferetsplejeudvalget.

Ændring af lov om forbud mod tv-overvågning m.v. og lov om behandling af personoplysninger (Udvidelse af adgangen til tv-overvågning m.v.) (Jan II)

Der vil i lyset af Tv-overvågningsudvalgets anbefalinger i en kommende betænkning og høringssvarene over betænkningen blive taget stilling til udformningen af et lovforslag om bl.a. privates adgang til tv-overvågning på frit tilgængelige steder og kommuners adgang til tv-overvågning med henblik på forebyggelse af kriminalitet.

Ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt m.v.) (Jan II)

Den gældende færdselslov for Grønland svarer i vidt omfang til den færdselslovgivning, der var gældende i Danmark indtil 1991. Lovforslaget har til formål at gennemføre en række af de ændringer, der er foretaget i den danske færdselslovgivning siden 1991. Det drejer sig bl.a. om en nedsættelse af promillegrænsen, forbud mod at benytte håndholdt mobiltelefon under kørslen, ændring af alderskravet for førere af snescootere, indførelse af nye regler om anvendelse af sikkerhedssele og styrthjelm, krav om anvendelse af kørelys samt nye regler om bøde og konfiskation.

Ændring af lov for Færøerne om retten pleje (Massemediers kildebeskyttelse, børnesagkyndige dommere m.v.) (Jan II)

Lovforslaget indeholder visse ændringer af den færøske retsplejelov vedrørende vidnefritagelse for redaktører m.v. og regler om sagkyndige dommere i børnesager.

Ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union (Bevissikringskendelse) (Feb II)

Formålet med forslaget er at gennemføre de forpligtelser, som følger af en EU-rammeafgørelse om en bevissikringskendelse til fremskaffelse af genstande, dokumenter og data til brug i straffesager.

Ændring af dyreværnsloven (Rettighedsfrakendelse m.v.) (Feb II)

Lovforslaget, der vil bygge på en kommende rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, forventes at indebære en ændring af dyreværnslovens regler om bl.a. rettighedsfrakendelse i forbindelse med transport af dyr (klippekortordning).

Ændring af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter (Ændring som følge af en revisionsbestemmelse) (Mar II)

Der er iværksat en evaluering af loven, som vil fremgå af Justitsministeriets kommende redegørelse for forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen. Forslaget vil på baggrund af den kommende redegørelse indebære enten en revision af loven eller en udskydelse af fristen for en revision.


Justitsministeren vil give Folketinget redegørelse om:

• Redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen (Jan II)
 


Kirkeministeren

Ændring af lov om folkekirkens økonomi og en række andre kirkelige love (Budgetlægning for kirke- og præstegårdskasserne, ændret sammensætning og opgaver for stiftsøvrigheden, aflastning af provsten for administrative opgaver m.v.) (Okt I)

Forslaget er en opfølgning på betænkning 1477/2006 Opgaver i sogn, provsti og stift (fase 1) og vedrører menighedsrådenes budgetarbejde, bedre muligheder for samarbejde mellem menighedsråd, lettelse af provsterne for en række administrative opgaver samt ændringer af stiftsøvrighedernes opgaver og sammensætning. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005.

Ændring af lov om folkekirkens økonomi og lov om domstolsbehandling af gejstlige læresager (Okt II)

Lovforslaget indebærer, at der bliver mulighed for lokal finansiering af præstestillinger, ligesom fordelingen mellem staten og Fællesfonden af finansieringen af præsteløn omlægges. Forslaget indebærer også, at overenskomstansatte præster vil være omfattet af reglerne om gejstlige læresager. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005.

Ændring af forskellige kirkelige love (Feb II)

Forslaget er en opfølgning på betænkning 1477/2006 Opgaver i sogn, provsti og stift (fase 2), hvor emnerne bl.a. er samvirke mellem præst og menighedsråd og daglig ledelse. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005.
 

Kulturministeren

Ændring af musikloven (Nedsat brugerbetaling for musikskoleelever) (Okt I)

Lovforslaget giver mulighed for, at kommunerne kan tilbyde musikskoleelever økonomiske fripladser og søskenderabat. Desuden vil forslaget give mulighed for gradueret brugerbetaling i relation til talentpleje på musikskolerne.

Ændring af arkivloven (Nov I)

Forslaget indebærer, at der sker en nedsættelse af nogle af de særlige tilgængelighedsbestemmelser i arkivloven. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med konklusionerne i den lovovervågningsredegørelse, som blev sendt til Folketinget i slutningen af juni 2006.

Ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Nov I)

Lovforslaget udmønter de ændringer af radio- og fjernsynsloven, som følger af den mediepolitiske aftale for 2007-2010 mellem regeringen og S, DF, RV og SF. Forslaget skal ses i sammenhæng med regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra 2005.

Ændring af lov om Kunstrådet og lov om Statens Kunstfond (Nov I)

Forslaget indebærer bl.a., at der åbnes mulighed for genbeskikkelser, der kan sikre kontinuitet op til den kommende større lovrevision på området.

Ændring af teaterloven (Nov II)

Forslaget giver Hovedstadens Teater mulighed for at fravige teaterlovens bestemmelser om, at Hovedstadens Teater skal udpege teaterleder og bestyrelse for de teatre, som tildeles drifts- eller produktionstilskud. Desuden ændres navnet fra Hovedstadens Teater til Københavns Teater.

Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer (Jan I)

Der er tale om en ny lov, der træder i stedet for den gældende lov fra 1919, som på grund af samfundsudviklingen nu er vanskelig at administrere og håndhæve. Det grundlæggende forbud mod uautoriseret videresalg af billetter vil blive opretholdt.
 


Miljøministeren

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug m.v. (Okt I)

Forslaget indebærer, at grænsen for godkendelsespligt for husdyrbrug som udgangspunkt sættes ned til 75 dyreenheder. Der foreslås en forenkling og samling af de eksisterende regler således, at kommunerne fra den 1. januar 2007 skal varetage den miljømæssige administration af etablering, ændringer og udvidelser af husdyrbrug i én samlet godkendelsesprocedure. Endvidere ændres klagereglerne således, at der kun bliver én klagemulighed til én klageinstans. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005.

Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Partikelfiltre på køretøjer i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.) (Okt I)

Forslaget giver kommunalbestyrelserne i Købehavn, Frederiksberg, Århus, Aalborg og Odense mulighed for at etablere miljøzoner. I disse zoner må dieseldrevne lastbiler og busser – der har en tilladt totalvægt over 3,5 tons – kun anvendes, såfremt køretøjet overholder dels de i lovforslaget fastsatte grænser for udledning af partikler og dels det i forslaget fastsatte krav om et miljøzonemærke.

Ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet og forskellige andre love (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber og ændring af delegationsbestemmelser m.v. i en række love på natur- og miljøområdet) (Okt I)

Forslaget ophæver hjemlerne til, at kommunerne kan overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber på miljøområdet. Der foreslås endvidere en række justeringer af bemyndigelses- og klagebestemmelser. Forslaget skal ses i sammenhæng med kommunalreformen.

Lov om nationalparker (Dec I)

Forslaget giver miljøministeren mulighed for at oprette nationalparker i Danmark. Forslaget fastlægger endvidere rammerne for drift og udvikling af de udpegede nationalparker. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005.

Ændring af lov om planlægning (Ændring af detailhandelsbestemmelserne) (Dec I)

Forslaget har til formål at sikre, at planlovens detailhandelsbestemmelser er i overensstemmelse med behovet for etablering af nye butikker og udviklingen af bymiljøet. Forslaget vedrører bl.a. afgrænsningen af bymidte og bydelscentre samt butiksstørrelserne i de pågældende områder. Forslaget et bl.a. udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra Udvalget for planlægning og detailhandel.

Ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen (Jan I)

Bestemmelserne om, at København og Frederiksberg kommuner har egne matrikelmyndigheder, ophæves. Matrikelmyndigheden vil efter en overgangsperiode blive overført fra de to kommuner til Kort & Matrikelstyrelsen. Bestemmelserne om, at de to kommuners matrikelmyndigheder har eneret til at udføre matrikulære arbejder og andre arbejder, som efter lovgivningen skal udføres af en landinspektør med beskikkelse, ophæves. Disse arbejder skal herefter udføres af praktiserende landinspektører i konkurrence. Ændringerne vil betyde, at matrikelsystemet bliver ensartet i hele landet.

Lovgivning vedrørende vandsektorens økonomiske og organisatoriske forhold (Jan II)

Forslaget har til formål at modernisere vandforsynings- og spildevandssektorens organisering og reguleringen på området. Det vurderes, at der – med en fastholdelse eller udbygning af de miljømæssige m.v. standarder – er et betydeligt effektiviseringspotentiale på området. Lovgivningen indgår i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005. Forslaget skal også ses i sammenhæng med regeringens globaliseringsstrategi.

Ændring af lov om planlægning (Bypolitik) (Jan II)

Formålet med forslaget er at styrke arbejdet med bypolitik. Forslaget forventes bl.a. at vedrøre fordelingen af omkostninger til infrastruktur og fællesanlæg mellem kommuner og grundejere i forbindelse med byudvikling og byomdannelse, støj i forbindelse med nybyggeri, planlægning på vand i forbindelse med nedlagte havnearealer og anvendelse af lokalplaner til regulering af byøkologiske forhold.

Ændring af lov om råstoffer (Feb II)

Forslaget vedrører ændringer af reglerne om indvinding på havet. Formålet med ændringerne er dels at styrke konkurrencen i indvindingserhvervet dels generelt at modernisere m.v. regelgrundlaget.

Lovgivning vedrørende gennemførelse af EU-direktiv om miljøansvar i forbindelse med forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (Feb II)

Forslaget gennemfører EU-direktiv 2004/35/EF om miljøansvar, der har til formål at forebygge og afhjælpe miljøskader på beskyttede arter og naturtyper, på vandmiljøet og på jorden. Det grundlæggende princip i direktivet er, at den ansvarlige for en erhvervsaktivitet, som forvolder en miljøskade eller en fare for en miljøskade, skal forebygge eller afhjælpe skaden og afholde alle omkostninger hertil.


Miljøministeren vil give Folketinget redegørelse om:

• Naturpolitisk redegørelse (Okt I)

• Redegørelse om national strategi for bæredygtig udvikling (Mar I)
 


Ministeren for familie- og forbrugeranliggender

Ændring af lov om markedsføring (Gennemførelse af direktivet om urimelig handelspraksis, kontrolundersøgelser m.v.) (Okt I)

Lovforslaget implementerer EU-direktiv 2005/29/EF om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked på forbrugerområdet.

Ændring af Lov om Forbrugerforum (Forbrugerstyrelsens gennemførelse og offentliggørelse af test) (Okt I)

Der er tale om justeringer af loven med henblik på at give Forbrugerstyrelsen mulighed for at gennemføre og offentliggøre sammenlignende test af varer og tjenesteydelser og anvende anonym informationsindsamling i forbindelse med sin testvirksomhed.

Ændring af lov om fødevarer, lov om næringsbrev til fødevarebutikker og lov om restaurations- og hotelvirksomhed (Strafskærpelse, udlevering af oplysninger fra laboratorier, næringsbrev til fødevarevirksomheder, udveksling af oplysninger m.v.) (Okt I)

Lovforslaget er et led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen og DF af 8. april 2006 om Fødevarestyrelsen og indgår som led i gennemførelsen af planen for nul-tolerance på fødevareområdet. Forslaget vil bl.a. indeholde bestemmelser om sanktionsskærpelser og frakendelse af rettigheder og om øgede kontrolmuligheder.

Forældremyndighedslov (Nov II)

Forslaget vedrører en modernisering af reglerne om forældremyndighed og samvær, herunder øget inddragelse af barnets perspektiv i regler, afgørelser og administrativ praksis, fælles forældremyndighed mod den ene forælders ønske, mulighed for at træffe afgørelse om barnets bopæl samt om samvær med andre end barnets forældre. Samtidig foreslås reglerne om tvangsfuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed og samvær m.v. moderniseret. Forslaget fremsættes på baggrund af et udvalgsarbejde under Familie- og Forbrugerministeriet. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra 2005.

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) (Dec II)

Formålet med forslaget er at få én samlet lov, hvor formålet og indholdet med dagtilbud samt sammenhængen til andre tilbud til børn og unge tydeliggøres. Lovforslaget indeholder dels en videreførelse af eksisterende bestemmelser fra lov om social service og dels forslag til nye bestemmelser om kvalitets- og serviceforbedringer samt regelforenklinger. Dele af forslaget indgår i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra 2005. Dele af forslaget er et led i regeringens globaliseringsstrategi.


Ministeren for familie- og forbrugeranliggender vil give Folketinget redegørelse om:

• Fødevarepolitisk redegørelse (Nov II)

• Familiepolitisk redegørelse (Mar II)
 


Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration

Ændring af udlændingeloven med flere love (Opfølgning på regeringens handlingsplan for en nyorientering af Udlændingestyrelsen m.v. – indførelse af en self-servicemodel, nyt og forenklet forsørgelseskrav i familiesammenføringssager og reform af studieområdet) (Okt I)

Lovforslaget vedrører de dele af regeringens handlingsplan om en ny Udlændingestyrelse, der kræver lovændring. Der vil bl.a. være forslag om indførelse af en self-servicemodel på familiesammenføringsområdet således, at ansøgere, der opfylder de almindelige betingelser for at få opholdstilladelse og selv bidrager med de nødvendige oplysninger til sagsbehandlingen, får sagen behandlet hurtigere. Forslaget vil endvidere indebære et mere enkelt forsørgelseskrav i familiesammenføringssager samt ændringer på studieområdet, bl.a. om pligt til indberetning til Udlændingeservice om udenlandske studerende, der ikke er studieaktive, eller som modtager offentlige ydelser.

Ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform af integrationslovens finansieringssystem og omlægning af finansieringen af danskuddannelse til udlændinge uden for integrationsloven m.v.) (Okt I)

Forslaget vedrører ændring af finansieringssystemet for kommunernes udgifter til introduktionsprogram og danskundervisning m.v., herunder forslag om, at programtilskuddene erstattes af en refusion, og om at resultattilskuddene forhøjes. Forslaget er en opfølgning af integrationsaftalen fra juni 2005 mellem regeringen og S og DF.

Love om indfødsrets meddelelse (Okt II, Apr I)

Ved de to love om indfødsrets meddelelse får et antal udenlandske statsborgere dansk indfødsret.

Ændring af udlændingeloven (Forordning om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa udstedt til kort ophold) (Dec I)

Forslaget vedrører Danmarks tilslutning til Visuminformationssystemet (VIS) på mellemstatsligt grundlag. VIS er en fælles europæisk database med oplysninger om visumansøgninger, der forventes vedtaget i oktober 2006. Forslaget forventes at indeholde forslag om optagelse og registrering af fotografi og fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af visa og forslag om udveksling af oplysninger om visumansøgere.


Opfølgning af Aftale om fremtidig indvandring:

Ændring af udlændingeloven og ændring af lov om aktiv socialpolitik (Nov II)

Forslaget udmønter dele af Aftalen om fremtidig indvandring – Integrationseksamen, Test i dansk og samfundsforhold, Udvidelse af jobkortordning og Green card-ordning.
 


Ministeren for ligestilling

Ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Gennemførelse af EU-regler) (Jan II)

Lovforslaget gennemfører direktiv 2004/113/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af tjenesteydelser. Ændringerne indebærer, at alle personer forpligtes til at ligebehandle kvinder og mænd. I dag forpligter loven alene arbejdsgivere, myndigheder og organisationer.


Ministeren for ligestilling vil give Folketinget redegørelse om:

• Redegørelse og perspektiv- og handlingsplan for ligestilling (Feb II)
 


Ministeren for nordisk samarbejde

Ministeren for nordisk samarbejde vil give Folketinget redegørelse om:

• Redegørelse om det nordiske samarbejde (Okt I)
 


Ministeren for udviklingsbistand

Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af ændring af Cotonou-aftalen fra 2000 (Nov II)

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling

Ændring af lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold (Gennemførelse af direktiv 2004/108/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektronisk kompatibilitet) (Okt I)

Forslaget gennemfører direktiv 2004/108/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og vedrører bl.a. en udvidelse af lovens anvendelsesområde.

Ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (Konkurrence) (Okt II)

Der er tale om en række præciseringer m.v. af lovgivningen med henblik på at sikre intentionerne i henholdsvis teledirektivpakken fra 2002 og ændringen af teleloven i 2003. Forslaget skal bl.a. ses i sammenhæng med en afgørelse fra Teleklagenævnet i maj 2006.

Ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (Opfølgning på regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse) (Okt II)

Forslaget gennemfører den del af regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse, som vedrører en pligt for udbydere af elektroniske kommunikationsnet og –tjenester til at indrette udstyr og systemer med henblik på registrering og opbevaring af bagudrettede/historiske oplysninger. Forslaget skal også ses i sammenhæng med den ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, som blev vedtaget i juni 2006.

Lov om Akkrediteringsinstitution (Nov II)

Det foreslås, at der oprettes en akkrediteringsinstitution under Videnskabsministeriet, som har til formål at sikre og dokumentere kvalitet og relevans af videregående uddannelser, herunder også uddannelser på Kulturministeriets og Undervisningsministeriets områder. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget nedenfor om ændring af universitetsloven. Forslaget er en opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi.

Ændring af lov om universiteter og lov om forskningsrådgivning (Nov II)

Der er tale om ændringer som følge af det ovenfor nævnte forslag om etablering af en akkrediteringsinstitution.

Ændring af lov om universiteter (Jan II)

Forslaget vedrører bl.a. etablering af obligatoriske forskerskoler, etablering af aftagerpaneler for hvert faglige område ved universiteterne, større gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne bl.a. ved offentliggørelse af de studerendes evalueringer af undervisningen og ankemuligheder for universitetsstuderende over meritafgørelser. Forslaget indeholder endvidere ændringer vedrørende universiteternes styrelse som følge af fusioner mellem universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Endelig indebærer forslaget, at studerende får mulighed for et betalt studieophold i udlandet. Forslaget er i det væsentligste en opfølgning på regeringens globaliseringsstrategi.

Ændring af lov om teknologi og innovation (Jan II)

Formålet med forslaget er give danske virksomheder den bedst mulige adgang m.v. til internationale videns- og innovationsmiljøer. Forslaget indebærer, at det bliver muligt at give afgrænsede finansielle bidrag direkte til en internationale instans med kompetence til at fordele innovationsmidler til nationale ansøgere. Der indføres en maksimal procentmæssig grænse for, hvor meget Rådet for Teknologi og Innovation kan engagere sig internationalt.

Ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (Forsyningspligt) (Jan II)

TDC er for øjeblikket udpeget som forsyningspligtudbyder. Denne udpegning udløber den 31. december 2007. Formålet med forslaget er at tilpasse reglerne om forsyningspligt i lyset af den tekniske og markedsmæssige udvikling.


Opfølgning Velfærdsaftalen:

Ændring af lov om universiteter (Feb I)

Forslaget udmønter dele af Velfærdsaftalens elementer under Hurtigere gennem uddannelserne – Indretningen af universitetsuddannelserne skal understøtte de studerendes muligheder for hurtigere studiegennemførelse (Mere overskuelig semesterstruktur, Tættere kobling mellem eksamen og undervisning, Tidsbegrænsning på de studerendes specialskrivning) og Universiteterne skal understøtte mulighederne for de unge for hurtigere studiegennemførelse (Styrket studievejledning, Omlægning af universiteternes taxametertilskud og Færdiggørelsestaxameter på kandidatuddannelserne).


Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling vil give Folketinget redegørelse om:

• IT- og Telepolitisk redegørelse (Mar II)
 


Skatteministeren

Ændring af ligningsloven (Videreførelse af det forhøjede befordringsfradrag for pendlere i udkantskommuner) (Okt I)

Forslaget vedrører en videreførelse af den midlertidige ordning med det forhøjede befordringsfradrag for pendlere, der er bosat i særligt udpegede udkantskommuner således, at disse pendlere for indkomstårene 2007-2013 kan beregne befordringsfradraget for kørsel over 100 km dagligt med samme sats som for kørsel mellem 24-100 km dagligt. Der er tale om en genfremsættelse af L 236 fra 2005/2006.

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale (Okt I)

Ændring af forskellige skattelove (Leveringsrettigheder for sukkerroer og opfølgning på den nye aktieavancebeskatningslov) (Okt I)

Forslaget indebærer, at leveringsrettigheder for sukkerroer skal behandles på samme måde som landbrugets betalingsrettigheder og mælkekvoter. Forslaget indeholder tillige justeringer som opfølgning på den nye aktieavancebeskatningslov.

Ændring af toldloven (Nye EU-medlemmers tiltrædelse af EU, kontrol med likvide midler m.v.) (Okt I)

Der er tale om en række justeringer af loven, herunder som følge af en EU-forordning om kontrol med likvide midler.

Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater (Okt I)

Ændring af lov om tinglysning og registrering af ejer- og pantrettigheder m.v. (Opfølgning på digital tinglysning) (Nov I)

Forslaget indebærer bl.a., at tinglysningsafgiften for storkunder fremover opkræves digitalt på samme måde som andre punktafgifter dvs. ved en anmeldelses-/angivelsesordning. Forslaget vil endvidere indebære justeringer som følge af tilpasning af tinglysningssystemet i forbindelse med indførelsen af digital tinglysning.

Ændring af skatteforvaltningsloven, lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og lov om statsgaranterede studielån (Landsskatterettens og Skatteministeriets kompetence i visse sager m.v.) (Nov II)

Forslaget vedrører Landsskatterettens og Skatteministeriets kompetence i visse klagesager samt en række andre ændringer i den skatteforvaltningsretlige lovgivning.

Ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven (Ændring af dækningsafgiften på jordnødder og visse bestemmelser i kaffe- og teafgiften samt viderførelse af afgiftsfritagelsen for el-biler) (Nov II)

Der er tale om en række mindre justeringer af afgiftslove samt videreførelse af afgiftsfritagelsen for eldrevne køretøjer.

Ændring af forskellige skattelove (Iværksættere) (Nov II)

Forslaget forbedrer skattereglerne for iværksættere. Forslaget er et led i regeringens globaliseringsstrategi.

Ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven og andre skattelove (Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v.) (Dec I)

Forslaget indeholder ændringer med henblik på at forbedre rammevilkårene for erhvervslivet og skabe en mere hensigtsmæssig og sammenhængende erhvervsbeskatning. Dette sker bl.a. ved, at reglerne for selskabers omstrukturering foreslås ændret ved, at aktionærer og selskaber ikke skal have tilladelse for at opnå den skatteudskydelse, der er en følge af en skattefri omstrukturering. Endvidere foreslås bl.a. justeringer af sambeskatningsreglerne og underskudsbegrænsningsreglerne. Endelig vil forslaget indeholde opfølgning på EF-domstolens afgørelse i Cadbury Schweppes sagen.

Ændring af forskellige skattelove (Sondringen børsnoterede/unoterede aktier) (Dec I)

Der er behov for at ændre sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier på baggrund af ændrede EU-regler. Det nærmere indhold af lovforslaget er under overvejelse.

Ændring af tonnageskatteloven (Opfølgning på Det Blå Danmark) (Jan I)

Der er iværksat et analysearbejde som opfølgning på Økonomi- og Erhvervsministeriets handlingsplan ”Danmark som Europas førende søfartsnation” fra marts 2006. Der kan på denne baggrund blive tale om at fremsætte lovforslag på området.

Ændring af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer m.fl. love (Harmonisering og forenkling) (Jan II)

Forslaget vedrører yderligere harmoniseringer og forenklinger af reglerne på inddrivelsesområdet. Forslaget skal ses i sammenhæng med den gennemførte lovgivning på området i 2004/05 og 2005/06.


Opfølgning Velfærdsaftalen:

Ændring af pensionsbeskatningsloven (Nov II)

Forslaget udmønter Velfærdsaftalens element under Senere tilbagetrækning – Tilpasninger som følge af højere efterløns- og folkepensionsalder (Skattebegunstigede pensioner).


Skatteministeren vil give Folketinget redegørelse om:

• Redegørelse om medarbejderaktieordninger (Apr II)
 


Socialministeren

Ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love (Tekniske rettelser på det sociale område og boligområdet som følge af kommunalreformen m.v.) (Okt I)

Forslaget vedrører tekniske ændringer som følge af kommunalreformen.

Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om psykologer m.v. (Tilpasning af reglerne om tilsyn med løsningen af sociale opgaver til kommunalreformen og befordringsgodtgørelse i forbindelse med specialrådgivning i VISO m.v.) (Okt II)

Forslaget indebærer, at reglerne om tilsyn med opgaveløsningen på det sociale område præciseres især på baggrund af ændringerne i forbindelse med kommunalreformen. Forslaget fastsætter herudover regler om befordringsgodtgørelse til borgere i forbindelse med specialrådgivning i VISO. Forslaget fastsætter endelig regler om ansvaret for tilsyn med personer, som i henhold til dom eller kendelse skal undergives tilsyn.

Lov om friplejeboliger (Nov I)

Formålet med forslaget er at øge ældres valgmuligheder og sikre et mere varieret udbud af plejeboliger ved at gennemføre frit valg mellem kommunale plejeboliger, plejeboliger i selvejende institutioner og private plejeboliger. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005.

Ændring af lov om almene boliger m.v. (Opfølgning på ny boligaftale, anvendelse af den almene sektors midler m.v.) (Nov II)

Der blev den 4. november 2005 indgået en aftale mellem regeringen, DF og RV om den fremtidige anvendelse af den almene sektors midler og indsatsen mod ghettoisering. Som led i aftalen blev det besluttet at gennemføre et udredningsarbejde om fremtidsperspektiver for en mere selvbærende almen sektor som grundlag for en længerevarende aftale om anvendelsen af den almene sektors midler. På denne baggrund skal der i efteråret 2006 gennemføres fornyede forhandlinger, som skal udmøntes i nærværende lovforslag.

Ændring af lov om social service (Revision af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten) (Dec I)

Lovforslaget vedrører revision af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten (særlige døråbnere, fastholdelse og flytning). Der er gennemført en evaluering af magtanvendelsesreglerne, som er afsluttet i september 2006. Der vil bl.a. på dette grundlag blive fremsat lovforslag på området.

Ændring af lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Bemyndigelse til indenrigs- og sundhedsministeren til at fastsætte regler om administration af kommunale krav om mellemstatslig refusion efter EF-retten og udvidelse af bemyndigelse til at indgå aftale om refusion med Færøerne og Grønland om personer anbragt i Danmark) (Dec I)

Forslaget vedrører administration af mellemstatslig refusion af ydelser ved sygdom, der omfattes af lov om social service. Forslaget vil bringe de danske regler i overensstemmelse med EF-retten. Forslaget giver endvidere hjemmel til, at socialministeren efter aftale med Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre kan fastsætte regler om afholdelse af udgifter til pension til personer, der får ophold i Danmark som følge af dom til anbringelse på en særlig sikringsafdeling eller behandling på hospital for sindslidende.

Ændring af lov om social service (Madservice) (Jan I)

Formålet med forslaget er at skabe bedre mulighed for det frie valg samt forbedre gennemsigtigheden på området. Forslaget fremsættes på grundlag af en gennemført undersøgelse af madserviceordningen.

Ændring af lov om social service (Sammenlignelig plejehjemsinformation) (Jan II)

Formålet med forslaget er at sikre en systematisk kvalitetssikring på plejehjem ved udarbejdelse og offentliggørelse af sammenlignelig brugerinformation.

Ændring af lov om social service (Støtte til gravide med særlige behov og bisidder til børn) (Jan II)

Forslaget indebærer, at der sikres en tidlig indsats over for særligt udsatte gravide kvinder og deres børn ved, at anvendelsesområdet for reglerne om særlig støtte til børn og unge udvides til at omfatte særligt udsatte gravide. Forslaget indebærer tillige, at der fastsættes en klar hjemmel til at tillade, at børn og unge, der modtager støtteforanstaltninger efter lov om social service, kan medtage en bisidder til møder i kommunen m.v.

Ændring af lov om service (Ændringer vedrørende tilsyn med plejehjem m.v.) (Jan II)

Forslaget vedrører indførelse af krav til gennemførelsen af det kommunale tilsyn på plejehjem m.v. med henblik på at forebygge omsorgssvigt for ældre. Forslaget afventer en undersøgelse af tilsynet på plejehjem, som forventes afsluttet ultimo november 2006.


Opfølgning Velfærdsaftalen:

Ændring af lov om social pension (Tilbagetrækning, gradvis forhøjelse af pensionsalderen til 67 år og indeksering af folkepensionsalderen) (Okt II)

Forslaget udmønter dele af Velfærdsaftalens elementer om Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – Gradvist højere efterløns- og folkepensionsalder (Folkepensionsalder, Aldersgrænser fra 2025).

Ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love (Tilbagetrækning, konsekvensændringer som følge af gradvis forhøjelse af folkepensionsalderen til 67 år og indeksering efterløns- og folkepensionsalderen) (Okt II)

Forslaget udmønter dele af Velfærdsaftalens elementer om Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – Gradvist højere efterløns- og pensionslader (Folkepensionsalder, Aldersgrænser fra 2025), Tilpasninger som følge af højere efterløns- og folkepensionsalder (Skattebegunstigede pensioner, 60-årsgrænsen for tjenestemænd, 65-årsgrænsen og fradrag ved tidligere tilbagetrækning for tjenestemænd, Ministre, borgmestre og statsrevisorer m.fl., Aldersgrænser relateret til folkepensionsalderen) og Tillæg om den konkrete indekseringsmekanisme.


Socialministeren vil give Folketinget redegørelse om:

• Redegørelse om det rummelige arbejdsmarked og førtidspensionsreformen (Maj II) [Redegørelsen afgives sammen med beskæftigelsesministeren]Transport- og energiministeren

Ændring af lov om luftfart (Lufthavnstakster, tilsyn, forsikring, tavshedspligt, lønindeholdelse for manglende betaling og internationale vedtagelser på engelsk m.v.) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at modernisere og præcisere retsgrundlaget for lufthavnenes opkrævning af betaling hos luftfartsselskaberne for benyttelse af lufthavnene (lufthavnstakster). Forslaget indeholder desuden nogle mindre justeringer bl.a. som følge af EU-regler på området.

Ændring af lov om taxikørsel m.v. (Etablering af kommunale fællesskaber) (Okt I)

Forslaget indebærer, at kommunerne får adgang til at oprette fælles forvaltningsmyndigheder – kommunale fællesskaber – der skal varetage administrationen af taxilovgivningen i de pågældende kommuner.

Ændring af færdselsloven (Modulvogntog) (Okt I)

Formålet med forslaget er at bemyndige transport- og energiministeren til at tillade kørsel med særligt lange vogntog, de såkaldte modulvogntog, på særlige vejstrækninger.

Ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, lov om kontinentalsoklen, lov om elforsyning, lov om Energinet.dk, lov om kystbeskyttelse, lov om havne og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse på havet m.v.) (Nov I)

Lovforslaget giver hjemmel til at sikre gunstig bevaringsstatus for visse arter og naturtyper, når der gives tilladelse til projekter på havet om bl.a. indretninger til indvinding af olie og naturgas, opstilling af havvindmøller og kystbeskyttelsesforanstaltninger. Forslaget giver endvidere mulighed for, at fremtidige naturbeskyttelsesdirektiver kan finde anvendelse i forhold til energianlæg på havet. De nævnte ændringer gennemfører dele af EU-direktiver. Lovforslaget indeholder desuden mindre tekniske ændringer af el-, varme- og naturgasforsyningslovene.

Ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (Arbejdsgiverens strafansvar m.v.) (Nov I)

Der er tale om en række justeringer af loven, herunder en begrænsning af arbejdsgiverens strafansvar i lyset af de i 2005/06 gennemførte ændringer i arbejdsmiljøloven. Herudover vil lovens anvendelsesområde som følge af EU-direktiver blive udvidet til også at omfatte indkvarteringsfaciliteter på skibe i det omfang ansatte på offshoreanlæg indkvarteres på sådanne og ikke på anlægget.

Lov om anlæg af ekstra spor i Ringsted og projektering af jernbaneanlæg København – Ringsted m.v. (Nov I)

Lovforslaget indeholder en bemyndigelse til transport- og energiministeren til at anlægge et ekstra spor i Ringsted og til at foretage projektering af en jernbane fra København over Køge til Ringsted samt projektering af et 5. spor mellem Hvidovre og Høje Taastrup. Forslaget skal ses i sammenhæng med regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005.

Lov om Hovedstadens Arealudviklingsselskab I/S og Metroselskabet I/S (Dec I)

Lovforslaget indebærer, at der kan oprettes to nye selskaber: Hovedstadens Arealudviklingsselskab I/S og Metroselskabet I/S. I forbindelse med oprettelsen af de to nye selskaber likvideres Ørestadsselskabet I/S og Frederiksbergbaneselskabet I/S samt Københavns Havn I/S.

Hovedstadens Arealudviklingsselskab I/S skal stå for arealudvikling på de arealer, som selskabet ejer, med henblik på at tilvejebringe værdier til finansiering af Metroselskabet I/S samt stå for havnedrift i Københavns Havn. Københavns Kommune skal eje 55 pct. og staten 45 pct. Metroselskabet I/S skal stå for drift af metroen samt projektering og anlæg af en Cityring som en metro. Københavns Kommune skal eje ca. 50 pct., staten ca. 42 pct. og Frederiksberg Kommune ca. 8 pct. af Metroselskabet.

Lov om projektering og anlæg af en Cityring (Dec I)

Lovforslaget vil indebære, at der kan igangsættes projektering og anlæg af en Cityring i de indre dele af Hovedstaden, der dækker København og Frederiksberg. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005.

Ændring af lov om CO2-kvoter (Tildeling af CO2-kvoter for 2008-2012) (Dec I)

Lovforslaget vedrører tildeling af CO2-kvoter i perioden 2008-2012. Tildelingen sker på baggrund af den nationale allokeringsplan, som skal godkendes af EU-Kommissionen. Forslaget indeholder desuden enkelte administrative forenklinger og ændringer baseret på de hidtidige erfaringer med administration af loven.

Ændring af lov om tilskud til elproduktion (Regelforenkling) (Jan II)

Der er tale om en række præciseringer og forenklinger af lovgrundlaget bl.a. i lyset af indhøstede erfaringer med administrationen af loven.

Ændring af lov om elforsyning m.v. (Pristillæg til elproduktion fra Rødsand m.v.) (Jan II)

Forslaget giver hjemmel til udbetaling af pristillæg til elproduktion fra den udbudte havvindmøllepark ved Rødsand samt eventuel udmøntning af øvrige udbudsvilkår i det omfang, disse kræver lovændringer. Forslaget giver endvidere hjemmel til at fastsætte nærmere regler for forsøgsanlæg m.v. for elproduktionsanlæg på havet, f.eks. havvindmøller, herunder regler om uddelegering af kompetencer, nettilslutning, afregning m.v. Forslaget vil også give mulighed for at fastsætte bestemmelser om tilslutning af kraftværker. Endelig forventes forslaget at indeholde en række tekniske justeringer af en række energilove.

Lov om energiforbrugende produkter (Jan II)

Forslaget gennemfører direktiv 2005/32/EF – det såkaldte eco-designdirektiv – som har til formål at nedbringe energi- og miljøbelastningen fra energiforbrugende produkter.

Lov om anlæg af motorvej mellem Funder og Låsby (Jan II)

Lovforslaget giver transport- og energiministeren bemyndigelse til at anlægge motorvej mellem Funder og Låsby. Forslaget skal ses i sammenhæng med regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005.

Ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Gennemførelse af uddannelsesdirektiv) (Jan II)

Forslaget gennemfører direktiv 2003/59/EF – uddannelsesdirektivet – om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer.

Ændring af lov om jernbane (Beredskab samt Trafikstyrelsens beføjelser vedrørende sikkerhed, tilsyn, godkendelse og planlægning) (Jan II)

Lovforslaget vil indeholde bestemmelser om ansvarsforholdene vedrørende beredskab (security). Lovforslaget vil endvidere bl.a. indeholde præciseringer m.v., der er nødvendige for at give Trafikstyrelsen et mere klart og præcist grundlag for udførelsen af en række planlægningsmæssige og sikkerhedsmæssige opgaver.


Transport- og energiministeren vil give Folketinget redegørelse om:

• Energipolitisk redegørelse 2007 (Apr II)
 


Udenrigsministeren

Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Bulgarien og Rumænien (Okt I)

Lovforslaget vil gøre det muligt for Danmark at ratificere tiltrædelseskomplekset vedrørende Bulgariens og Rumæniens optagelse i EU. Disse lande vil tiltræde EU den 1. januar 2007, såfremt de er parate til medlemskab og forudsat, at alle 25 EU-lande forinden har tilendebragt deres respektive ratifikationsprocedurer. Der er tale om en genfremsættelse af L 103 fra 2005/2006.

Folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og Associeringsaftalen mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side (Feb II)


Udenrigsministeren vil give Folketinget redegørelse om:

• Redegørelse om Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (Mar II)

• Redegørelse om indsatsen mod terrorisme (Maj II)
 


Undervisningsministeren

Ændring af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark, lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, lov om omsætning af fast ejendom, lov om translatører og tolke, lov om dispachører og ophævelse af lov om registrerede arkitekter (Forenkling af adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv i Danmark) (Okt I)

Forslaget gennemfører dele af EU-direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Forslaget gennemfører tillige dele af EU-direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber.

Ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (Ophævelse af revisionsbestemmelse om tillæg til uddannelsessøgende i videregående uddannelse med varig funktionsnedsættelse) (Okt I)

Lovens revisionsbestemmelse forslås ophævet på baggrund af, at en udarbejdet statusrapport ikke giver anledning til at foreslå ændringer af den gældende ordning.

Ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) (Fleksible tilrettelæggelsesformer) (Okt I)

Forslaget indebærer, at aftenskolerne får mulighed for at anvende op til 40 pct. af deres kommunale tilskudstilsagn til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, som bl.a. er åbne studiecirkler, åbne studieværksteder, workshops, spørg specialisten og fleksibel læring/fjernundervisning.

Ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Fremrykket anmeldelsesfrist og forenkling af tilskudsadministration) (Okt I)

Forslaget indebærer, at anmeldelsesfristen for en fri grundskole, der ønsker statstilskud, fremrykkes til 15. august året før skolestart. Denne del af forslaget udmønter kommuneaftalen for 2007. Forslaget indebærer desuden, at Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig skal administrere et særligt tilskud til tyske mindretalsskoler.

Ændring af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (Bemyndigelse af de befordringsansvarlige til i en overgangsperiode at træffe afgørelse om ret til rabat) (Okt I)

Forslaget vedrører en bemyndigelse til at smidiggøre overgangen fra den hidtil gældende amtskommunale ordning til den nye statslige befordringsrabatordning, der blev aftalt som led i kommunalreformen.

Ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Evalueringer på grundskoleområdet og dagtilbudsområdet) (Okt II)

Forslaget vedrører ændringer af Danmarks Evalueringsinstituts opgaver på grundskoleområdet i forlængelse af oprettelsen af Rådet for Evaluering og Kvalitetssikring af Folkeskolen samt opgavefordelingen mellem instituttet og rådet. Rådet sikres en styrende rolle samtidig med, at evalueringsinstituttet fortsat er et nationalt samlet og uafhængigt institut for hele uddannelsessystemet. Forslaget indebærer også, at Danmarks Evalueringsinstitut skal kunne gennemføre evalueringer på dagtilbudsområdet.

Ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og lov om en børnefamilieydelse (Omlægning af børnefamilieydelse) (Okt II)

Forslaget indebærer, at betingelserne for retten til børnefamilieydelse suppleres med en bestemmelse om, at de unge 15 til 17-årige skal være i uddannelse eller i job med uddannelsesperspektiv, medmindre den unge på grund af handicap, psykisk sygdom eller sociale problemer ikke er i stand til at varetage et sådant. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005 og i integrationsaftalen ”En ny chance for alle”.

Ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (Forhøjelse af AER-bidraget) (Okt II)

Forslaget vedrører en forhøjelse af AER-bidraget. Forslaget skal ses i sammenhæng med regeringens målsætning om, at mindst 95 pct. af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015. Forslaget skal også ses i sammenhæng med Velfærdsaftalens element om flere voksenlærlinge.

Ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Lempelse af begrænsning af specialpædagogisk støtte i forbindelse med studierejser og praktikperioder i udlandet) (Okt II)

Der er tale om justeringer af loven, som indebærer, at der i forbindelse med studierejser og praktikperioder i udlandet gives tilskud til de samme støtteformer som ved uddannelse i Danmark, dog for den enkelte uddannelsessøgende begrænset til samme økonomiske niveau som i Danmark.

Ændring af lov om folkeskolen og lov om ungdomsskolen (Større frihed for kommunalbestyrelserne til i overensstemmelse med de lokale forhold at organisere folkeskolen, ungdomsskolen og folkebiblioteket) (Okt II)

Forslaget har til formål at udvide og forenkle kommunernes muligheder for at organisere skolevæsenet m.v. i overensstemmelse med de lokale forhold, herunder bl.a. antallet af skoler. De lovgivningsmæssige bindinger for fælles ledelse af folkeskoler foreslås ophævet. Der skal endvidere være øgede muligheder for at etablere fælles ledelse af folkeskoler og daginstitutioner. Bestemmelserne om selvstændig ledelse af ungdomsskoler foreslås ligeledes ophævet. Forslaget er bl.a. en opfølgning af kommuneaftalen for 2007.

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser (Nov II)

Formålet med forslaget er at skabe nye rammer for uddannelse, anvendelse af forskning, videnspredning, innovation og iværksætteri gennem oprettelse af et mindre antal professionshøjskoler på videregående niveau med større udbud af uddannelser. Forslaget er et led i regeringens globaliseringsstrategi.

Ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Erhvervsakademiskoler) (Nov II)

Lovforslaget skaber nye rammer for udbud og udvikling af erhvervsuddannelser, anvendelse af forskning, videnspredning, innovation og iværksættelse med henblik på at skabe mulighed for, at institutioner for erhvervsrettet uddannelse kan godkendes som erhvervsakademiskoler. Forslaget er et led i regeringens globaliseringsstrategi.

Ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser) (Nov II)

Lovforslaget indebærer, at Danmarks Evalueringsinstitut får en forpligtelse til at udarbejde akkrediteringsvurderinger til brug for et kommende akkrediteringsråds akkrediteringer. Lovforslaget indebærer desuden, at Danmarks Evalueringsinstitut får en forpligtelse til at leve op til de europæiske standarder og retningslinier for kvalitetssikringsorganer og søge anerkendelse som internationalt kvalitetssikringsorgan samt en forpligtelse til at sikre koordinering mellem instituttets evalueringsvirksomhed og akkrediteringsrådets virksomhed. Forslaget er et led i regeringens globaliseringsstrategi.

Ændring af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. (Udvidelse af Kvalifikationsnævnets kompetence m.v.) (Nov II)

Forslaget udvider Kvalifikationsnævnets kompetence til at omfatte klager over uddannelsesinstitutioners afgørelser om merit for uddannelsesforløb gennemført ved danske uddannelsesinstitutioner og klager over afgørelser om forhåndsmerit i forbindelse med studieophold i udlandet. Forslaget gælder ikke institutioner omfattet af universitetsloven. Forslaget er et led i regeringens globaliseringsstrategi.

Lov om erhvervsrettede videregående uddannelser (Nov II)

Der er tale om en reform af området. I forslaget indgår bl.a. følgende hovedelementer: Øget internationalisering i de erhvervsrettede videregående uddannelser, krav om akkreditering af uddannelserne, obligatorisk praktik og mulighed for supplerende undervisning samt fleksibel uddannelsesstruktur bl.a. således, at der bliver mulighed for, at der til en kort videregående uddannelse etableres overbygning til en mellemlang videregående uddannelse. Forslaget er et led i regeringens globaliseringsstrategi.

Ændring af lov om Statens Uddannelsesstøtte (Udlandsstipendium til betaling af studieafgift) (Nov II)

Forslaget indebærer, at der etableres et udlandsstipendium til hele uddannelser i udlandet. Stipendiet skal gå til hel eller delvis dækning af studieafgiften i udlandet og kan højest svare til taxametertilskuddet til en tilsvarende uddannelse i Danmark. Forslaget er et led i regeringens globaliseringsstrategi.

Ændring af lov om folkeskolen (En god skolestart for alle og præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen) (Dec I)

Forslaget indeholder et omfattende, samlet forslag til et forbedret og sammenhængende indskolingsforløb med udgangspunkt i Skolestartudvalgets anbefalinger. Forslaget indebærer bl.a., at børnehaveklassen bliver obligatorisk, at der indføres egentlig undervisning i dansk – især i læsning i den ny 1. klasse, som varetages af en lærer, – og at skolerne får mulighed for at organisere undervisningen i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin. Forslaget betyder endvidere, at børn som hovedregel skal starte i skole i det år, de fylder 6 år. Der foreslås endelig ændringer af ansvars- og kompetenceforholdene i folkeskolen, så kommunalbestyrelsens ansvar for folkeskolen klarere fremgår af loven. Forslaget er et led i regeringens globaliseringsstrategi.

Lov om ungdomsuddannelsestilbud til udviklingshæmmede unge og andre unge med særlige behov samt ændring af lov om specialundervisning for voksne (Dec I)

Formålet med lovforslaget er at fastlægge formål og rammer for et ungdomsuddannelsestilbud til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov af op til 3 års varighed efter undervisningspligtens ophør. Forslaget skal ses i sammenhæng med B 51 fra folketingsåret 2005/06.

Ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv (Uddannelseskrav til vejledere og opsøgende vejledning m.v.) (Feb II)

Forslaget vedrører bl.a. krav til vejledernes kvalifikationer, bedre tilbagemelding fra ungdomsuddannelserne og opsøgende vejledning. Forslaget er et led i regeringens globaliseringsstrategi. Forslaget skal også ses i sammenhæng med Velfærdsaftalen.

Lov om almen voksenuddannelse (Feb II)

Forslaget indebærer en målretning af den almene voksenuddannelse mod unge voksne, der har forladt folkeskolen med utilstrækkeligt udbytte og mod tosprogede voksne uden tilstrækkelige kundskaber. Undervisningen tilrettelægges med større fleksibilitet og i målrettede faglige enheder (moduler), og der indføres en ny samlet almen forberedelseseksamen med retskrav på adgang til det 2-årige hf-kursus.


Opfølgning Velfærdsaftalen:

Ændring af lov om erhvervsgrunduddannelser m.v. og lov om produktionsskoler (Præcisering af målgruppen, forenkling af bestemmelserne om praktikpladser, tilrettelæggelse af egu på produktionsskoler, målretning af produktionsskoler mod kompetencegivende uddannelse m.v.) (Nov II)

Forslaget udmønter dele af Velfærdsaftalens elementer under Ungdomsuddannelse til alle – Ansvar og redskaber til kommunerne (Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse (egu)). Forslaget indebærer, at målgruppen for erhvervsgrunduddannelsen præciseres, og at bestemmelserne om oprettelse af praktikpladser forenkles. Uddannelsens rammer og reglerne om udbud moderniseres. Kommunerne forpligtes til at tilbyde egu eventuelt på erhvervsskoler eller produktionsskoler, som får generel adgang til at tilrettelægge egu. Efter forslaget vil produktionsskolernes virksomhed blive målrettet de kompetencegivende erhvervsrettede uddannelser, og samarbejdet mellem produktionsskoler og erhvervsskoler styrkes. Forslaget skal tillige ses i sammenhæng med regeringens globaliseringsstrategi.

Ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelse (Tidlig vejledning i folkeskolen og mentorordninger m.v.) (Nov II)

Forslaget udmønter Velfærdsaftalens elementer under Ungdomsuddannelse til alle – Ansvar og redskaber til kommunerne (Tidlig indsats i folkeskolen og mentorordninger). Forslaget skal tillige ses i sammenhæng med regeringens globaliseringsstrategi. Forslaget indebærer bl.a. mentorordninger i folkeskolen, særlig tidlig indsats allerede i 6. klasse, og brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne skal være mulig allerede fra 9. klasse.

Lov om en ny 10. klasse (Nov II)

Forslaget udmønter Velfærdsaftalens elementer under Ungdomsuddannelse til alle – Ansvar og redskaber til kommunerne (10. klasse). Forslaget udmønter også regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005. Forslaget indebærer, at 10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 10. klasse skal endvidere kunne samle de unge op, der falder fra en påbegyndt ungdomsuddannelse.

Ændring af lov om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) (Styrket læse-, skrive-, og regneindsats i forbindelse med forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne) (Nov II)

Forslaget udmønter dele af Velfærdsaftalens elementer under Styrket voksen- og efteruddannelse – Et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne. Forslaget skal også ses i sammenhæng med trepartsdrøftelserne om voksen- og efteruddannelse. Forslaget indebærer bl.a., at der sker en styrkelse af de grundlæggende almene færdigheder især for de kortest uddannede og andre udsatte grupper, herunder tosprogede med danskproblemer. Det skal endvidere sikres, at de forskellige tilbud gøres mere attraktive, målrettede og fleksible i forhold til den enkeltes og virksomhedernes behov.

Ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet m.v.) (Nov II)

Forslaget vedrører dele af Velfærdsaftalens generelle elementer under Styrket voksen- og efteruddannelse om øget anerkendelse af kompetencer opnået uden for det offentlige uddannelsessystem. Forslaget skal også ses i sammenhæng med trepartsdrøftelserne om voksen- og efteruddannelse og regeringens globaliseringsstrategi samt en tidligere redegørelse til Folketinget. Forslaget skal sikre den enkelte borger adgang til kompetencevurdering og anerkendelse af sine samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer i forhold til en uddannelse eller et fagligt niveau i en uddannelse, uanset hvor og hvordan disse forudsætninger m.v. er erhvervet.

Lovgivning vedrørende erhvervsuddannelser m.v. (Fornyelse af de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser) (Feb II)

Forslaget udmønter dele af Velfærdsaftalens elementer under Ungdomsuddannelse – Fornyelse af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser (Erhvervsrettede ungdomsuddannelser, Indsats mod frafald, Praktikpladser, Forstærket uddannelsesgaranti og Kvalitetsløft i erhvervsuddannelserne). Forslaget skal tillige ses i sammenhæng med regeringens globaliseringsstrategi samt et udvalgsarbejde om fremtidssikring af erhvervsuddannelserne, der afsluttes i efteråret 2006.

Forslaget indebærer bl.a. en fornyelse af de grundlæggende erhvervsrettede udannelser dvs. erhvervsuddannelserne, de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og landbrugsuddannelserne. De tre nævnte uddannelsesområder samles under én lov. Der skal sikres grundlag for en udvikling af uddannelserne, så fremtidens krav til uddannelserne kan imødekommes. Det skal også sikres, at erhvervsuddannelsessystemet bliver mere gennemskueligt og differentieret med klare tilbud til grupper af unge med forskellige forudsætninger bl.a. gennem trindeling og niveaudeling af uddannelserne.
 


Økonomi- og erhvervsministeren

Ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om en garantifond for skadeforsikringsselskaber, lov om forsikringsformidling og forskellige andre love (Gennemførelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFiD-direktivet) og gennemsigtighedsdirektivet, oplysningskrav ved pengeoverførsler, indbetaling af bidrag til skadegarantifonden, forsikringsagenters registrering m.v.) (Okt I)

Forslaget medfører en grundlæggende ændring af reglerne for værdipapirhandel i Danmark. Reglerne bliver dermed harmoniseret med resten af Europa (det indre marked for værdipapirhandel) til gavn for såvel udstedere som investorer, da barriererne for grænseoverskridende værdipapirhandel reduceres.

Derudover indeholder lovforslaget bl.a. lettelser af de administrative byrder for den finansielle sektor, en ophævelse af reglerne om pengeoverførsler i hvidvaskloven, der erstattes af en forordning på området, samt diverse ændringer i flere finansielle love.

Endelig vil forslaget indeholde en mindre ændring af revisorloven. Ændringen præciserer, at rigsrevisor har mulighed for at lave fælles påtegninger sammen med statsautoriserede og registrerede revisorer på årsregnskaber omfattet af rigsrevisorloven og anden lovgivning, hvor rigsrevisor har sådan kompetence.

Ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler og beredskabsloven (Samling af en række bemyndigelsesbestemmelser vedrørende fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler) (Okt I)

Formålet med forslaget er at samle reglerne om fyrværkeri i fyrværkeriloven. Baggrunden for forslaget er overflytningen af ressortansvaret for sager vedrørende fyrværkeri fra Forsvarsministeriet til Økonomi- og Erhvervsministeriet. Det er endvidere hensigten at ensarte reglerne og foretage nogle tekniske justeringer af lovgivningen på området. Ministerens hjemmel til at fastsætte regler om uddannelse og godkendelse af festfyrværkere vil også blive udvidet, så der kan stilles krav om efteruddannelse af festfyrværkere.

Ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af elinstallatører m.v. (Gebyrfinansiering af autorisationsadministrationen og harmonisering af autorisationsordninger på vvs-installatør-, kloakmester- og elinstallatørområderne m.v.) (Okt I)

Forslaget vil harmonisere og forenkle de to angivne love. Som led i harmoniseringen og til højnelse af sikkerheden foreslås bl.a. indførelse af 3. parts kontrol på området for elinstallatører på linie med det, der i dag gælder på området for vvs-installatører og kloakmestre. Med henblik på at øge konkurrencen vil bl.a. også muligheden for at begrænse en elinstallatørautorisation geografisk og kravet om fast forretningssted i Danmark blive fjernet. Endvidere foreslås der hjemmel til gebyrfinansiering af autorisationsordningen.

Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond (Okt I)

Lovforslaget fastlægger rammerne for administration af tilskud til Danmark fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond i overensstemmelse med EU-reguleringen vedrørende disse fonde for strukturfondsperioden 2007-13.

Lov om pengesedler i Grønland (Okt. I)

Lovforslaget gør det muligt at udstede særlige grønlandske pengesedler, der kan anvendes som betalingsmiddel i Grønland. De grønlandske pengesedler vil, ligesom de færøske, være en særlig variant af de danske pengesedler, og de er således at betragte som danske sedler med grønlandsk tekst.

Ændring af lov om konkurrence, lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren og lov om Klagenævnet for Udbud (Styrket indsats mod karteller og mere konkurrence om offentlige ydelser) (Dec I)

Lovforslagets formål er at indføre nye håndhævelsesinstrumenter, der giver Konkurrencemyndigheden bedre muligheder for at afsløre overtrædelser af konkurrenceloven, herunder karteller, og at forbedre konkurrencen om offentlige ydelser. Forslaget er et led i regeringens globaliseringsstrategi.

Ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og søloven (Virksomhedsansvar ved ansattes overtrædelser af arbejdsmiljøbestemmelser, gebyrbestemmelser, mulighed for at henlægge opgaver til andre myndigheder samt gensidig anerkendelse af dispachører) (Dec I)

Ved lovforslaget begrænses virksomhedsansvaret på arbejdsmiljøområdet, idet redere, som godtgør, at de har gjort alt for sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, ikke skal ifalde ansvar. Der foretages tillige mindre ændringer i lovens tilsyns- og gebyrbestemmelser, navnlig med henblik på en styrkelse af kontrollen med omladninger af olie i danske farvande. Endelig foretages en konsekvensændring af sølovens regler om dispachører som følge af de nye EU-regler om gensidig anerkendelse af dispachører.

Ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. (Jan I)

Lovforslaget vil lette de administrative byrder for foreninger, der henvender sig til professionelle investorer. Ændringen vil ikke gå ud over beskyttelsen af ikke-professionelle investorer, da der etableres en sondring mellem investeringsforeninger, der henvender sig til professionelle, og investeringsforeninger, der henvender sig til ikke-professionelle investorer.

Ændring af lov om tilsyn med firmapensionskasser (Jan I)

Lovforslaget fastsætter hvilke betingelser, der skal være opfyldt for, at en virksomhed, der er tilknyttet pensionskassen, kan trække et eventuelt overskud ud af pensionskassen. Det vil bl.a. være en betingelse, at der etableres en hjemmel i pensionskassens vedtægter, hvorefter det vil være medlemmerne i firmapensionskassen, som på generalforsamlingen beslutter, om der skal være mulighed for tilbageførelse af midler fra firmapensionskassen til sponsorvirksomheden. Endvidere ændres reglerne om den udtrædelsesgodtgørelse, som medlemmer får med, hvis de udtræder af pensionskassen før pensionering. Der sker også en ændring af reglerne for sammenhængen mellem de pensioner, som firmapensionskassen har lovet, og de bidrag, som sponsorvirksomheden skal indbetale hvert år til firmapensionskassen, for at der er penge nok i kassen til pensionerne. Der vil endelig blive foreslået en generel modernisering af loven. Forslaget vil blive udarbejdet på baggrund af et udvalgsarbejde under Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Ændring af patentloven (Jan I)

Forslaget sikrer, at man i den periode, hvor det originale produkt er under patentbeskyttelse, kan foretage alle nødvendige forberedelser, så kopipræparater kan sælges på markedet, i det øjeblik patentbeskyttelsen udløber. Det vil bl.a. betyde, at gennemførelsen af undersøgelser og forsøg, der er nødvendige for at få lov til at sælge et generisk lægemiddel (kopimedicin), ikke vil være i strid med gældende patentrettigheder. Justeringen sker på baggrund af to direktiver på lægemiddelområdet (2004/27/EF og 2004/28/EF).

Lov om registrering af erhvervsdrivende virksomheder m.v. (Registreringsloven) (Jan II)

Lovforslaget indeholder en teknisk justering, som bl.a. medfører, at de hidtidige årlige tekstanmærkninger til finansloven om, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udfører visse opgaver inden for skatte- og afgiftslovgivningen, afløses af en permanent hjemmel i registreringsloven. Samtidig indeholder forslaget en ny fælles ramme for anvendelse af oplysninger i sagsbehandlingen og offentliggørelse af oplysninger på de mange lovområder, som i dag findes i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Dette skal med tiden give mulighed for at kunne udnytte den ny IT-arkitektur til bedre digitale løsninger for borgerne.

Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om et skibsfinansieringsinstitut med flere love (Jan II)

Lovforslaget gennemfører bl.a. de dele af direktiv 2006/48/EF, der handler om udstedelse af særligt dækkede obligationer, som i europæisk sammenhæng kaldes ”covered bonds”. Særligt dækkede obligationer er obligationer med meget høj sikkerhed, som kan udstedes med pant i fast ejendom, skibe samt visse typer af fordringer. Særligt dækkede obligationer minder meget om realkreditobligationer. Banker og realkreditinstitutter vil få mulighed for at udstede særligt dækkede obligationer. Forslaget vil fastholde og videreudvikle den billige og effektive boligfinansiering i Danmark.

Ændring af byggeloven (Jan II)

Lovforslaget indebærer, at der fremover vil blive stillet krav om, at professionelle bygherrer ved opførelse af privatboliger (parcelhuse, række-/kædehuse og etageboliger) skal tegne en forsikring mod byggeskader. Som en del af ordningen vil der blive stillet krav om to eftersyn af byggeriet, henholdsvis 1 og 5 år efter aflevering.

Ændring af lov om Investeringsfonden for Færøerne (Jan II)

Forslaget vedrører ændringer af loven i forbindelse med færøsk overtagelse af Vàgar Lufthavn.

Ændring af lov om aktieselskaber og lov om anpartsselskaber (Gennemførelse af nyt direktiv om grænseoverskridende fusion) (Feb I)

Forslaget gennemfører direktiv 2005/56/EF om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar. Forslaget udvider de nugældende regler om fusion mellem nationale aktie- og anpartsselskaber til også at omfatte fusion mellem selskaber beliggende i forskellige EU-medlemsstater.

Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v., lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om forsikringsformidling m.fl. (Mar I)

Forslaget indebærer, at der indføres risikobaserede solvenskrav for forsikringsselskaber og individuelle solvensbehov fastsat af ledelsen i det enkelte forsikringsselskab. Forslaget gennemfører samtidig genforsikringsdirektivet. Endvidere giver forslaget mulighed for, at finansielle institutter i samarbejde kan etablere frivillige ordninger, som kan medvirke til afviklingen af et nødlidende finansielt institut. Samtidig foreslås en modernisering af reglerne om egnethed og hæderlighed for direktører og bestyrelsesmedlemmer, ligesom der indføres en ny procedure for prøvelse af Finanstilsynets indgreb i disse typer af sager. Lovforslaget vil endvidere skabe rammer for en styrket forbruger- og informationsindsats på det finansielle område. Endelig gennemfører forslaget tekniske ændringer af den finansielle lovgivning.


Økonomi- og erhvervsministeren vil give Folketinget redegørelse om:


• Regionalpolitisk Vækstredegørelse (Apr I)

• Redegørelse om erhvervsstøtte (Apr II)

• Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen 2005/2006 (Maj I)
 

Kolofon

Titel: Statsministerens redegørelse i Folketinget tirsdag den 3. oktober 2006
Undertitel: Skriftlig del
Udgiver: Regeringen
Ansvarlig institution: Statsministeriet.
Copyright: Statsministeriet.
Emneord: regeringen, redegørelse, Folketinget, skriftlig del, lovforslag, ministre
Resumé: Lovprogrammet indeholder oversigt over lovforslag som forventes fremsat i det kommende folketingsår.
Sprog: dansk
Version: 1.0
URL: http://www.stm.dk/publikationer/SkriftligDel06/index.htm
Dato: 2006-
10-03
Format: html, gif, jpeg, pdf,
Inventarliste: index.htm,  lovprogram_06
.pdf, publ.css, forside_06.jpg, getacro.gif, anders.gif, lang.gif, topbar.gif


Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:
Statsministeriet
Christiansborg Prins Jørgens Gård 11
1218 København K
Telf.: 33 92 33 00
e-mail: stm@stm.dk

Tilbage til toppen