Statsministerens redegørelse i Folketinget tirsdag den 6. oktober 2009

Forord
Beskæftigelsesministeren
Finansministeren
Forsvarsministeren
Indenrigs- og socialministeren
Justitsministeren
Kirkeministeren
Klima- og energiministeren
Kulturministeren
Miljøministeren
Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
Ministeren for ligestilling
Ministeren for nordisk samarbejde
Ministeren for sundhed- og forebyggelse
Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling 
Skatteministeren
Transportministeren
Udenrigsministeren
Undervisningsministeren
Økonomi- og erhvervsministeren
Kolofon

 


Download publikationen i pdf-format [264kb]

For at læse PDF-formatet kræves læseprogrammet Acrobat Reader, som gratis kan hentes hos firmaet Adobe Inc. Klik på nedenstående logo og hent Acrobat Reader

Get Acrobat Reader

 

Forord

Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens § 38 afgives i en mundtlig og en skriftlig del.

I denne skriftlige del af redegørelsen gives en kortfattet omtale af de lovforslag og forslag til folketingsbeslutning, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketingsår forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret. Denne del af redegørelsen indeholder endvidere oplysninger om ministerredegørelser til Folketinget.

xxx

Regeringens lovprogram for 2009/2010 indeholder bl.a. lovforslag, der følger op på de politiske aftaler om Grøn Vækst og Grøn Transport samt aftalerne på energiområdet.

Andre hovedområder i lovprogrammet er Barnets Reform samt opfølgningen på udspil om ungdomskriminalitet, styrket ungeindsats samt forenkling og afbureaukratisering, som regeringen fremlægger ved Folketingets åbning.

xxx

Jeg ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folketingsårs lovgivning.Lars Løkke Rasmussen

Statsminister


Beskæftigelsesministeren

Ændring af lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste m.v. m.fl. love (Orlov ved forsvarets udsendelse af personel i udlandet) (Okt II)

Forslaget vedrører især en justering af reglerne om beskyttelse mod afskedigelse i forbindelse med udsendelse i internationale operationer. Forslaget skal bl.a. ses i sammenhæng med en række konkrete sager i forbindelse med udsendelse af hjemmeværnsfolk til Afghanistan.

Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) (Okt II)

Forslaget præciserer, at modtagere af ledighedsydelse skal kunne bevare ydelsen ved flytning til en anden kommune uden, at der umiddelbart sker en revurdering af sagen. Forslaget indebærer endvidere, at personer, der på grund af flytning til anden bopæl må opsige deres fleksjob, er berettiget til ledighedsydelse, hvis de almindelige betingelser i øvrigt er opfyldt. Forslaget indgår i regeringens udspil vedrørende afbureaukratisering.

Ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed) (Nov II)

Forslaget vedrører især en modernisering af arbejdsmiljølovens regler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde.

Ændring af ferieloven (Modernisering, forenkling m.v.) (Feb II)

Der er tale om moderniseringer, forenklinger og justeringer af loven på baggrund af bl.a. retsudviklingen, herunder afgørelser fra EF-Domstolen.

Lovgivning vedrørende ungeindsats (Feb II)

Lovgivningen følger op på regeringens udspil til initiativer, der skal hjælpe flere unge i uddannelse og job. Lovgivningen vedrører især en styrket indsats for de 15-17 årige. Lovgivningen skal ses i sammenhæng med lovgivningen på undervisningsministerens område.

 

Finansministeren

Finanslov for finansåret 2010 (Okt I)

Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2010 (Okt II)

Forslaget vedrører fastsættelse af bloktilskuddet til Færøernes hjemmestyre for 2010.

Ændring af lov om tjenestemænd og lov om statens tjenestemænd i Grønland (Jan I)

Der er igangsat et udvalgsarbejde vedrørende pligtig afgangsalder for dommere m.v. På baggrund af dette arbejde vil der eventuelt blive fremsat lovforslag på området.

Lov om tillægsbevilling for finansåret 2009 (Jan II)

Lov om statens ejerskab af statslige spilleselskaber (Feb I)

Som led i arbejdet med en delvis liberalisering af spillemarkedet foreslås det, at statens ejerskab af et eller flere statslige spilleselskaber skilles ud i en selvstændig ejerskabslov. Forslaget skal ses i sammenhæng med lovforslagene fra skatteministeren og kulturministeren på spilleområdet.

Finanslov for finansåret 2011 (Aug II)

 

Forsvarsministeren

Forsvarsministeren vil give Folketinget redegørelse om:

• Redegørelse om beredskabet (Maj II)

 

Indenrigs- og socialministeren

Ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes og regionsrådenes arbejdstilrettelæggelse og offentliggørelse af budgetforslag m.v.) (Okt I)

Forslaget følger op på arbejdsgruppen om kommunalpolitikeres rolle og arbejdsvilkår, der blev nedsat i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2009. Ændringerne indgår også i regeringens udspil vedrørende afbureaukratisering. Forslaget indebærer herudover bl.a., at kommunalbestyrelser og regionsråd skal offentliggøre de kommunale og regionale budgetforslag.

Ændring af lov om dag-, fritids-, og klubtilbud til børn og unge (dagtilbudsloven) (Udskydelse af ikrafttrædelsestidspunkt for frokostmåltid i daginstitutioner m.v.) (Okt I)

Lovforslaget indebærer, at tidspunktet for, hvornår kommunerne senest skal tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner, udskydes fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011. Der foreslås en overgangsbestemmelse, hvorefter kommunerne får mulighed for at indføre frokostmåltidet gradvist i 2010 og hæve forældrebetalingen tilsvarende i de daginstitutioner, der tilbyder måltidet. Forslaget følger op på aftalen om kommunernes økonomi for 2010.

Lov om fælles tolkeløsning for mennesker med hørehandicap (Okt II)

Forslaget indebærer, at mennesker med hørehandicap får ubegrænset ret til tolkning til en række aktiviteter, der er vigtige for deres deltagelse i samfundslivet, og som ikke dækkes af andre eksisterende tolkeordninger. Derudover får hver enkelt tolkebruger et antal timers tolkning, som den enkelte selv kan disponere over.

Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energibesparende foranstalt-ninger m.v.) (Okt II)

Forslaget vedrører en udvidelse af byfornyelseslovens anvendelsesområde således, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til energibesparende foranstaltninger, som er foreslået i energimærkningen, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger. Det foreslås endvidere, at der bliver mulighed for at yde støtte til istandsættelse af forsamlingshuse. Endelig foreslås det at sidestille reglerne for nedrivning af ejer- og andelsboliger med reglerne for nedrivning af udlejningsboliger.

Ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene familieboliger) (Nov II)

Den nuværende forsøgsordning om salg af almene boliger udløber ved årets udgang. Forslaget vedrører den fremtidige ordning på området.

Ændring af lov om social service (Støtte til køb af handicapbil og betaling for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v.) (Nov II)

Forslaget indebærer en modernisering og forenkling af reglerne om støtte til køb af handicapbil. Denne del af forslaget følger op på regeringens kvalitetsreform og indgår ligeledes i regeringens udspil vedrørende afbureaukratisering. Forslaget vedrører endvidere en ændring af beregningsprincipperne i forbindelse med betaling for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. Denne del af forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2009.

Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde) ( Nov II)

Forslaget vedrører en bedre sammenhæng mellem visitationskompetence og finansieringsansvar på det specialiserede socialområde mellem handle- og betalingskommune. Forslaget følger op på aftalen om kommunernes økonomi for 2010.

Ændring af lov om social service (Ændring af reglerne om magtanvendelse) (Dec I)

Forslaget vedrører reglerne om magtanvendelse og indebærer bl.a., at betingelserne for at udstyre en dement med alarm- og pejlesystemer lempes, at reglerne om at flytte en borger til et andet botilbud m.v. uden den pågældendes samtykke justeres, så der i højere grad bliver mulighed for at tage hensyn til de pågældende selv og eventuelle pårørende, samt at bestemmelserne om beslutningskompetencen på området ændres, således at ansvaret for beslutningerne ligger hos kommunalbestyrelsen – og ikke som i dag hos det sociale nævn – med mulighed for klage til det sociale nævn. Forslaget følger op på en revisionsbestemmelse i loven.

Ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Regelforenkling, stråmandsudlejning, energibesparelser m.v.) (Dec I)

Lovforslaget vedrører bl.a. en opfølgning på dele af det udspil, som lejer- og udlejerorganisationerne har fremlagt om forenkling og modernisering af den gældende lejelovgivning. Forslaget vedrører endvidere initiativer vedrørende vilkårene for udlejning af boliger via firmaer (stråmandsudlejning) og bedre incitamenter for udlejere og lejere til at gennemføre energibesparelser.

Ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov) (Jan I)

Der er, jf. aftalen om regionernes økonomi for 2009, gennemført et analysearbejde i regi af Indenrigs- og Socialministeriets Finansieringsudvalg vedrørende fordeling af bloktilskuddet på sundhedsområdet til regionerne med særlig fokus på de socioøkonomiske kriterier i fordelingen. Forslaget følger op på dette analysearbejde.

Ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og boligindretning) (Jan I)

Forslaget vedrører større muligheder for frit valg af hjælpemidler og boligindretning for personer med nedsat funktionsevne.

Lovgivning vedrørende afbureaukratisering (Jan I)

Lovgivningen følger op på regeringens udspil ”Mere tid til velfærd – regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner”. Lovgivningen vedrører især dagtilbud, ældre og handicappede.

Ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Byggeskadeforsikring af renoveringer i alment byggeri og støttede byfornyelsesombygninger) (Jan II)

Forslaget indebærer bl.a. etablering af en byggeskadeforsikring for renoveringsarbejder i det almene byggeri.

Ændring af lov om social service og eventuelt andre love (Styrket indsats mod ungdomskriminalitet) (Jan II)

Forslaget vedrører opfølgning på indenrigs- og socialministerens område af regeringens udspil om ungdomskriminalitet ”Mere konsekvens, opfølgning og omsorg – en markant styrket indsats mod ungdomskriminalitet”. Der foreslås bl.a. en række ændringer af servicelovens regler om særlig støtte til unge. Forslaget skal ses i sammenhæng med et opfølgende forslag på justitsministerens område. Forslaget skal også ses i sammenhæng med betænkning nr. 1508/2009 fra Ungdomskommissionen.

Ændring af lov om social service og eventuelt andre love (Barnets Reform) (Feb II)

Lovforslaget vedrører en række ændringer af reglerne om særlig støtte til udsatte børn og unge. Lovforslaget følger op på et gennemført udredningsarbejde. Forslaget skal ses i sammenhæng med udmøntningen af satspuljen for 2010.


Indenrigs- og socialministeren vil give Folketinget redegørelse om:

• Regionalpolitisk redegørelse 2010 (Apr II)

• Redegørelse om udviklingen på det sociale område efter kommunalreformen (Maj II)

 

Justitsministeren

Lov om offentligt hasardspil i turneringsform (Okt I)

Formålet med forslaget er at etablere en ordning, hvorefter poker om penge kan spilles som offentligt hasardspil i turneringsform. Det foreslås endvidere, at justitsministeren efter forhandling med skatteministeren skal kunne tillade andre hasardspil end poker i turneringsform, hvis de pågældende spil er egnede til at blive spillet inden for de rammer, som er fastlagt ved den foreslåede ordning. Ordningen indebærer, at det bliver muligt for personer, selskaber og foreninger at opnå bevilling til at afvikle de omtalte spil. Lovforslaget bygger på Udvalget om Hasardspils betænkning nr. 1499/2009.

Folketingsbeslutning om forslag til rammeafgørelse om anvendelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling (Okt I)

Formålet med beslutningsforslaget er at opnå Folketingets samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne medvirker til Rådets vedtagelse af forslaget til EU-rammeafgørelse om gensidig anerkendelse af varetægtssurrogater (tilsynsforanstaltninger der træder i stedet for varetægtsfængsling, f.eks. meldepligt hos politiet).

Lov om Den Europæiske Politienhed (Europol) (Okt I)

Formålet med forslaget er at gennemføre den lovgivning, som er nødvendig for opfyldelse af Rådets afgørelse om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol), der erstatter Europol-konventionen med tilhørende protokoller. Lovforslaget er en opfølgning på B 7 fra folketingsåret 2008/2009.

Ændring af retsplejeloven (Dommeruddannelse, transmission af tekst under retsmøder, fri proces i sager om ægteskab eller forældremyndighed og retsafgifter i fogedsager) (Okt I)

Der er tale om en række justeringer af retsplejeloven, der især har til formål at skabe et mere åbent og attraktivt uddannelses- og karriereforløb for domstolsjurister. Forslaget indebærer endvidere bl.a. en videreførelse af den nuværende overgangsordning for samlevende med hensyn til de økonomiske betingelser for fri proces i sager om ægteskab eller forældremyndighed.

Ændring af konkursloven (Behandlingen i konkurs af indeståender på fritvalgsordninger) (Okt I)

Lovforslaget indebærer, at indeståender på en Fritvalgs Lønkonto/særlig opsparing anses for omfattet af lønprivilegiet i konkurslovens § 95. Lovforslaget bygger på en udtalelse fra Konkursrådet efter en henvendelse til Justitsministeriet fra LO og DA.

Ændring af straffeloven og politiloven (Styrket indsats mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden m.v.) (Okt II)

Forslaget vil indeholde forskellige initiativer med henblik på en styrket indsats mod omfattende forstyrrelser af den offentlige ro og orden m.v.

Ændring af DNA-profilregisterloven m.v. (Frist for sletning af oplysninger om DNA-profiler vedrørende sigtede, men ikke dømte personer) (Okt II)

Formålet med lovforslaget er at ændre reglerne om opbevaring af bl.a. DNA-profiler for personer, som er frifundet, eller hvor sigtelsen er opgivet. Forslaget indebærer bl.a., at der fastsættes en tidsfrist for opbevaring af DNA-profiler. Forslaget fremsættes i lyset af en afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra december 2008.

Ændring af lov om hunde og dyreværnsloven (Nedsættelse af mærknings- og registreringsalderen, båndpligten, aflivning af hunde, der skambider m.v.) (Okt II)

Lovforslaget vedrører bl.a. pligten til at føre hunde i snor. Endvidere skal hunde, der skambider, som udgangspunkt aflives med det samme uden hundesagkyndig undersøgelse. Det foreslås også, at hunde skal mærkes og registreres allerede, når de er 8 uger gamle. Det foreslås desuden, at der under en retssag om visse grove dyreværnssager kan træffes beslutning om midlertidig frakendelse af retten til at have med dyr at gøre.

Ændring af retsplejeloven (Ny politiklageordning) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en revision af retsplejelovens regler om behandling af klager over og straffesager mod politipersonale. Forslaget indebærer, at der oprettes en ny uafhængig politiklagemyndighed, der skal overtage statsadvokaternes opgaver med at undersøge og træffe afgørelse i sager om klager over politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager). Den nye myndighed skal endvidere bl.a. overtage statsadvokaternes opgave med at efterforske eventuelle strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten. Det vil stadig være anklagemyndigheden (statsadvokaterne og Rigsadvokaten), der skal tage stilling til tiltalespørgsmålet i straffesager mod politipersonale. Forslaget bygger på betænkning nr. 1507/2009 om behandling af klager over politiet.

Ændring af færdselsloven (Sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at højne færdselssikkerheden ved at skærpe sanktionerne for ulovlig knallertkørsel samt at gennemføre reglerne om kørekort til knallert i tredje kørekortdirektiv (2006/126/EF).

Ændring af straffeloven (Præcisering af strafudmålingselementer i voldtægtssager) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at præcisere, hvilke forhold der i almindelighed skal tillægges særlig vægt ved strafudmålingen for voldtægt. Forslaget skal ses i sammenhæng med en redegørelse fra Rigsadvokaten afgivet i august 2009.

Ændring af tv-overvågningsloven (Adgang til tv-overvågning for boligforeninger, visse idrætsanlæg m.v.) (Nov I)

Det foreslås, at boligforeninger m.v. og idrætsanlæg på nærmere angivne betingelser får mulighed for efter tilladelse fra politiet at tv-overvåge frit tilgængelige områder med henblik på kriminalitetsbekæmpelse.

Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg (Nov II)

Lovforslaget har til formål at gennemføre en samlet regulering af forskellige forhold, som har særlig betydning for malkekvægs velfærd. Lovforslaget vil bygge på en rapport om hold af malkekvæg fra februar 2009 afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet.

Ændring af kreditaftaleloven (Gennemførelse af EU-direktiv om forbrugerkredit) (Dec I)

Lovforslaget har til formål at gennemføre direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler. Forslaget vil bl.a. indeholde nye regler om standardoplysninger ved reklame for kreditaftaler, oplysninger til forbrugeren forud for indgåelsen af kreditaftaler, forpligtelse til at vurdere forbrugerens kreditværdighed, oplysninger og rettigheder i forbindelse med kreditaftaler, fortrydelsesret og om førtidig tilbagebetaling. Forslaget vil bygge på betænkning nr. 1509/2009 afgivet af et udvalg under Justitsministeriet.

Ændring af retsplejeloven (Mulighed for at give 3. instansbevilling til prøvelse af delspørgsmål) (Dec I)

Der foreslås nye regler således, at Procesbevillingsnævnet kan begrænse tilladelser til at indbringe en sag for Højesteret som 3. instans til alene at omfatte det eller de spørgsmål i en sag, som kan begrunde tilladelsen. Formålet med forslaget er at undgå overflødig procesførelse ved Højesteret, der bl.a. fører til øgede sagsomkostninger. Forslaget skal ses på baggrund af en henvendelse fra Procesbevillingsnævnet.

Ændring af færdselsloven (Forhøjelse af bøder, skærpet indsats mod ”vanvidskørsel” m.v. og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse) (Jan II)

Lovforslaget vil på baggrund af en samlet gennemgang af bødetaksterne på færdselsområdet indebære en forhøjelse af bøderne for visse overtrædelser af færdselsloven under hensyn til løn- og prisudviklingen og den indbyrdes sammenhæng mellem størrelsen af bøderne for de enkelte overtrædelser. Forslaget vil endvidere indeholde en række tiltag mod såkaldt vanvids- samt narko- og spirituskørsel, herunder visse strafskærpelser, udvidet obligatorisk konfiskation af køretøjer, alkolåse og skærpede regler om frakendelse af førerretten. Endelig vil lovforslaget indebære, at der fremover også i visse sager om hensynsløs kørsel kan ske udenretlig vedtagelse af frakendelse af førerretten.

Ændring af lov om registreret partnerskab (Ændring af regler om adoption og forældremyndighed i forening) (Jan II)

Forslaget indebærer, at registrerede partnere får adgang til at adoptere efter samme procedurer og godkendelseskrav, som gælder for ægtefæller. Forslaget vil endvidere give registrerede partnere mulighed for at få forældremyndigheden over et barn i forening efter de samme regler, som gælder for ægtefæller. Forslaget skal ses i sammenhæng med B 36 fra folketingsåret 2008/2009.

Ændring af den internationale købelov (Gennemførelse af CISG-konventionens regler om aftaleindgåelse) (Jan II)

FN-konventionen om aftaler om internationale køb (CISG) fastsætter en række regler om indgåelse af aftaler om internationale køb. CISG er gennemført i dansk ret ved lov i 1988, idet loven dog undtager den del af konventionen, som vedrører indgåelse af aftaler (del II). Danmark tog sammen med de øvrige nordiske lande forbehold over for denne del af konventionen. De nordiske justitsministre vil på baggrund af en sagkyndig redegørelse og en høring af berørte organisationer tage initiativ til at gennemføre del II af CISG i deres respektive landes lovgivning og ophæve forbeholdet.

Ændring af den færøske retsplejelov (Regler om legemsindgreb m.v.) (Jan II)

Formålet med lovforslaget er navnlig at indsætte regler om legemsindgreb i den færøske retsplejelov, således at der bliver mulighed for derefter ved kongelig anordning at sætte DNA-profilregisterloven i kraft for Færøerne.

Ændring af våbenloven (Mærkning af skydevåben) (Jan II)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre et ændringsdirektiv til våbendirektivet (2008/51/EF) og FN’s våbenkontrol i dansk ret. Lovforslaget vil bl.a. indebære en justering af den produktmæssige afgrænsning af våbenlovens anvendelsesområde og skærpede krav til mærkning af skydevåben.

Ændring af konkursloven (Rekonstruktion af insolvente virksomheder) (Jan II)

Lovforslaget har til formål at forbedre mulighederne for at foretage rekonstruktion af insolvente, men levedygtige virksomheder, som et alternativ til en konkurs. Lovforslaget forventes bl.a. at indebære, at skifteretten skal udpege en såkaldt rekonstruktør, der skal udarbejde et forslag til kreditorerne om rekonstruktion af virksomheden. Lovforslaget vil bygge på en kommende betænkning fra Konkursrådet.

Ændring af retsplejeloven (Revisionsbestemmelse vedrørende logningsbestemmelsen) (Jan II)

Lovforslaget fremsættes på baggrund af en revisionsbestemmelse vedrørende reglerne om logningsforpligtelsen for teleudbydere, jf. retsplejelovens § 786, stk. 4. Det nærmere indhold af lovforslaget er p.t. under overvejelse og vil bl.a. blive fastlagt i lyset af erfaringerne med de gældende regler.

Ændring af lov om slagtekyllinger (Gennemførelse af direktiv 2007/43/EF om mindstekrav til beskyttelse af slagtekyllinger m.v.) (Jan II)

Forslaget har til formål at højne beskyttelsesniveauet ved hold af slagtekyllinger. Forslaget vil navnlig indeholde regler, der gennemfører direktiv 2007/43/EF om mindstekrav til beskyttelse af slagtekyllinger.

Ændring af straffeloven og forskellige andre love (Styrket indsats mod ungdomskriminalitet) (Jan II)

Forslaget vedrører opfølgning på justitsministerens område af regeringens udspil om ungdomskriminalitet ”Mere konsekvens, opfølgning og omsorg – en markant styrket indsats mod ungdomskriminalitet”. Det foreslås bl.a. at sænke den kriminelle lavalder til 14 år. Endvidere skærpes straffen for personer, som medvirker til kriminalitet begået af unge under 18 år. Forslaget skal ses i sammenhæng med et lovforslag på indenrigs- og socialministerens område, der følger op på en række forslag i Ungdomskommissionens betænkning nr. 1508/2009.

Ændring af DNA-profilregisterloven, retsplejeloven og lov om registrering af køretøjer (Udveksling af oplysninger om fingeraftryk, dna-profiler og køretøjer m.v. i forhold til stater uden for Den Europæiske Union) (Jan II)

Lovforslaget tager sigte på at skabe hjemmel til at udveksle oplysninger om fingeraftryk, dna-profiler og køretøjer m.v. som led i samarbejdet med stater uden for Den Europæiske Union om bekæmpelse af kriminalitet. Hjemlen påtænkes bl.a. anvendt i forhold til Island, Norge og USA på grundlag af gensidig aftale herom.

Ændring af lov om pas m.v. (Nyt pasudstedelsessystem, gebyrbestemmelse m.v.) (Feb I)

Rådets forordning 2252/04 af 13. december 2004 indebærer, at danske pas fremover skal indeholde et digitalt billede af pasindehaverens fingeraftryk. Lovforslaget indebærer bl.a., at kommunerne i forbindelse med indførelsen af det nye pasudstedelsessystem forpligtes til at anvende det pasudstedelsesudstyr, som bliver valgt ved et centralt koordineret udbud. Der foreslås endvidere et særligt gebyr for at få taget billede og fingeraftryk på pasudstedelsesstedet.

Ændring af straffuldbyrdelsesloven (Straf for udeblivelse fra afsoning) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at give grundlag for en styrket indsats over for udeblivelse fra strafafsoning. Forslaget vil blive udformet på baggrund af en udtalelse fra en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet.

Ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (Huseftersynsordningen) (Feb II)

Lovforslaget vil på baggrund af en kommende betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet indeholde justeringer af huseftersynsordningen bl.a. vedrørende tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer.

Ændring af lov om hunde (Indgreb over for farlige hunde) (Feb II)

Lovforslaget, der vil bygge på en kommende delbetænkning om farlige hunde fra et udvalg under Justitsministeriet, forventes at indebære ændringer af bl.a. reglerne om politiets muligheder for at gribe ind over for farlige hunde.

Ændring af lov om udendørs hold af svin (Revisionsbestemmelse) (Feb II)

Lovforslaget fremsættes i medfør af en revisionsbestemmelse i loven, hvorefter der i folketingsåret 2009/10 skal fremsættes forslag om revision af lovens regler om permanent adgang til rent drikkevand for svin, der holdes udendørs.

Ændring af retsplejeloven (Lydoptagelse og protokollering m.v. straffesager) (Feb II)

Lovforslaget fremsættes på baggrund af en revisionsklausul vedrørende forsøgsordningen med lydoptagelse i straffesager. Det nærmere indhold af forslaget vil blive fastlagt i lyset af de hidtidige erfaringer med forsøgsordningen og på grundlag af en kommende betænkning fra Strafferetsplejeudvalget.


Justitsministeren vil give Folketinget redegørelse om:

• Redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen (Feb II)

 

Kirkeministeren

Ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald (Nov I)

Der er tale om justeringer af loven, der har til formål at forenkle borgernes opgaver i forbindelse med anmeldelse af fødsler og dødsfald.

Ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Jan I)

Forslaget forenkler og udvider samarbejds- og dispensationsbestemmelserne i kapitel 8 i lov om menighedsråd og § 24 i lov om folkekirkens økonomi. Forslaget giver bl.a. menighedsrådene bedre rammer for selv at beslutte sammensætning og konstitution af fælles menighedsråd m.v. uden ansøgning om dispensation.

Ændring af lov om begravelse og ligbrænding (Samarbejde om krematoriedrift m.v.) (Jan II)

Forslaget giver bl.a. hjemmel til, at krematorier kan indgå samarbejde om krematoriedrift inden for det enkelte stift.

Ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og lov om tjenestemænd (Jan II)

Forslaget vedrører indførelse af ansættelse på længerevarende åremål (12 år) for nyudnævnte biskopper i folkekirken samt en forøgelse af den pligtige afgangsalder fra 70 år til 75 år for folkekirkens tjenestemandsansatte præster, provster og biskopper. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget ”Mulighedernes samfund” fra november 2007.

 

Klima- og energiministeren

Ændring af lov om CO2-kvoter og lov om fremme af vedvarende energi (Kvoteregulering af luftfart og forlængelse af skrotningsordningen fra vindmøller m.v.) (Okt I)

Forslaget vedrører især en gennemførelse af direktiv 2008/101/EF, hvorefter der sker inddragelse af fly under CO2-kvotereguleringen, samt en forlængelse af skrotningsordningen for vindmøller med et år.

Ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget og lov om afgift af elektricitet og ophævelse af lov om Elsparefonden (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.) (Okt I)

Forslaget skal medvirke til en styrket og bedre koordineret besparelsesindsats på energiområdet. Forslaget vedrører især oprettelse af et nyt Center for Energibesparelser samt nedlæggelse af Elsparefonden. Der etableres endvidere et rådgivende Energispareråd. Forslaget skal ses i sammenhæng med den brede politiske aftale fra februar 2008 om dansk energipolitik i årene 2008-2011 samt en gennemført evaluering af energispareindsatsen.

Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Statuetten for det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) af 26. januar 2009 (Okt II)

Forslaget indebærer, at Folketinget giver sit samtykke til ratifikation af statutten for det Internationale Agentur for Vedvarende Energi (IRENA) af 26. januar 2009. IRENA’s formål er at bidrage til den globale udbredelse af alle former for vedvarende energi og dermed øget energisikkerhed og imødekommelse af stigende global efterspørgsel på energi samt til reduktion af drivhusgasser og til økonomisk vækst og beskæftigelse.

Ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om varmeforsyning og lov om fremme af vedvarende energi (Feb I)

Forslaget vedrører bl.a. gennemførelse af en række EU-direktiver på energiområdet, oprettelse af et centralt el-markeds-register, indførelse af ensartede tariffer for Øst- og VestDanmark som følge af etableringen af den elektriske Storebælts-forbindelse samt andre mindre justeringer af forsyningslovene på energiområdet.

Ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (Feb I)

Forslaget vedrører bl.a. mulighed for etablering af anlæg til separation af olie og kondensat i forbindelse med den eksisterende danske rørledning samt justeringer som følge af EU-retten.

Ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (Feb II)

Forslaget vedrører en opprioritering af energimærkningsordningen for bygninger samt en effektivisering af kedeleftersynsordningen. Forslaget skal ses i sammenhæng med en gennemført evaluering af energispareindsatsen samt regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger fra april 2009.

Ændring af lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (Feb II)

Der er tale om ændringer af lovgivningen som følge af et kommende nyt eco-designdirektiv. Ændringen af loven vil betyde, at denne ikke kun omfatter energiforbrugende produkter, men også ikke-energiforbrugende produkter, som – når de anvendes – har betydning for energiforbruget. Forslaget justerer endvidere klagereglerne på området.


Klima- og energiministeren vil give Folketinget redegørelse om:

• Energipolitisk redegørelse 2010 (Apr II)

• Klimapolitisk redegørelse 2010 (Apr II)

 

Kulturministeren

Ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret (Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.) (Okt I)

Forslaget gennemfører en række bestemmelser i direktiv 2007/65/EF om audiovisuelle medietjenester. Det drejer sig bl.a. om bestemmelser om tv-lignende tjenester, der leveres on-demand, samt om nye regler vedrørende traditionel fjernsynsvirksomhed.

Ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet (Ændring af status for Danmarks Designskole, fusioner m.v.) (Okt I)

Forslaget betyder, at Danmarks Designskole og Designskolen i Kolding ændrer status til højere videregående uddannelsesinstitutioner. Der foretages endvidere en række mindre justeringer af lovgivningen som følge af planlagte fusioner af en række kunstneriske uddannelser.

Ændring af lov bygningsfredning (Nov I)

Forslaget vedrører mindre justeringer bl.a. hjemmel til gennemgang af alle fredede bygninger i Danmark og til at kunne frede selvstændige arkitektoniske værker i landskabet. Lovforslaget følger op på et gennemført udvalgsarbejde om bygningsbevaring under Kulturministeriet.

Ændring af lov om sikring af kulturværdier i Danmark (Nov I)

Der er tale om justeringer af loven bl.a. vedrørende en forlængelse af Kulturværdiudvalgets sagsbehandlingsfrist, harmonisering i forhold til EU-regler og forhøjelse af strafferammen for overtrædelse af loven.

Ændring af museumsloven m.v. (Nov I)

Lovforslaget indebærer, at hovedparten af de tidligere amtskommunale tilskud til kulturformål fremover administreres af Kulturministeriet. Der er tale om tilskud til konserveringscentre og statsanerkendte museer samt en mindre række andre driftstilskud. Der er etableret enighed mellem regeringen og KL om denne løsning.

Lov om tilbagelevering af kulturgenstand, der er ulovligt fjernet fra et land, der har tiltrådt UNIDROIT-konventionen om konventionen om stjålne og ulovligt eksporterede kulturgenstande (Jan I)

Lovforslaget gennemfører UNIDROIT-konventionen i dansk ret. Fremover vil der gælde en tilbageleveringspligt for kulturgenstande af en vis kulturel betydning, der er stjålet i eller eksporteres ulovligt fra et andet konventionsland.

Lov om fordeling af overskud fra lotteri samt heste- og hundepuljevæddemål (Feb I)

Forslaget vedrører fordelingen af overskud fra lotteri samt fra heste- og hundepuljevæddemål. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslagene fra skatteministeren og finansministeren på spilleområdet.

Lovgivning om tilskudsmodtagende, selvejende institutioner på Kulturministeriets område (Feb II)

Lovforslaget vedrører en samlet lov på Kulturministeriets område, hvor alle relevante forhold vedrørende styrelsesforhold, tilsyn, økonomi m.v. for tilskudsmodtagende, selvejende institutioner vil indgå. Lovforslaget følger op på en tværministeriel rapport fra april 2009 ”Selvejende institutioner – styring, regulering og effektivitet.”

 

Miljøministeren

Ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om landinspektørvirksomhed og lov om afgift ved udstykning (Ophævelse af eneretten til matrikulært arbejde m.m. i Københavns og Frederiksberg kommuner samt registrering af forandringer af ejendommes grænser mod søterritoriet) (Okt I)

Forslaget ophæver de særlige regler vedrørende matrikulære arbejder m.v. i Københavns og Frederiksberg kommuner. Forslaget ophæver de to kommuners eneret til udførelse af matrikulære arbejder, så disse fremover skal udføres af private praktiserende landinspektører, og matrikelmyndigheden i de to kommuneroverføres til Kort- og Matrikelstyrelsen.

Ændring af lov om miljø og genteknologi (Beredskabsplaner og aktindsigt i visse oplysninger) (Okt I)

Forslaget vedrører udarbejdelse m.v. af beredskabsplaner på områder for indesluttet anvendelse, som er godkendt til forskning og storskalaforsøg efter Arbejdstilsynets regler om genteknologi og arbejdsmiljø m.v. Forslaget giver endvidere hjemmel til, at visse nærmere angivne oplysninger ikke må behandles som fortrolige. Forslaget gennemfører EU-direktiver (2001/18/EF og 2009/41/EF) på området.

Ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. og lov om planlægning (Campinghytter) (Okt I)

Forslaget vedrører justeringer af reglerne om campinghytter med henblik på at kunne opføre større og bedre hytter på campingpladserne samtidig med, at hensynene til natur og planlægning, offentlighedens indsigt samt klagemuligheder tilgodeses. Forslaget fastlægger regler for campinghytter, herunder til placering og anvendelse, og indebærer, at opførelse af campinghytter fremover forudsætter landzonetilladelse. Forslaget følger op på en aftale med DF vedrørende campinghytter.

Ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (Okt II)

Forslaget vedrører ændringer af databeskyttelsesreglerne i kemikalielovens § 35 b på baggrund af en kommende ændring af direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (biociddirektivet). Forslaget vedrører også justeringer af ordensmæssig karakter bl.a. som følge af REACH-forordningen.

Ændring af lov om miljøbeskyttelse m.fl. love (Gennemførelse af dele af servicedirektivet og anerkendelsesdirektivet på Miljøministeriets område) (Okt II)

Der er tale om justeringer af en række love på Miljøministeriets område som følge af EU’s servicedirektiv og anerkendelsesdirektiv. Forslaget vedrører navnlig de dele af direktiverne, som af hensyn til brugervenlighed gennemføres i sektorlovgivningen, således at tjenesteydere kan finde reglerne i den lovgivning, som regulerer deres hverv. Det drejer sig især om visse af direktivernes sagsbehandlingsregler, oplysningsforpligtelser og regler om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Lov om vurdering og risikostyring af oversvømmelse fra vandløb (Okt II)

Forslaget gennemfører dele af direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser. Direktivets formål er især at sikre, at de ansvarlige myndigheder har et planlægningsgrundlag, som kan medvirke til at minimere skadesomfanget ved ekstreme oversvømmelser fra vandløb og havet. Forslaget skal ses i sammenhæng med kommende regler fra transportministeren vedrørende oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse og lov om vandløb (Kvalitets- og sikkerhedssystemer på vandforsyninger, forlængelse af vandindvindingsrettigheder og behandling af sager om ferskvandsdambrug) (Okt II)

Forslaget indebærer, at miljøministeren får hjemmel til at fastsætte regler om driften af vandforsyninger og til efter behov at kunne indføre ledelsessystemer på vandforsyninger. Denne del af forslaget skal ses i sammenhæng med B 46 fra folketingsåret 2008/2009. Forslaget indebærer også, at vandindvindingstilladelser og rettigheder, som efter den nugældende lovgivning skal fornyes inden den 1. april 2010, først skal foreligge senest et år efter vedtagelsen af de nye vandplaner. Forslaget betyder endelig nye regler, der forenkler og effektiviserer sagsbehandlingen i dambrugssager. Denne del af forslaget udmønter dele af regeringens aftale med DF om Grøn Vækst.

Ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold m.fl. love (Nov I)

Forslaget vedrører en udskydelse af prisloftsreguleringen i 2010 for selskaber (vand- og spildevandsforsyninger) reguleret af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Lov om udstykning og salg af statens arealer, der er udlejet som sommerhusgrunde i sommerhusområder ved Rødhus Klit, Blokhus Klitplantage, Bjerghuse ved Fjand og Tranum Ejstrup Strand) (Nov II)

Lovforslaget har til formål at give en række sommerhusejere mulighed for at eje de sommerhusgrunde, som deres hus ligger på, og som de nu lejer af staten. Beskyttelsen i form af klitfredning, strandbeskyttelse og fredskov vil blive opretholdt på arealerne, og offentligheden skal kunne færdes i områderne i samme omfang som hidtil.

Lov om Natur- og miljøklagenævnet (Dec II)

Lovforslaget indebærer en sammenlægning af Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet, således at alle sager på natur- og miljøområdet fremover behandles af ét nævn – Natur- og miljøklagenævnet. Formålet med forslaget er at forenkle, styrke og effektivisere behandlingen af klagesagerne. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget ”Mulighedernes samfund” fra november 2007 og udmønter en aftale fra november 2008 mellem regeringen og DF om modernisering af klagesystemet på natur- og miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling.

Ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Konsekvenser af lov om Natur- og miljøklagenævnet) (Dec II)

Der er tale om konsekvensændringer som følge af ovennævnte lov om Natur- og miljøklagenævnet.

Lov om havstrategi (Jan II)

Lovforslaget gennemfører direktiv 2008/56/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger. Forslaget indebærer, at der skal udarbejdes havstrategier for alle danske havområder på søterritoriet og i de eksklusive økonomiske zoner. Strategierne udarbejdes efter en nærmere fastlagt plan og indeholder basisanalyser med beskrivelse af tilstand og påvirkninger af de enkelte havområder, målsætninger for natur- og miljøtilstand med tilhørende indikatorer samt indsats- og overvågningsprogrammer. Havstrategierne forudsættes at være operative senest i 2016.

Ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse m.fl. love (Opfølgning på Grøn Vækst) (Feb I)

Forslaget vedrører bl.a. kommunernes planlægning for lokalisering af store husdyrbrug og biogasanlæg, etablering af ådale, vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering og –genopretning, pesticidfri beskyttelseszoner omkring almene vandindvindingsanlæg samt klageadgangen vedrørende vand- og naturplaner. Forslaget skal ses i sammenhæng med en række ændringer af lovgivningen på fødevareministerens område. Forslaget udmønter dele af regeringens aftale med DF om Grøn Vækst.

Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Miljøzoner) (Feb II)

Formålet med forslaget er navnlig at justere reglerne for miljøzoner med henblik på yderligere at styrke og effektivisere indsatsen mod luftforurening i større byer. Forslaget skal ses i sammenhæng med overholdelsen af EU-forpligtelser om luftkvalitetskrav i byerne specielt grænseværdierne for partikler og NO2.

Ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Feb II)

Forslaget vedrører især reglerne om udledning af ammoniak samt om godkendelsespligt i forbindelse med ændringer eller udvidelser af eksisterende bedrifter herunder vedrørende gødningsopbevaringsanlæg. Denne del af forslaget udmønter dele af regeringens aftale med DF om Grøn Vækst samt dele af regeringens aftale med DF og RV om sikkerhed ved gylleopbevaring. Forslaget følger også op på aftalen mellem regeringen og KL fra februar 2009 om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne.

Lov om anlæg af testcenter for vindmøller op til 250 meter (Mar II)

Forslaget har til formål at tilvejebringe grundlaget for etablering af et nationalt testcenter for afprøvning af store vindmøller. Forslaget skal medvirke til, at Danmark kan fortsætte og udbygge sin position på vindmølleområdet. Forslaget ophæver fredsskovpligten efter skovloven og § 3-beskyttelsen efter naturbeskyttelsesloven for det pågældende areal.


Miljøministeren vil give Folketinget redegørelse om:

• Redegørelse om bypolitik (Feb II)

 

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration

Ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af forordning om fælleskabskodeks for visa (visumkodeksen), bemyndigelse til at fastsætte regler om studieaktivitet m.v.) (Okt I)

Lovforslaget vedrører regler – primært af teknisk karakter – der er nødvendige som følge af Kommissionens forordning om en fælleskodeks for visa, som blev vedtaget i juli 2009. Lovforslaget giver endvidere integrationsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om den studieaktivitet, der skal kræves, for at udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse som studerende, kan bevare opholdstilladelsen.

Love om indfødsret meddelelse (Okt II, Apr I)

Ved de to love om indfødsrets meddelelse får et antal udenlandske statsborgere dansk indfødsret.

Ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Nov I)

Lovforslaget vedrører første fase i gennemførelsen af forslag om ændring af danskuddannelse for voksne udlændinge, der bl.a. indgik i rapporten fra arbejdsgruppen om danskuddannelse under Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Ændring af udlændingeloven (Justering af indvandringsprøven, gennemførelse af asylekspertudvalgets anbefalinger m.v.) (Nov II)

Lovforslaget indebærer, at en udlænding, der søger om ægtefællesammenføring, skal have vurderet de øvrige betingelser for om ægtefællesammenføring er opfyldt, før aflæggelse af indvandringsprøve, samt at muligheden for at aflægge indvandringsprøve i udlandet afskaffes. Denne del af forslaget følger op på regeringens aftale med DF fra februar 2008 om justeringer af indvandringsprøven. Lovforslaget følger herudover op på rapporten fra det nedsatte ekspertudvalg vedrørende forholdene for asylansøgere i andre lande. Denne del af forslaget vedrører advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere efter asylsagens afslutning, hjemmel til at asylansøgere kan deltage i ungdomsuddannelser samt forenklinger af ydelsessystemet.

Ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Afbureaukratisering m.v.) (Jan I)

Forslaget følger op på regeringens udspil ”Mere tid til velfærd – regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner”. Forslaget vedrører endvidere anden fase i gennemførelsen af forslag om ændring af danskuddannelse for voksne udlændinge bl.a. forslag fra arbejdsgruppen om danskuddannelse.

Ændring af lov om integration af udlændinge i Danmark (Afbureaukratisering, personkreds m.v.) (Jan I)

Forslaget følger op på regeringens udspil ”Mere tid til velfærd – regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner” bl.a. vedrørende integrationskontrakter. Forslaget vedrører tillige andre ændringer, bl.a. fastlægges en pligt for kommunerne til at give alle nyankomne udlændinge, der forsørges af deres ægtefælle, et aktivt tilbud i henhold til reglerne i henholdsvis integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, såfremt den enkelte anmoder om dette.

Ændring af udlændingeloven (Rådets direktiv om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold) (Jan II)

Forslaget gennemfører direktiv 2008/115/EF om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. Forslaget vedrører bl.a. udrejsefrist, indrejseforbud samt frihedsberøvelse med henblik på udsendelse.

 

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

Ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (Dyrkningsrelaterede tiltag) (Okt I)

Forslaget vedrører især reglerne om plantedække, herunder om efterafgrøder. Herudover indeholder forslaget enkelte mere tekniske justeringer af loven. Forslaget skal bl.a. medvirke til, at Danmark lever op til forpligtelserne i EU’s vandrammedirektiv. Forslaget udmønter dele af regeringens aftale med DF om Grøn Vækst.

Ændring af lov om journal over brug af plantebeskyttelsesmidler og eftersyn af udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget (Digital indberetning af sprøjtejournaler m.v.) (Okt I)

Lovforslaget vedrører obligatorisk digital indberetning af sprøjtejournaler. Forslaget udmønter dele af regeringens aftale med DF om Grøn Vækst. Forslaget skal også ses i sammenhæng med forslaget fra økonomi- og erhvervsministeren om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love.

Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (Okt I)

Formålet med forslaget er at iværksætte et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, der skal sikre ny viden og teknologi til at løfte de samfundsmæssige udfordringer for fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturerhvervet, herunder på miljøområdet. Forslaget udmønter dele af regeringens aftale med DF om Grøn Vækst.

Ændring af lov om landbrugsejendomme (Ophævelse af regler om husdyrhold og arealkrav, ophævelse af arealgrænse for erhvervelse og forpagtning, ændring af reglerne om bopælspligt og lempelse af reglerne om personers og selskabers erhvervelse, herunder ophævelse af reglerne om fortrinsstilling) (Okt I)

Forslaget vedrører en modernisering af landbrugsloven således, at begrænsninger med hensyn til landbrugets vækstmuligheder fjernes. Det drejer sig bl.a. om reglerne om husdyrhold og arealkrav. For yderligere at styrke landbrugets muligheder for at tiltrække ny kapital foreslås det også, at det i højere grad skal være muligt for landbrugsvirksomheder at organisere sig i selskabsform. Forslaget udmønter dele af regeringens aftale med DF om Grøn Vækst.

Ændring af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. og lov om fiskeri og fiskeopdræt (Bemyndigelse til indførelse af frivillige ordninger, ændret overførsel af pesticidafgiftsprovenu fra Skatteministeriet til Fødevareministeriet som følge af aftalen om Grøn Vækst) (Okt I)

Formålet med forslaget er at skabe hjemmel til at gennemføre resultaterne af det nyligt afsluttede ”sundhedstjek” og de deraf følgende ændringer i EU’s fælles landbrugspolitik, herunder forbedrede muligheder for støtte på miljø- og naturområdet. Forslaget vedrører endvidere den nationale administration af EU-forordninger, anvendelsen af pesticidafgiftsprovenuet til promilleafgiftsfondene og Fonden for økologisk landbrug samt fondenes administration på landbrugs- og fiskeriområdet. Denne del af forslaget udmønter dele af regeringens aftale med DF om Grøn Vækst.

Ændring af lov om fødevarer (Nov I)

Forslaget indebærer, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri får hjemmel til at fastsætte regler om bindende forhåndsgodkendelse af påtænkte foranstaltninger på områder omfattet af fødevarelovgivningen. Forslaget vil bl.a. kunne vedrøre mærkning på emballage og iværksættelse af markedsføringstiltag. Formålet med forslaget er især at mindske risikoen for vildledning i forbindelse med mærkning m.v. af fødevarer.

Ændring af lov om jordfordeling og offentligt køb af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål (Nov II)

Der er tale om en række forenklinger m.v. af reglerne om jordfordeling. Forslaget udmønter dele af regeringens aftale med DF om Grøn Vækst, hvor jordfordeling er et centralt virkemiddel i forhold til bl.a. vådområder og ådale. Forslaget skal også ses i sammenhæng med gennemførelsen af projekter i forbindelse med landdistriktsprogrammet.

Ændring af lov om dyrlæger og lov om hold af dyr (Nov II)

Forslaget vedrører bl.a. obligatorisk sundhedsrådgivning i større besætninger, betaling for myndighedernes kontrol samt pligt til indberetning af besætningsdata. Denne del af forslaget udmønter det i august 2008 indgåede forlig på veterinærområdet mellem regeringen, DF og RV. Forslaget indeholder endvidere bl.a. regler, der hurtigt og effektivt skal forhindre, at fødevarer med ulovligt indhold af medicinrester bringes i omsætning.

Lov om randzoner (Feb II)

Lovforslaget skaber hjemmel til at etablere permanente 10 m sprøjte-, gødnings- og dyrkningsfrie randzoner langs alle vandløb og søer svarende til et samlet areal på ca. 50.000 ha., herunder for de særlige undtagelser vedrørende energiafgrøder m.v. Forslaget vil også indeholde de nødvendige hjemler for kontrol af randzonerne. Forslaget udmønter dele af regeringens aftale med DF om Grøn Vækst.

 

Ministeren for ligestilling

Ministeren for ligestilling vil give Folketinget redegørelse om:

• Redegørelse og perspektiv- og handlingsplan for ligestilling (Feb II)
 

Ministeren for nordisk samarbejde

Ministeren for nordisk samarbejde vil give Folketinget redegørelse om:

• Redegørelse om det nordiske samarbejde (Okt I)

 

Ministeren for sundhed og forebyggelse

Ændring af sundhedsloven (Frit valg til diagnostiske undersøgelser, etablering af et uafhængigt voldgiftinstitut, generelt klausuleret tilskud til lægemidler, patienters adgang til aktindsigt i patientjournaler m.v.) (Okt II)

Forslaget indfører frit og udvidet frit sygehusvalg til diagnostiske undersøgelser, som praktiserende læger og speciallæger henviser til på sygehus til brug for lægens diagnosticering af patienten. Der foreslås også etableret et uafhængigt voldgiftinstitut til at træffe beslutning ved uenighed mellem regionerne og de private sygehuse og klinikker i forbindelse med indgåelse af aftaler om takster efter den udvidede fritvalgsordning. Forslaget omfatter endvidere en mindre justering af betingerne for generelt klausuleret tilskud til lægemidler. Det foreslås endelig, at patienter får ubegrænset adgang til egne fremtidige journaloptegnelser, idet der dog fastholdes en mulighed for fremadrettet at begrænse forældremyndighedsindehaveres adgang til aktindsigt i deres børns journaler.

Ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed (Formålsbestemmelsen og forbeholdt virksomhedsområde for kontaktlinseoptikere) (Nov I)

Forslaget vedrører justeringer af lovens formålsbestemmelse og det forbeholdte virksomhedsområde for kontaktlinseoptikere.

Ændring af lov om Blødererstatningsfonden (Nov II)

Forslaget indebærer en forlængelse af Blødererstatningsfondens levetid, således at denne ikke ophører medio juni 2010 som fastsat i den nuværende lov.

Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven m.fl. love (Patientombudsmands-/patientklageinstitution) (Dec I)

Forslaget vedrører etableringen af et nyt patientklagesystem – en patientombudsmands-/patientklageinstitution – der bl.a. vil give patienterne bedre klagemuligheder, skabe én indgang til klagesystemet og give mulighed for hurtigere afgørelser i klagesager. Det nye patientklagesystem skal endvidere i højere grad end i dag bidrage til læring i sundhedsvæsenet. Forslaget er et led i regeringens kvalitetsreform.

Ændring af lov om røgfri miljøer (Dec I)

Regeringen finder, at den gældende lovgivning m.v. på rygeområdet virker efter hensigten. Forslaget vedrører derfor kun en ophævelse af lovens revisionsbestemmelse.

Ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år (Ændret aldersgrænse for salg af alkohol) (Dec I)

Forslaget vedrører en forhøjelse af aldersgrænsen for salg af alkohol med en høj alkoholprocent fra 16 til 18 år. En hævet aldersgrænse for køb af alkohol vil medvirke til at give de unge nogle rammer, der kan hjælpe dem til gode alkoholvaner.

Ændring af psykiatriloven (Tvungen opfølgning og anvendelse af tvang i forhold til ekstraordinært farlige patienter på Sikringsafdelingen) (Jan I)

Forslaget indebærer, at der bliver hjemmel til tvungen opfølgning efter udskrivning for at fastholde de allersvageste psykiatriske patienter i behandling. Formålet med forslaget er at give disse patienter med manglende sygdomsindsigt den behandling, som de har behov for. Forslaget indeholder endvidere mulighed for at anvende andre tvangsmetoder i forhold til ekstraordinært farlige patienter på Sikringsafdelingen.

Ændring af sundhedsloven (Det Fælles Medicinkort, Det Danske Vaccinationsregister) (Jan II)

Forslaget etablerer lovgrundlaget for indførelsen af Det Fælles Medicinkort og Det Danske Vaccinationsregister.

Ændring af lægemiddelloven (Lægemiddelovervågning m.v.) (Feb I)

Forslaget vedrører især bivirkningssystemet, Lægemiddelstyrelsens rolle i lægemiddelovervågningen samt lægemiddelmyndighedernes adgang til indsigt i journaler for forsøgspersoner i kliniske lægemiddelforsøg.

Lovgivning vedrørende det videnskabsetiske komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter (Mar I)

Regeringen har i maj 2009 nedsat et udvalg vedrørende det videnskabsetiske komitésystem. Der forventes fremsat lovforslag på området i folketingsåret 2009/2010.

 

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling

Ændring af lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark (Forenkling af procedure ved udenlandske autorisationsansøgninger m.v.) (Okt I)

Forslaget vedrører især forenklede regler for ansøgningsprocedurer i forbindelse med udenlandske autorisationsansøgninger.

Ændring af lov om universiteter og lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner (Internationalisering, universiteternes fysiske miljø m.v.) (Jan II)

Forslaget vedrører yderligere initiativer, der har til formål at give universiteterne øgede muligheder for deltagelse i internationalt samarbejde samt en række yderligere frihedsgrader på bygningsområdet.

Ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. (Styrkelse af forskningsrådssystemets funktionalitet m.v.) (Mar I)

Forslaget forventes bl.a. at indebære en ændret organisering af forskningsrådssystemets struktur på baggrund af en evalueringsrapport.


Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling vil give Folketinget redegørelse om:

• It- og telepolitisk redegørelse 2010 (Mar II)

 

Skatteministeren

Ændring af merværdiafgiftsloven (momsloven) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, VIES-systemet, momsgodtgørelse inden for EU-lande) (Okt I)

Forslaget vedrører ændrede regler for beskatningsstedet for ydelser, udvidet brug af omvendt betalingspligt, udvidelse af kontrolsystemet VIES med ydelser, forenkling af reglerne for momsgodtgørelse inden for EU samt visse andre mindre ændringer. Forslaget indgår i aftalen om Forårspakke 2.0 mellem regeringen og DF og gennemfører tillige nye EU-direktiver på området.

Ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af spiritus m.m, lov om tobaksafgifter, lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. og forskellige andre love (Gennemførelse af EU’s cirkulationsdirektiv) (Okt I)

Forslaget gennemfører direktiv 2008/118/EF om administrative regler for punktafgifter på mineralolieprodukter, tobak og alkoholholdige drikkevarer, herunder et nyt e-system for kontrol af punktafgiftspligtige varer, der bevæger sig inden for EU under suspension for afgiften.

Ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (Overdragelse af licensandele mod betaling af fremtidige efterforskningsomkostninger, finansielle indtægter m.v.) (Okt I)

Forslaget ændrer beskatningen ved afståelse af en del af en licens, i det omfang vederlaget består i, at køberen afholder de fremtidige efterforskningsudgifter, som sælgeren skulle have afholdt vedrørende sin resterende ejerandel (”farm out”). Ændringen giver mulighed for at udskyde beskatningen af fortjenesten ved afståelse af licensen til de efterforskningsomkostninger, som udgør vederlaget, er afholdt. Forslaget præciserer endvidere behandlingen af renteindtægter m.v. ved opgørelsen af den særskilte indkomst, der beskattes efter kulbrinteskatteloven. Endelig fastsættes med forslaget afskrivningsgrundlaget for de aktiver, som Nordsøfonden overtager fra partnerne i DUC pr. 9. juli 2012 som led i Nordsøaftalen fra 2003.

Ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) (Okt I)

Det foreslås at indføre skattefrihed for legater uddelt til støtte for danske soldater og civilt ansatte personer, der er udsendt på tjeneste af den danske stat på internationale militære operationer. Der er tale om legater, der ydes som støtte til afhjælpning af skader, der er opstået under eller som følge af disse missioner. Skattefriheden vil desuden omfatte legater, der ydes som støtte til pårørende, når den udsendte enten er omkommet under mission i udlandet, eller den udsendte er blevet fysisk eller psykisk skadet og har brug for særlig støtte fra sine nærmeste.

Ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Justeringer af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven, udbytteskat i skattefritagne dødsboer samt tekniske justeringer af Forårspakke 2.0) (Okt I)

Forslaget vedrører en række tekniske justeringer af den nye pensionsafkastbeskatningslov. Der foreslås endvidere justeringer af pensionsbeskatningsloven, herunder af overgangsreglerne vedrørende 100.000 kr.’s loftet for indbetalinger til ratepensioner og ophørende livrenter, indsættelse af hjemmel i dødsboskatteloven til at indeholdt udbytteskat i boperioden i et skattefritaget dødsbo ikke udbetales til boet, samt en række tekniske justeringer af Forårspakke 2.0.

Ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Grøn omlægning af bilbeskatningen - II) (Okt I)

Forslaget er en genfremsættelse af L 205 fra 2008/2009.

Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Konvention om centraliseret toldbehandling for så vidt angår fordelingen af de nationale opkrævningsomkostninger, der tilbageholdes, når de traditionelle egne indtægter overdrages til EU’s budget (Okt I)

Beslutningsforslaget er et led i ratifikationen af konventionen mellem EU’s medlemsstater om deling af den nationale andel af toldindtægterne i de tilfælde, hvor en virksomhed anvender centraliseret toldbehandling eller enhedsbevillinger (hvor virksomheden kan toldangive til fri omsætning i det land, hvor virksomheden er etableret uanset i hvilket land varerne fysisk befinder sig).

Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba, Bermuda, De Britiske Jomfruøer, Cayman Islands og De Nederlandske Antiller (Okt I)

Lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig (Okt I)

Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz til undgåelse af dobbeltbeskatning vedrørende skatter af indkomst og formue (Okt I)

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien (Okt I)

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel (Okt I)

Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Nov I)

Forslaget indfører en afgift på mættet fedt i mejeriprodukter (undtagen mælk) og olier. Forslaget udmønter et element i aftalen om Forårspakke 2.0 mellem regeringen og DF.

Ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Tilpasninger som følge af afgørelse i statsstøttesag m.v. og udvidelse af elafgiftens solcelleordning) (Nov I)

Forslaget tilpasser afgiftslovgivningen til Kommissionens afgørelse i statsstøttesag C 41/2006, således at fritagelsen for CO2-afgift for de CO2-kvoteomfattede virksomheder får virkning fra 1. januar 2010 samtidig med, at der ydes virksomhederne en række lempelser. Der foretages ændringer i elafgiftens solcelleordning og visse justeringer af energiafgiftslovene, CO2-afgiftsloven og NOX-afgiftsloven bl.a. som opfølgning på aftalen om Forårspakke 2.0 mellem regeringen og DF.

Ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven (Digital kommunikation, køretøjsregistrering, forenklet tilbagebetaling af skatter og afgifter, regler for medlemmer af Skatterådet og Landsskatteretten samt fradrag for fastmonterede barnesæder i taxier) (Nov I)

Forslaget giver skatteministeren hjemmel til at fastsætte regler om obligatorisk digital kommunikation til og fra told- og skatteforvaltningen. Forslaget vedrører endvidere en integrering af køretøjsregistreringssager i de administrative og proceduremæssige regler, der generelt gælder på skatteministerens område, herunder om klage til Landsskatteretten. Forslaget indeholder også regler om forenklet tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævede skatter og afgifter. Endelig vedrører forslaget ændrede indstillings-, orlovs- og afskedigelsesregler for medlemmer af Skatterådet og Landsskatteretten. Endelig indføres fradrag for særlige fastmonterede barnesæder i taxier.

Ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser) (Nov II)

Forslaget vedrører en nedsættelse af bundskatten i 2010 med 0,05 pct.-enheder. Forslaget følger op på aftalen om kommunernes økonomi for 2010, hvoraf det fremgår, at kommuneskatterne kan stige med 500 mio. kr. i 2010, og at regeringen vil foretage en modgående lettelse af statsskatten, så skattestoppet overholdes.

Ændring af ligningsloven (Fradrag for udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder) (Nov II)

Formålet med forslaget er at forbedre landbrugets muligheder for at producere grøn energi baseret på energiafgrøder. Forslaget indebærer, at flerårige landbrugsafgrøder, der kan anvendes til energiformål eksempelvis pil og poppel, ligningsmæssigt sidestilles med etårige landbrugsafgrøder. Forslaget udmønter dele af regeringens aftale med DF om Grøn Vækst.

Ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler (Omlægning af afgiften på bekæmpelsesmidler til en mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier) (Dec I)

Forslaget indebærer, at afgiften af pesticider omlægges fra en værdiafgift til en stykafgift baseret på standarddosis. Afgiften differentieres ud fra en række scorer på basis af stoffernes skadelighed for sundhed, miljø m.v. Forslaget udmønter dele af regeringens aftale med DF om Grøn Vækst.

Ændring af lov om afgift af elektricitet og ligningsloven (Investering i vedvarende energi) (Dec I)

Lovforslaget har til formål at forbedre og forenkle vilkårene for personer, der investerer i vedvarende energianlæg. Med lovforslaget gøres de særlige incitamenter i skatte- og afgiftslovgivningen energineutrale. Forslaget skal ses i sammenhæng med den brede politiske aftale fra februar 2008 om dansk energipolitik i årene 2008-2011.

Ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. og lov om stempelafgift (Digital tinglysning) (Jan II)

Forslaget vedrører bl.a. tekniske justeringer i forbindelse med digital tinglysning, tinglysningsafgift i forbindelse med udlejning af fly til udenlandske selskaber og modernisering af de forsikringsrelaterede afgiftslove, herunder stempelafgiftsloven.

Lov om regulering og kontrol af spil (Feb I)

Forslaget vedrører en reguleret, delvis liberalisering af spillemarkedet samt en konsolidering og modernisering af den hidtidige spillestruktur i Danmark. Formålet med en delvis liberalisering af spillemarkedet er at sikre en bedre beskyttelse af spillere, undgå økonomisk kriminalitet gennem spil samt at sikre et fortsat provenu til udlodning til almennyttige formål. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslagene fra finansministeren og kulturministeren på spilleområdet.

Lov om afgifter af spil m.v. (Feb I)

Forslaget skal ses i sammenhæng med det ovenfor nævnte forslag om regulering og kontrol af spil. Forslaget vedrører reglerne for betaling af afgift af visse spil, der udbydes, arrangeres eller afholdes i Danmark.

Lov om afgift af visse uforbrændte kulbrinter (Afgift af metanudledning fra energianvendelse) (Feb I)

Forslaget indfører en afgift på metan (uforbrændt naturgas), der udledes fra motorer i forbindelse med energiproduktion. Afgiften vedrører udledninger, der omfatter fremstilling af el, varme eller kombinationer heraf. Forslaget udmønter et element i aftalen om Forårspakke 2.0 mellem regeringen og DF.

Ændring af personskatteloven og dødsboskatteloven (Udligningsskat af store pensionsudbetalinger) (Feb II)

Forslaget vedrører indførelse af en midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger. Forslaget udmønter et element i aftalen om Forårspakke 2.0 mellem regeringen og DF.

Lovgivning om vurdering af fast ejendom (Feb II)

Der er igangsat et arbejde med henblik på at vurdere behovet for ændringer af reglerne om vurdering af fast ejendom. Initiativer på området vil – afhængig af rækkevidden – kunne ske i form af en ændring af den gældende vurderingslov eller i form af en ny lov. Der kan blive behov for konsekvenslovgivning på andre områder.

 

Transportministeren

Lov om anlæg af Frederikssundsmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund (Okt I)

Lovforslaget vil indeholde en bemyndigelse til transportministeren til at anlægge motorvej mellem Motorring 4 og Frederikssund. Forslaget udmønter dele af aftalen om en grøn transportpolitik mellem regeringen, S, DF, SF, RV og LA.

Lov om Naviair (Nov I)

Lovforslaget omdanner statsvirksomheden Naviair, der udøver luftfartstjeneste i dansk luftrum, til en selvstændig offentlig virksomhed. Formålet er at styrke virksomhedens position i den fremtidige grænseoverskridende udøvelse af luftfartstjeneste ved at fokusere på forretningsmæssig drift.

Lov om anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød (Dec I)

Lovforslaget indeholder en bemyndigelse til transportministeren til at gennemføre de nødvendige foranstaltninger med henblik på at anlægge et andet spor mellem Lejre og Vipperød med samtidig hastighedsopgradering til 160 km/t og lukning af 4 overkørsler på strækningen. Forslaget udmønter dele af aftalen om en grøn transportpolitik mellem regeringen, S, DF, SF, RV og LA.

Ændring af lov om jernbane og ophævelse af lov om veteranbaner (Gennemførelse af EU-regler, veteranbaner m.v.) (Jan I)

Lovforslaget indebærer ændringer af Jernbaneklagenævnets organisering og opgavevaretagelse med henblik på at gennemføre EU-regler. Forslaget indebærer endvidere en forenkling af reglerne vedrørende veteranbaner, regler om undtagelse af visse forhold fra sikkerhedsmæssig godkendelse og enkelte andre mindre justeringer.

Lov om private fællesveje (Jan II)

Lovforslaget omfatter en ny samlet lov om private fællesveje. Der er tale om en modernisering af den eksisterende lov fra begyndelsen af 1970’erne.

Lov om anlæg af jernbane København-Ringsted (Jan II)

Forslaget vedrører anlæg af jernbane København-Ringsted. Der skal i efteråret 2009 tages endelig stilling til løsningsmodel for udbygning af jernbanekapaciteten København-Ringsted og til gennemførelse af projektet. Forslaget udmønter dele af aftalen om en grøn transportpolitik mellem regeringen, S, DF, SF, RV og LA.

Ændring af lov om taxikørsel m.v. (Obligatorisk videoovervågning i taxier) (Jan II)

Lovforslaget indebærer en pligt for taxivognmænd til at installere videoovervågning i taxier med henblik på at forebygge og opklare røverier og overfald på taxichauffører. Forslaget er en opfølgning på B 79 fra folketingsåret 2008/2009.

Ændring af lov om postbefordring (Fuld åbning af postmarkedet) (Feb II)

Lovforslaget gennemfører direktiv 2008/6/EF med henblik på fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet. Direktivet forpligter medlemsstaterne til at gennemføre liberaliseringen senest med udgangen af 2010.


Transportministeren vil give Folketinget redegørelse om:

• Redegørelse om kollektiv trafik (Mar I)

 

Udenrigsministeren

Folketingsbeslutning om Danmarks godkendelse af konvention om klyngeammunition undertegnet den 4. december 2008 i Oslo (Okt II)

Konventionen om klyngeammunition indeholder bestemmelser om forbud for de kontraherende stater mod at bruge, udvikle, fremstille, på anden måde erhverve, oplagre opbevare eller overføre visse våbentyper, der i konventionen defineres som klyngeammunition.

Folketingsbeslutning om dansk landmilitært bidrag til den internationale FN-styrke i Libanon (UNIFIL) (Nov I)

Forslaget vedrører et eventuelt dansk styrkebidrag på ca. 140 personer til en logistikenhed ved FN’s styrke i Libanon (UNIFIL).

Folketingsbeslutning om dansk militært bidrag til den internationale indsats mod pirateri ud for Afrikas Horn (Nov I)

Forslaget vedrører dansk bidrag til anti-pirateri indsatsen ved Afrikas Horn.

Folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og Associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side (Feb II)


Udenrigsministeren vil give Folketinget redegørelse om:

• Redegørelse om Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (Mar I)

• Sikkerhedspolitisk redegørelse (Mar II)

• Redegørelse om indsatsen mod terrorisme (Maj II)

 

Undervisningsministeren

Ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven) (Lempelser for begyndersprog og naturvidenskabelige fag, færre timer i almen studieforberedelse, skarpere profil i studieområderne, færre og lempelser for valgfag i hf m.v.) (Okt I)

Forslaget indebærer bl.a., at vilkårene for de naturvidenskabelige fag og fremmedsprog i de gymnasiale uddannelser forbedres, at timetallet i almen studieforberedelse reduceres, at antallet af prøver i de treårige uddannelser reduceres, og at prøven i kultur- og samfundsfagsgruppen i hf slås sammen med eksamensprojektet til én prøve. Forslaget udmønter en politisk aftale fra april 2009 mellem regeringen, DF, S, RV og SF om ændring af reformen af de gymnasiale uddannelser.

Ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. og lov om produktionsskoler (Tilskud til udlændinges deltagelse i erhvervsuddannelse, Tvistighedsnævnets kompetence, omlægning af finansieringsmodellen for erhvervsgrunduddannelse, permanentgørelse af produktionsskoleforsøg for elever fra Sydslesvig m.v.) (Okt I)

Lovforslaget indebærer, at elever fra lande uden for EU alene kan udløse tilskud under visse betingelser, at det lovfæstes, at Tvistighedsnævnets formand skal være landsdommer, at nævnets kompetence udvides til at omfatte landbrugsuddannelserne og social- og sundhedsuddannelserne, og at den finansieringsomlægning vedrørende erhvervsgrunduddannelsen, der blev gennemført i 2009, lovfæstes. Forslaget vil endvidere vedrøre målgruppevurdering ved optagelse af elever fra skoler i Sydslesvig.

Ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) (Erklæring på tro og love om indhentelse af børneattester og digital regnskabsaflæggelse) (Okt I)

Forslaget indebærer, at foreninger i forbindelse med ansøgning om tilskud eller anvisning af lokaler i medfør af folkeoplysningsloven skal afgive en erklæring på tro og love om, at de indhenter de lovpligtige børneattester. Forslaget indebærer endvidere, at ministeren får bemyndigelse til at fastsætte nærmer regler i forbindelse med digital regnskabsaflæggelse.

Ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Etablering af VEU-centre og centerråd) (Okt II)

Forslaget inddeler landet i 8-14 områder med henblik på etablering af et tilsvarende antal voksen- og efteruddannelsescentre (VEU-centre). VEU-centrene med tilhørende rådgivende centerråd etableres som funktioner på eksisterende uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelse (AMU). Forslaget følger op på en politisk aftale fra april 2009 mellem regeringen, DF, S og RV om AMU-udbud og VEU-centre.

Ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Stipendium til visse uddannelsessøgende under 18 år i en videregående uddannelse, automatisk bopælskontrol m.v.) (Nov I)

Det foreslås, at uddannelsessøgende, der endnu ikke er fyldt 18 år, får mulighed for at søge stipendium inden for klippekortet til en videregående eller en privat uddannelse. Forslaget indeholder desuden enkelte justeringer af SU-loven bl.a. som opfølgning på den øgede digitalisering af SU-administrationen. Forslaget udmønter en politisk aftale i SU-forligskredsen fra maj 2008.

Ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Behandling af klager over bedømmelsen af prøver m.v.) (Nov I)

Forslaget ændrer klagereglerne generelt på Undervisningsministeriets område således, at klage over en prøvekarakter kan medføre en lavere karakter. Forslaget udmønter en politisk aftale fra april 2009 mellem regeringen, DF, S, RV og SF om ændring af reformen af de gymnasiale uddannelser.

Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på Undervisningsministeriets område for det danske mindretal i Sydslesvig (Nov I)

Den eksisterende ordning med bevilling af tilskud til skoler og kulturelle formål i Sydslesvig, som har eksisteret siden 1920, foreslås lovfæstet. Lovforslaget vil indeholde nærmere regler for tildeling og administration af tilskudsordningen. Forslaget er en opfølgning på en beretning fra Rigsrevisionen.

Lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Nov I)

Den eksisterende lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser foreslås ophævet og erstattet af en ny hovedlov. Forslaget indebærer, at friplads- og stipendieordningen for studerende, der ikke efter EU-retten eller internationale aftaler skal ligestilles med danske statsborgere med hensyn til uddannelse, udvides og gøres mere fleksibel, så uddannelsesinstitutionerne kan anvende ordningen mere strategisk i deres internationaliseringsstrategi og i tiltrækningen af de særligt dygtige udenlandske studerende. Ordningens administration overgår samtidig fra CIRIUS til uddannelsesinstitutionerne. Forslaget skal ses i sammenhæng med regeringens globaliseringsstrategi.

Ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (Digitalisering af administrationen af tilmeldingen til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse) (Nov II)

Forslaget indebærer, at hjemlen for adgang til arbejdsmarkedsuddannelse overføres fra lov om erhvervsrettede institutioner til lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., at der gives mulighed for, at personer med tilknytning til Færøerne og Grønland kan deltage i ordinære AMU-kursusforløb mod betaling, og at det bliver obligatorisk for virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende (men ikke borgere) at foretage elektronisk tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelse ved institutioner, som anvender det studieadministrative system EASY-A.

Ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) (Udlægning af børnehaveklasse til daginstitution, lempelser af klassetrinskrav, filialer til internationale skoler og skoleafdelinger m.v.) (Dec I)

Forslaget indebærer, at der gives mulighed for udlagt børnehaveklasseundervisning i visse børnehavers sidste år, at kravet om, at frie grundskoler skal omfatte mindst 1.-7. klassetrin ændres, og at der gives mulighed for at oprette filialer til internationale skoler og skoleafdelinger.

Ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Studiestartlån m.v.) (Jan II)

Lovforslaget indebærer bl.a., at studerende, der første gang starter på en videregående uddannelse, får mulighed for at optage et studiestartlån. Lånet skal gives på almindelige SU-lånevilkår til at dække de engangsomkostninger, der er forbundet med en studiestart (flytteudgifter, lærebøger m.v.).

Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (Forenkling, afbureaukratisering og digitalisering m.v (Jan II)

Forslaget vedrører en ny hovedlov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der dels forenkler loven og dels danner grundlag for, at ansøgning om godtgørelse kan digitaliseres. Det gøres obligatorisk for arbejdsgivere at anvende digital ansøgning om godtgørelse til medarbejdere, der deltager i uddannelse på institutioner, der anvender det studieadministrative system EASY-A.

Lovgivning vedrørende afbureaukratisering (Jan II)

Lovgivningen følger op på regeringens udspil ”Mere tid til velfærd – regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner”. Lovgivningen vedrører især folkeskoleområdet.

Lovgivning vedrørende ungeindsats (Feb II)

Lovgivningen følger op på regeringens udspil til initiativer, der skal hjælpe flere unge i uddannelse og job. Lovgivningen vedrører især en styrket indsats for de 15-17 årige. Lovgivningen skal ses i sammenhæng med lovgivningen på beskæftigelsesministerens område.

Lov om de regulerede institutioner under Undervisningsministeriet og de ikke-forskningsbaserede maritime uddannelser på Økonomi- og Erhvervsministeriets område (Ny områdelov) (Feb II)

Lovforslaget vedrører de generelle principper og regler for styringen af de omfattede selvejende institutioner, dvs. professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, medie- og journalisthøjskolen, erhvervsakademier, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, voksenuddannelsescentrene og de offentlige gymnasier, samt de ikke-forskningsbaserede maritime uddannelser på Økonomi- og Erhvervsministeriets område. Forslaget bygger på et udvalgsarbejde under Undervisningsministeriet.

Lovgivning vedrørende konsekvenser af områdelovgivningen (Feb II)

Der er tale om konsekvensændringer som følge af det ovenfor omtalte forslag til ny områdelov.


Undervisningsministeren vil give Folketinget redegørelse om:

• Redegørelse om fleksibilitet i uddannelsessystemet (Jan II)

• Redegørelse om udviklingen på specialundervisningsområdet (folkeskolens specialundervisning og specialundervisning for voksne m.v.) efter kommunalreformen (Maj II)

 

Økonomi- og erhvervsministeren

Ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige, ændring af reglerne om sammensætning af Danmarks Vækstråd m.v.) (Okt I)

Forslaget giver hjemmel til i en række forskellige love at gøre digital indberetning af udvalgte oplysninger og ansøgninger obligatorisk for virksomhederne. Forslaget vedrører endvidere sammensætningen af Danmarks Vækstråd samt forenklinger m.v. vedrørende administrationen af midler fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love (Registrering af kreditvurderingsbureauer, godkendelsesordning for udenlandske clearingscentraler, overførsel af tilsyn fra Finanstilsynet til Konkurrencestyrelsen, inflationsregulering på forsikringsområdet, tilsyn med overholdelse af reglerne om revisionsudvalg, konkursbegæring vedrørende firmapensionskasser, afgiftsopkrævning for regnskabskontrol, Grønlands Selvstyre, sekretariatsbistand for Garantifonden for Indskydere og Investorer m.v.) (Okt I)

Forslaget vedrører bl.a. registrering og godkendelse af kreditvurderingsbureauer, inflationsregulering af minimumskapitalkravene til livs- og skadesforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, forhøjelse af beløbsgrænserne i det procentuelle solvenskrav i skadesforsikringsvirksomhed, hjemmel til at Finanstilsynet kan påse overholdelsen af reglerne om revisionsudvalg i de virksomheder og koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Forslaget indebærer endvidere, at Finanstilsynet ikke længere skal have pligt til, men i stedet mulighed for at indgive konkursbegæring, hvis en firmapensionskasse bliver insolvent, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan opkræve afgift fra udstedere af værdipapirer fra tredjelande til dækning af udgifter for regnskabskontrol i lighed med den afgift, der betales af danske udstedere, at der etableres en særlig procedure for godkendelse af clearingcentraler beliggende i udlandet, der tilbyder ydelser til danske markedsaktører, og at der skabes hjemmel til at placere Indskydergarantifondens administration hos Finansiel Stabilitet A/S. En række af elementerne i forslaget vedrører implementering af EU-direktiver.

Ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Videregivelse og behandling af oplysninger om forbud mod ophold i bestemte virksomhed) (Okt I)

Forslaget indebærer, at der bliver klar hjemmel til, at politiet kan videregive oplysninger til en restauratør om, hvilke personer der har fået forbud mod at opholde sig i den pågældende restauration. Forslaget er et led i opfølgningen på regeringens bandepakke.

Ændring af lov om registrering af ledningsejere (Udvidelse af dækningsområde m.v.) (Okt I)

Forslaget indebærer bl.a., at der sker en udvidelse af forespørgselspligten til at gælde alle arealer på land og indenfor søterritoriet, og at økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for undtagelse fra forespørgselspligten for visse gravearbejder samt for, hvordan ledningsoplysninger skal fremsendes.

Ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. (Revision af lukkeloven) (Okt II)

Forslaget indebærer en yderligere liberalisering af lukkeloven, der i 2012 overgår til en ren helligdagslov. Formålet med forslaget er at sikre forbrugerne frit valg og fleksible rammer i hverdagen til at kombinere arbejdsliv og familieliv.

Ændring af lov om forbrugerklager (Dækning af udgifter i forbindelse med sagsanlæg ved domstolene (Okt II)

Forslaget indebærer, at der gives Forbrugerstyrelsen mulighed for at sikre, at en eventuel retssag mod en erhvervsdrivende kan føres for forbrugeren således, at det blandt andet undgås, at en forbruger af økonomiske årsager afholder sig fra at føre en sag. Forslaget skal ses i sammenhæng med L 175 om ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven (Tvangsfuldbyrdelse af klagenævnsafgørelser m.v.) fra 2008/2009.

Ændring af lov om bygnings- og boligregistrering (Indsamling af energioplysninger m.v.) (Okt II)

Forslagets formål er at tilvejebringe hjemmel til at indhente landsdækkende registreringer af energiforbruget til brug for analyser m.v. vedrørende målretning af besparelsesindsatsen mod bygninger med størst potentiale. Forslaget skal ses i sammenhæng med den brede politiske aftale fra februar 2008 om dansk energipolitik i årene 2008-2011 og regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger.

Lov om produktsikkerhed (Okt II)

Der er tale om en generel modernisering af lovgrundlaget. Forslaget vedrører bl.a. et generelt sikkerhedskrav til produkter, erhvervsdrivendes forpligtelser til at informere om og tilbagekalde produkter, der kan være farlige for forbrugerne, samt myndighedskontrol.

Ændring af byggeloven (Gennemførelse af strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger m.v.) (Nov II)

Lovforslaget vedrører bl.a. gennemførelse af initiativet om skærpede krav til bygningsdele i regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. Endvidere gennemføres dele af habitatdirektivet (92/43/EØF) og direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (2005/36/EF).

Ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab (Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, spiritussejlads i grønlandske farvande m.v.) (Dec II)

Lovforslaget skaber grundlag for dansk ratifikation af konventionen om søfarendes arbejdsforhold. De danske regler på området svarer i stor udstrækning til konventionens regler, og der vil derfor kun være behov for mindre justeringer af lovgivningen. Forslaget gennemfører endvidere en række yderligere ændringer af søfartslovgivningen bl.a. vedrørende arbejdsforhold, tilsyn og spiritussejlads i grønlandske farvande.

Ændring af lov om stormflod og stormfald (Hurtigere og smidigere erstatningsordning for stormflodssager) (Jan I)

Forslaget har til formål at erstatte den nuværende erstatningsordning for stormflodsskader med en ny ordning, der sikrer større hurtighed og smidighed i sagsbehandlingen, herunder tager højde for udsvingene i sagsmængden fra år til år. Der foretages endvidere mindre justeringer af stormfaldsordningen. Forslaget vedrørende stormflodsordningen vil bygge på et udvalgsarbejde under Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Ændring af næringsloven (Revision af omførselsreglerne) (Jan I)

Forslaget vedrører en revision af reglerne, der muliggør bl.a. salg af varer fra en omkringkørende vogn (de såkaldte omførselsregler). Forslaget fremsættes i henhold til en revisionsbestemmelse i loven. Det forventes, at lovforslaget vil indebære en yderligere liberalisering af de nævnte bestemmelser.

Lov for Grønland om oplysninger ved pengeoverførsler (Jan I)

Lovforslaget indebærer, at reglerne i Grønland om bekæmpelse af hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme svarer til de regler, der gælder i Danmark.

Ændring af konkurrenceloven, lov om benzinforhandlerkontrakter samt lov om Klagenævnet for Udbud (Skærpelse af de konkurrence- og udbudsretlige regler m.v.) (Jan II)

Lovforslagets konkurrenceretlige del vedrører især ændring af fusionskontrolreglerne, skærpede sanktioner, ophævelse af bagatelgrænser for markedsdelingsaftaler m.v., afskaffelse af anmeldelsessystemet, hjemmel til renters rente og sektorundersøgelser. Den udbudsretlige del af lovforslaget vedrører især implementering af de reviderede kontroldirektiver om styrkelse af håndhævelsen af udbudsreglerne herunder ændringer af standstill-reglerne, reglerne om opsættende virkning, indførelse af klagefrister samt strengere sanktioner for overtrædelse af udbudsreglerne.

Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om firmapensionskasser, lov om investeringsforeninger, lov om forsikringsformidling samt forskellige andre love (Jan II)

Forslaget vedrører bl.a. beføjelser for administrator i et administrationsbo, som er nedsat til at administrere et pengeinstituts register for særligt dækkede obligationer (SDO), kurators beføjelser i tilfælde af et administrationsbos eller realkreditinstituts konkurs, bestyrelsens og direktionens arbejde samt risiko og risikostyring i finansielle virksomheder, gennemførelse af direktiverne 2006/48/EF og 2006/49/EF om opgørelsen af institutternes ansvarlige kapital, opgørelse af store engagementer og krav til likviditetsstyring, Finanstilsynets muligheder for at gribe over for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder, som gentagne gange sidder påbud i forbindelse med alvorlige overtrædelser af den finansielle lovgivning overhørig, regler om sanktioner for overtrædelse af forordningen om grænseoverskridende betalinger samt eventuelle ændringer af SDO-reglerne på baggrund af Økonomi- og Erhvervsministeriets analyse af SDO-reglernes påvirkning af forbrugernes boligfinansieringsmuligheder og konkurrenceforholdene. Der kan endvidere indgå yderligere opstramninger som følge af den finansielle krise, herunder styrkede krav til forbrugeroplysning om risici ved investeringsprodukter.

Ændring af lov om anvendelsen af visse af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. og udleveringsloven (Forbud mod transport af visse produkter og teknologi med dobbelt anvendelse (dual-use) m.v.) (Jan II)

Forslaget indfører et forbud mod alle former for transport af dual-use produkter (produkter der kan have både civil og militær anvendelse), hvis produkterne skal anvendes i forbindelse med masseødelæggelsesvåben. Desuden foreslås, at udlevering til strafforfølgning i udlandet for handlinger omfattet af to tillægsprotokoller fra 2005 til SUA-konventionen (konvention vedtaget af FN’s søfartsorganisation IMO) ikke kan nægtes med henvisning til, at der er tale om en politisk forbrydelse. Forslaget betyder, at Danmark opfylder de forpligtelser, der fremgår af de to tillægsprotokoller, og forpligtelserne i FN’s Sikkerhedsrådsresolution 1540 fra 2004 vedrørende kontrol med transport af dual-use produkter.

Ændring af lov om markedsføring (Jan II)

Forslaget indfører en generel pligt for erhvervsdrivende til at udstede en faktura til forbrugere for regningsarbejde. Fakturaen skal sætte forbrugeren i stand til at orientere sig om, hvilke services og varer, som den samlede tjenesteydelse indeholder. Bestemmelsen erstatter en række specifikke faktureringsbekendtgørelser.

Lov om pantebrevsselskaber (Jan II)

Forslaget indebærer, at der indføres en autorisationsordning for pantebrevshandlere. Forslaget indebærer også, at der indføres en række oplysningskrav, som skal give køberen af pantebrevet bedre mulighed for at kontrollere en række forhold i forbindelse med købet. Forslaget ændrer også den finansielle lovgivning, så pengeinstitutterne fremover bliver underlagt en række regler, når de yder lån med sikkerhed i pantebreve, bl.a. skal pantets reelle værdi undersøges inden, at der kan ydes lån med sikkerhed i pantet.

Ændring af årsregnskabsloven (Forenkling af revisionspligten for mindre virksomheder) (Feb I)

Forslaget vedrører en yderligere forenkling af revisionspligten for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B i årsregnskabsloven.

Lov om beskikkede bygningssagkyndige (Feb II)

Forslaget indebærer, at reglerne om erhvervet som beskikket bygningssagkyndig, herunder om beskikkelse og disciplinære sanktioner, udskilles fra lob om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom til en selvstændig lov. Forslaget forventes endvidere at vedrøre dele af arbejdet i Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordningen, der har betydning for udøvelsen af erhvervet som beskikket bygningssagkyndig.


Økonomi- og erhvervsministeren vil give Folketinget redegørelse om:

• Redegørelse om erhvervsstøtte 2010 (Feb I)

• Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen 2008/2009 (Maj I)

• Regionalpolitisk vækstredegørelse (Maj II)

 

Kolofon

Titel: Statsministerens redegørelse i Folketinget tirsdag den 6. oktober 2009
Undertitel: Skriftlig del
Udgiver: Regeringen
Ansvarlig institution: Statsministeriet.
Copyright: Statsministeriet.
Emneord: regeringen, redegørelse, Folketinget, skriftlig del, lovforslag, ministre
Resumé: Lovprogrammet indeholder oversigt over lovforslag som forventes fremsat i det kommende folketingsår.
Sprog: dansk
Version: 1.0
URL: http://www.stm.dk/publikationer/SkriftligDel09/index.htm
Dato: 2009-10-06
Format: html, gif, jpg, pdf,
Inventarliste: index.html,  Lovprogram_2009-2010.pdf, publ.css, forside_09.jpg, getacro.gif, llr.gif, lang.gif, topbar.gif


Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:
Statsministeriet
Christiansborg Prins Jørgens Gård 11
1218 København K
Telf.: 33 92 33 00
e-mail: stm@stm.dk

Tilbage til toppen

Get Acrobat Reader