Statsministerens redegørelse i Folketinget Skriftlig Del, November 2011

FORORD
BESKÆFTIGELSESMINISTEREN
BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTEREN
ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN
EUROPAMINISTEREN
FINANSMINISTEREN
FORSVARSMINISTEREN
JUSTITSMINISTEREN
KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTEREN
KULTURMINISTEREN
MILJØMINISTEREN
MINISTEREN FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER
MINISTEREN FOR FORSKNING, INNOVATION OG VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

MINISTEREN FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI
MINISTEREN FOR LIGESTILLING OG KIRKE
MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE
MINISTEREN FOR UDVIKLINGSBISTAND
SKATTEMINISTEREN
SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTEREN
TRANSPORTMINISTEREN
UDENRIGSMINISTEREN
ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTEREN
KOLOFON

 

_______

Download publikationen i pdf-format [861kb]

For at læse PDF-formatet kræves læseprogrammet Acrobat Reader, som gratis kan hentes hos firmaet Adobe Inc. Klik på nedenstående logo og hent Acrobat Reader

Get Acrobat Reader

_______

 

FORORD

Denne oversigt over lovgivning i folketingsåret 2011-12 indeholder en kort omtale af de lovforslag og forslag til folketingsbeslutning, som regeringen har fremsat siden sin tiltræden, og som regeringen forventer at fremsætte i den resterende del af folketingsåret. Oversigten indeholder endvidere oplysninger om ministerredegørelser til Folketinget.

xxx

Oversigten indeholder bl.a. en række lovforslag, der følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011, herunder forslag på beskæftigelses-, rets- og udlændinge-, skatte- samt socialområdet. Oversigten indeholder tillige et større antal lovforslag, der følger op på aftalerne om finansloven for 2012.

xxx

Danmark har formandskabet i EU i første halvdel af 2012. Regeringen har ved planlægningen af lovgivningsarbejdet søgt at tilrettelægge dette under hensyn til, at ministrene vil have en række væsentlige arbejdsopgaver i forbindelse med formandskabet.

xxx

Jeg ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om årets lovgivningsarbejde


Helle Thorning-Schmidt
Statsminister


BESKÆFTIGELSESMINISTEREN

Ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven (Afskaffelse af starthjælpen, kontanthjælpsloftet, 500-kroners reglen, 225-timersreglen og introduktionsydelsen) (Nov II)

Forslaget afskaffer de såkaldte ”fattigdomsydelser” – starthjælpen, kontanthjælpsloftet, 500-kroners reglen, 225-timers reglen og introduktionsydelsen. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. Forslaget følger også op på aftalerne om finansloven for 2012.

Ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (Forlængelse af suspensionsperioden for refusionsbestemmelse efter sygedagpengeloven) (Nov II)

Forslaget indebærer en 2-årig forlængelse af den nuværende suspension af sygedagpengelovens bestemmelse om, at der ikke ydes statsrefusion af en kommunes udgifter til sygedagpenge i sager, hvor kommunen ikke følger rettidigt op. Forslaget fremsættes for over en længere periode at kunne følge udviklingen i kommunernes indsats uden reglen.

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år og ophævelse af ret og pligt for dagpengemodtagere til fuldtidsaktivering efter 123 ugers ledighed m.v.) (Nov II)

Lovforslaget vedrører en ophævelse af reglerne om, at første ret og pligt til tilbud til unge modtagere af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp under 30 år, skal have en varighed på mindst 6 måneder samt en ophævelse af reglerne om fuldtidsaktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge efter 2 ½ års ledighed. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven
for 2012.

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag)
(Nov II)

Ændring af lov om fleksydelse (Forhøjelse af fleksydelsesalder, forkortelse af fleksydelsesperiode og tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag) (Nov II)

Ændring af lov om delpension (Forhøjelse af delpensionsalder og forkortelse af delpensionsperiode m.v.) (Nov II)

Ovennævnte tre lovforslag udmønter dele af Aftale om senere tilbagetrækning mellem V,
KF, DF og RV fra maj 2011.

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring og forskellige andre love (Forenklinger m.v) (Jan I)

Lovforslaget vedrører en række forenklinger m.v. på Beskæftigelsesministeriets område bl.a. vedrørende optagelse i og overflytning mellem a-kasser samt vedrørende ydelsessystemet. Forslaget er især en opfølgning på en bred politisk aftale om afbureaukratisering
fra maj 2011.

Ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenklinger m.v.) (Jan I)

Lovforslaget indeholder en række forenklinger på barsels- og sygedagpengeområdet vedrørende enklere ydelser, opfølgning og samspil med virksomheder og a-kasser. Forslaget er en opfølgning på en bred politisk aftale om afbureaukratisering fra maj 2011.

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Forenklinger m.v.) (Jan I)

Lovforslaget indeholder en række forenklinger vedrørende beskæftigelsesindsatsen bl.a. om samtaler, kontakt og aktive tilbud. Forslaget er en opfølgning på en bred politisk aftale om afbureaukratisering fra maj 2011.

Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt tilbud) (Jan II)

Lovforslaget vedrører ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikkearbejdsmarkedsparate
kontanthjælpsmodtagere fra senest 6 måneder til senest 12 måneder. Forslaget indebærer også en nedsættelse af varighedskravet for ret og pligt tilbud for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere fra mindst 4 uger til mindst 2 uger. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012.

Ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af frist for anmeldelse af sygefravær samt mere effektiv udsendelse af oplysningsskema) (Jan II)

Forslaget vedrører især ændringer af sygedagpengelovens frister for anmeldelse af sygefravær
og anmodning om sygedagpenge med henblik på at sikre en mere effektiv administration
af sygedagpengesager. Forslaget åbner også op for en mere effektiv udsendelse af
oplysningsskema til den sygemeldte via Nem Refusion.

Lov om vikarers ansættelsesforhold (Jan II)

Forslaget gennemfører EU-direktiv 2008/104/EF om vikararbejde, der har til formål at
beskytte lønmodtagere, som udsendes af et vikarbureau til at arbejde midlertidigt i en virksomhed.

Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdomme m.v.) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at tilpasse arbejdsskadesikringsloven til ændringer af forældelsesloven
vedtaget i maj 2011 samt aktstykke nr. 90 af 23. marts 2011. Forslaget vedrører
krav på erstatning ved erhvervssygdomme, hvor kravet ikke er omfattet af forældelsesloven.
Forslaget vedrører endvidere enkelte tekniske justeringer af arbejdsskadesikringsloven.

Ændring af lov om barselsudligning (Evaluering af barselsudligningsordningen) (Feb II)

Forslaget fremsættes på baggrund af en evaluering af loven samt en revisionsbestemmelse
i loven. Det nærmere indhold af lovforslaget er under overvejelse.

Ændring af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter (Feb II)

Forslaget indebærer en forøgelse af antallet af suppleanter for Arbejdsrettens ordinære
dommere med 2 for hver af de grupper af organisationer og myndigheder, der er indstillingsberettiget. Forslaget tager bl.a. sigte på at fastholde de nuværende lave sagsbehandlingstider i Arbejdsretten. Forslaget skal ses på baggrund af en henvendelse fra LO og DA.

Ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet (Feb II)

Forslaget fremsættes i henhold til en revisionsbestemmelse. Det nærmere indhold af lovforslaget
er under overvejelse.

Ændring af ferieloven (Feb II)

Forslaget vedrører fortolkning af bestemmelserne i arbejdsdirektivet vedrørende retten til
ferie. Den nærmere udformning af forslaget er under overvejelse.

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlængelse af dagpengeperioden, ferie til kontanthjælpsmodtagere og ændring af prisloft for selvvalgt uddannelse) (Feb II)

Lovforslaget indebærer en forlængelse af dagpengeperioden med et halvt år for ledige, der
opbruger dagpengeretten i 2. halvår af 2012. Forslaget indebærer også, at kontanthjælpsmodtagere
får ret til ferie i 5 uger om året. Endelig indebærer forslaget, at ufaglærte og faglærte samt ledige med forældet uddannelse skal have adgang til 6 ugers selvvalgt uddannelse uden prisloft. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. Forslaget følger også op på aftalerne om finansloven for 2012.

Lovgivning om 2-årig forsøgsordning med jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed (Mar I)

For at reducere risikoen for langvarig ledighed blandt kontanthjælpsmodtagere indføres
forsøgsvis en skattefri jobpræmie på op til 600 kr. pr. måned i 2012 og 2013. Forslaget
følger op på aftalerne om finansloven for 2012.

BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTEREN

Ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser
(Midlertidig forhøjelse af arbejdsgiverbidrag, videreførelse af praktikpladsfremmende
foranstaltninger og adgang til skolepraktik) (Nov II)

Forslaget har til formål at forstærke indsatsen for, at flere kan gennemføre en erhvervsuddannelse.
Forslaget følger op på den brede politiske aftale fra november 2011 ”Aftale om
en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012”, der følger op på aftalerne om finansloven
for 2012.

Ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne (Forenkling
af rammeaftalerne for de regionale undervisningstilbud) (Jan I)

Forslaget indebærer, at rammeaftalerne for de regionale undervisningstilbud forenkles, og
at koordineringen af rammeaftalerne flyttes fra regionerne til kommunerne. Ordningen på
undervisningsområdet svarer herefter til, hvad der gælder på det sociale område.

Ændring af lov om erhvervsuddannelser (Effektivisering af sagsgangene i
Tvistighedsnævnet m.v.) (Jan I)

Formålet med forslaget er at effektivisere sagsgangene i Tvistighedsnævnet med henblik
på kortere sagsbehandlingstider. Forslaget indebærer bl.a., at antallet af faste medlemmer
af nævnet reduceres, ligesom det gøres muligt at foretage en skriftlig behandling af visse
typer af sager.

Ændring af lov om produktionsskoler (Kompetencebevis m.v.) (Jan I)

Forslaget indebærer primært, at produktionsskoler skal udfærdige et kompetencebevis for
eleverne efter endt skoleophold, hvis den enkelte elev ønsker et sådant. Forslaget følger op
på en bred politisk aftale fra juli 2011 om ”En styrket indsats over for unge ledige”.

Ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige
undervisning) (Jan II)

Forslaget indfører en ny afgræsning af specialundervisning m.v., således at specialundervisning
kun omfatter støtte til børn i specialklasser og specialskoler samt støtte til børn,
hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentlig.
Forslaget følger op på gennemførte analysearbejder og aftalen om kommunernes økonomi
for 2011.

Ændring af lov om folkeskolen (Tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende
folkeskole) (Jan II)

Forslaget vedrører en række ændringer af det eksisterende klagesystem på specialundervisningsområdet, således at klagesystemet indrettes under hensyntagen til målsætningen
om en mere inkluderende folkeskole. Det foreslås bl.a., at der indsættes en særlig formodningsregel,
så det vil kræve særligt vægtige faglige grunde, før klagenævnet kan tilsidesætte en kommunal afgørelse om at give et inkluderende tilbud. Forslaget følger op på aftalen
om kommunernes økonomi for 2012.

Ændring af en række love på Børne- og Undervisningsministeriets område (Lempelse
af kravet om godkendelse af vedtægtsændringer m.v (Jan II)

Forslaget indebærer, at ministeren alene skal godkende vedtægtsændringer for selvejende
institutioner, når der er tale om oprettelse m.v. af en ny institution.

Ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (Ændring af reglerne for udpegning
af revisorer) (Jan II)

Forslaget ændrer bestemmelsen om, at revisorer udnævnes af bestyrelsen for Arbejdsgivernes
Elevrefusion for 3 år af gangen, således at der ikke fastlægges krav om udnævnelsesperiodens
længde. Forslaget har til formål at stille bestyrelsen friere, således at udnævnelse
kan foretages for en kortere periode, f.eks. for et år af gangen.

Ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit valg i folkeskolen)
(Feb I)

Lovforslaget fremsættes på baggrund af en revisionsbestemmelse. Der vil blive fremsat
forslag på baggrund af en evaluering af fritvalgsreglerne samt anbefalinger fra et af Undervisningsministeriet nedsat udvalg, hvor de relevante parter er repræsenteret.

Ændring af en række love på Børne- og Undervisningsministeriets område (Etablering
af hjemmel til digital kommunikation i forbindelse med tildeling af specialpædagogisk
støtte på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser) (Feb II)

Forslaget giver hjemmel til, at svar på ansøgning om specialpædagogisk støtte kan sendes
til ansøgerens e-boks.

Ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats m.v. (Ophævelse af revisionsbestemmelse vedrørende
brugen af anden aktør) (Feb II)

Forslaget fremsættes i henhold til en revisionsbestemmelse. Det nærmere indhold af lovforslaget
er under overvejelse.

Lovgivning vedrørende indførelse af et fleksibelt loft på 28 elever i klasserne på de
gymnasiale uddannelser (Feb II)

Forslaget har til formål at øge kvaliteten af de gymnasiale uddannelser. Forslaget indebærer,
at der indføres et fleksibelt loft på 28 elever for klassekvotienten i de gymnasiale uddannelser.
Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012.

Ændring af lov om folkeskolen (Bopælskommunens inddragelse og godkendelse af
undervisningstilbud til børn, der henvises til specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted) (Mar II)

Forslaget indebærer, at undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om bopælskommunens inddragelse og godkendelse af undervisningstilbuddet til børn, der af de
sociale myndigheder i bopælskommunen er henvist til et dagbehandlingstilbud eller anbragt
i et anbringelsessted i en anden kommune. Forslaget følger op på et gennemført analysearbejde
og aftalen om kommunernes økonomi for 2011.

Lov om institutioner for almene og erhvervsrettede ungdoms- og voksenuddannelser
(Områdelov) (Mar II)

Forslaget vedrører de generelle principper og bestemmelser for styringen af ungdoms- og
voksenuddannelsesinstitutioner. Lovforslaget indeholder endvidere nye rammer for samarbejde
mellem uddannelsesinstitutioner om uddannelser, bygninger og fælles faciliteter
samt mulighed for kommunal deltagelse i sådanne samarbejder. Forslaget følger bl.a. op på
rapporten ”Selvejende institutioner – styring, regulering og effektivitet” fra april 2009.

Ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Opfølgning på
revisionsbestemmelse) (Mar II)

Lovforslaget fremsættes på baggrund af en revisionsbestemmelse. Lovforslaget vil indeholde
forslag om at udskyde revisionen.

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN

Ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer (Tabskaution ved
brug af udvidet medgiftsordning) (Okt I)

Lovforslaget indebærer, at Indskydergarantifondens afviklingsafdeling får mulighed for at
stille tabskaution i forbindelse med håndtering af nødlidende pengeinstitutter efter den
udvidede medgiftsordning.

Ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens
sagsbehandling) (Nov I)

Lovforslaget fastsætter gebyrerne for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling direkte
i de love, som styrelsen administrerer. Forslaget følger op på en anbefaling fra Rigsrevisionen.

Ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge (Fastsættelse af gebyrregler og regler for overvæltning ved brug af betalingsinstrumenter m.v.) (Nov I)

Lovforslaget har til formål at bringe de danske regler for detailhandelens egne betalingskort
(kreditkort og betalingskort uden chip – f.eks. benzinkort og kort til bestemte detailbutikker) i overensstemmelse med EU-retten. Forslaget indebærer, at det bliver muligt at opkræve
gebyr ved brug af alle betalingskort både danske og internationalt udstedte.

Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og forskellige andre love (Bevilling af engagementer, nedskrivninger, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform for handel med CO2-kvoter og fælles datacentraler) (Dec I)

Forslaget indeholder bl.a. initiativer som opfølgning på den finansielle krise. Der indføres
bl.a. strammere og mere præcise regler for nedskrivninger i finansielle institutter, som
samtidig styrker Finanstilsynets mulighed for at gribe ind overfor risikable forretningsmetoder.
Endvidere indføres der med forslaget styrket tilsyn med de fælles datacentraler.Hvidvaskloven ændres på baggrund af bl.a. anbefalinger fra Financial Task Force, så lovens anvendelsesområde præciseres, og der sker en samling af tilsynet med valutavekslingsvirksomheder.

Ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs (Gennemførelse af 2002 Athenkonventionen om transport af passagerer og deres bagage til søs og registrering af skibe med frist) (Dec II)

Forslaget har til formål at indarbejde de ændringer i søloven, som er nødvendige som følge
af konventionen om søtransport af passagerer og deres bagage til søs (Athenkonventionen)
og den tilhørende EU-forordning om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under passagertransport ad søvejen (Athen-forordningen). Forslaget indeholder også en justering om betinget registrering af skibe.

Ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (Opgørelse af nettoomkostninger ved udbud af forsyningspligtydelser) (Jan II)

Lovforslaget vedrører ændringer af modellen for varetagelse af de radiobaserede nød- og
sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland. Forsyningspligtudbyderens nettoomkostninger
skal herefter opgøres samlet for forsyningspligtydelser omfattet af forsyningspligtdirektivet
og samlet for ydelser, som ikke er omfattet af direktivet. Forslaget skal ses på baggrund
af EU-regler på området.

Ændring af lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (Indførelse af regler
om nye internetdomæner med geografiske navne) (Jan II)

Forslaget har til formål at medvirke til at sikre danske interesser i forbindelse med introduktion
af nye internetdomæner, som har tilknytning til Danmark.

Ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer og lov om finansiel
stabilitet (Indførelse af ny finansieringsform for Garantifonden for indskydere og
investorer) (Jan II)

Med forslaget følges der op på den politiske aftale fra august 2011 om en række konsolideringsinitiativer, herunder den udvidede medgiftsordning. Der indføres endvidere bl.a. en ny
finansieringsform for Garantifonden, så fonden fremadrettet finansieres i form af en årlig Forsikringslignende præmie samtidig med, at der etableres en konsolideringsfond i regí af
Garantifonden.

Ændring af lov om investeringsforeninger m.v. og lov om finansiel virksomhed (Indførelse af investeringsfonde og selskaber for investering med kapital der er variabel) (Feb II)

Forslaget har til formål at skabe mulighed for etablering af nye organisationsformer som et
supplement til investeringsforeninger, således at kollektiv investering omfattet af UCITS
IV-direktivet (2009/65/EF) også kan ske i andre former end investeringsforeninger. Formålet
hermed er at styrke den fri konkurrence samt skabe mulighed for stordriftsfordele.

Ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodsloven (Ansvarsfordeling m.v. efter ressortomlægninger) (Feb II)

Forslaget vedrører ansvarsfordelingen i relation til de maritime uddannelser og fastsættelsen
af kvalifikationskrav til søfarende efter ressortændringerne i oktober 2011. Samtidig
foretages en række mindre justeringer af lodsloven.

Lov om oprettelse af mæglings- og klageorganet for ansvarlig virksomhedsadfærd
(Mar I)

Med lovforslaget oprettes et mæglings- og klageorgan, der kan behandle klager over eventuelle
brud på menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø, korruption m.v. Mæglings- og
klageorganet vil desuden kunne tage sager op af egen drift. Forslaget bygger på anbefalinger
fra Rådet for samfundsansvar, retningslinjer fra OECD samt FN-anbefalinger. Forslaget
følger også op på aftalerne om finansloven for 2012.

Ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) og forskellige andre
love på Erhvervs- og Vækstministeriets område (Ihændehaveraktier samt gebyr for
regnskabskontrol) (Mar II)

Lovforslaget vedrører udveksling af ejerskabsoplysninger om ihændehaveraktier mellem
myndigheder med henblik på at skabe større åbenhed på området. Forslaget skal ses i
sammenhæng med en rapport fra OECD, der har kritiseret den danske ordning om, at kapitalejere
har mulighed for at være anonyme, som følge af muligheden for ihændehaveraktier.
Forslaget vedrører endvidere en justering af de gebyrsatser, som ikke-finansielle børsnoterede
virksomheder skal betale for regnskabskontrol efter årsregnskabsloven.

Erhvervs- og vækstministeren vil give Folketinget redegørelse om:

 • Redegørelse om erhvervstøtte 2012 (Mar II)

 • Redegørelse om Danmarks Digitale Vækst 2012 (Maj II)

 • Erhvervslivet og Reguleringen 2012 (Maj II)

EUROPAMINISTEREN

Folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Det Europæiske Råds afgørelse 25. marts 2011 om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta (Nov II)

Folketingsbeslutning om tiltrædelse af Associeringsaftale og Dyb og Omfattende Frihandelsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (Apr II)

FINANSMINISTEREN

Finanslov for finansåret 2012 (Okt I)

Forslag til midlertidig bevillingslov for finansåret 2012 (Nov II)

Ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension og lov om pension til
statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse af aldersgrænser for optjening af
pensionsalder og krav om mindste pensionsalder for ret til opsat pension, fastsættelse
af pension for visse tjenestemænd og førtidspensionsfradrag for visse tjenestemænd)
(Nov II)

Der er tale om justeringer af lovgivningen som opfølgning på overenskomstforhandlingerne
i 2011.

Lov om tillægsbevilling for finansåret 2011 (Jan II)

Ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre (Feb II)

Forslaget indebærer forskellige ændringer af minister- og eftervederlaget, herunder en ændring
af den måde, som eftervederlaget beregnes på for tidligere ministre.

Lov om udgiftslofter (Mar I)

Lovforslaget vil indeholde regler om et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter,
herunder regler om Folketingets fastsættelse af udgiftslofter og om sanktioner ved
manglende overholdelse af de enkelte udgiftslofter. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget
”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Lov om Offentlig Digital Post (Mar II)

Lovforslaget skal sikre en klar retstilstand vedrørende retsvirkningerne ved digital kommunikation
mellem på den ene side borger og virksomheder og på den anden side myndighederne.
Lovforslaget skal endvidere skabe hjemmel til, at det gøres obligatorisk for borgere
og virksomheder at være tilsluttet til det digitale postsystem. Forslaget følger op på
regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Ændring af forskellige love på Økonomi- og Indenrigsministeriets, Sundheds- og Forebyggelsesministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets, Miljøministeriets, Justitsministeriets samt Social- og Integrationsministeriets områder (Obligatorisk digital kommunikation mellem borgere og det offentlige) (Mar II)

Forslaget skaber hjemmel til at stille krav om, at kommunikationen mellem borgere og det
offentlige skal foregå digitalt på de af forslaget omfattede områder. Forslaget følger op på
regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Ændring af lov om Statstidende (Mar II)

Lovforslaget skaber hjemmel til at stille krav om obligatorisk digital indrykning i Statstidende.
Der sker endvidere en opdatering af loven.

Finanslov for finansåret 2013 (Aug II)

FORSVARSMINISTEREN

Forsvarsministeren vil give Folketinget redegørelse om:

 • Redegørelse om beredskab (Mar I)

JUSTITSMINISTEREN

Ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske
Union (Gennemførelse af rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af afgørelser
om foranstaltninger som alternativ til varetægtsfængsling) (Okt II)

Lovforslaget gennemfører en rammeafgørelse, der har til formål at fremme anvendelsen af
ikke-frihedsberøvende foranstaltninger over for personer, der har lovligt og sædvanligt
ophold i en anden medlemsstat end den, hvor efterforskningen pågår. Forslaget indebærer
en ordning, hvorefter medlemsstaterne gensidigt anerkender og fuldbyrder hinandens
strafferetlige afgørelser om foranstaltninger, der udgør mindre indgribende alternativer til
varetægtsfængsling (varetægtssurrogater).

Ændring af international købelov og lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område (Gennemførelse i dansk ret af del II om aftalens indgåelse i FNkonventionen om internationale køb) (Okt II)

Lovforslaget gennemfører del II vedrørende aftaleindgåelse i FN-konventionen om aftaler
om internationale køb. Lovforslaget indebærer, at Danmark kan ophæve sit forbehold over
for denne del af konventionen. Lovforslaget bygger på en fællesnordisk rapport, og det
forventes, at de øvrige nordiske lande også vil ophæve deres respektive forbehold over for
konventionens del II.

Ændring af straffuldbyrdelsesloven og retsafgiftsloven (Revision af straffuldbyrdelsesloven) (Nov I)

Forslaget gennemfører på grundlag af 10 års erfaringer med straffuldbyrdelsesloven visse
ændringer af loven.

Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (Nov I)

Lovforslaget har til formål at styrke indsatsen for at beskytte personer mod at blive udsat
for fredskrænkelse, forfølgelse og chikane, herunder såkaldt stalking. Forslaget indebærer
bl.a., at adgangen til at anvende tilhold og opholdsforbud udvides, og at overtrædelse heraf
bliver nemmere at retsforfølge, og at der indføres en udtrykkelig bestemmelse om, at stalking
skal være en skærpende omstændighed ved fastsættelse af straf for overtrædelse af
tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Lov om indfødsrets meddelelse (Nov I)

Ændring af retsplejeloven (Fordeling af opgaver mellem politikredsene og statsadvokaturerne) (Nov II)

Forslaget vedrører navnlig ændringer af reglerne om politikredsenes og de regionale statsadvokaters
kompetence til at varetage udførelsen af straffesager i 1. og 2. instans. Forslaget
bygger på betænkning nr. 1523/2010 om en fremtidig statsadvokatordning.

Ændring af straffeloven (Udvidet anvendelse af samfundstjeneste m.v.) (Dec I)

Formålet med lovforslaget er, at samfundstjeneste skal anvendes i videre omfang end i dag,
således at samfundstjeneste fremover efter omstændighederne vil kunne anvendes i sager,
hvor der fastsættes en frihedsstraf af op til 2 års varighed.

Ændring af straffeloven (Udvidet definition af menneskehandel m.v.) (Dec I)

Forslaget justerer straffelovens bestemmelser om menneskehandel i lyset af EU-regler på
området. Der er tale om dels en ”udvidet” definition af menneskehandel og dels en forhøjelse
af strafferammen fra 8 til 10 år. Danmark er ikke retligt forpligtet til at gennemføre
direktivet på grund af forbeholdet vedrørende retlige og indre anliggender, men regeringen
finder, at Danmark bør leve op til direktivets m.v. bestemmelser.

Ændring af straffeloven, retsplejeloven, færdselsloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelse (Forhøjelse af den kriminelle lavalder) (Dec I)

Med lovforslaget hæves den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år. Desuden indeholder lovforslaget
en række konsekvensændringer som følge heraf. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget
”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. Forslaget indgår også i
aftalerne om finansloven for 2012.

Ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets konvention
om forebyggelse af terrorisme) (Dec I)

Lovforslaget indeholder en justering af straffelovens § 114 a med henblik på at sikre, at de
danske regler fortsat lever op til forpligtelserne i den europæiske konvention om forebyggelse
af terrorisme, efter at denne er blevet udvidet med en henvisning til den internationale
konvention til bekæmpelse af nuklear terrorisme.

Ændring af retsplejeloven (Ændring af revisionsbestemmelse om logning) (Dec I)

Forslaget indebærer en udskydelse af revisionen af loven med henblik på at afvente et
kommende EU-forslag på området.

Ændring af retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser og lov om retsafgifter (Adgang til at en dommer m.v. kan færdigbehandle sager, der er påbegyndt, før den pågældende skal fratræde på grund af alder, visse ændringer af reglerne om behandling af sager om mindre krav, udelukkelse af sigtedes adgang til at være til stede under indenretlige videoafhøringer af børn m.v.) (Dec I)

Der er tale om en række justeringer af regler i retsplejeloven m.v.

Ændring af våbenloven (Straf for overtrædelse af knivforbuddet) (Dec II)

Våbenloven foreslås ændret, således at den forudsætning, som ligger i den nuværende lovgivning
om, at førstegangstilfælde af ulovlig besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt
sted m.v. som altovervejende hovedregel straffes med ubetinget frihedsstraf på 7 dages
fængsel, ikke gælder længere. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark,
der står sammen” fra oktober 2011. Forslaget indgår også i aftalerne om finansloven for
2012.

Ændring af udlændingeloven (Ny balance i reglerne om ægtefællesammenføring, fravigelse af persondatalovens § 7, stk. 8, i visse sager i forbindelse med overgang til elektronisk sagsbehandling m.v.) (Jan II)

Lovforslaget ændrer reglerne for ægtefællesammenføring og indebærer bl.a. en afskaffelse
af pointsystemet, tilbageførsel af 24-årsreglen og tilknytningskravet, afskaffelse af indvandringsprøven, afskaffelse af gebyrer for at ansøge om opholdstilladelse samt nedsættelse af
garantistillelsen. Forslaget indeholder endvidere bl.a. en fravigelse af persondataloven i
forbindelse med elektronisk sagsbehandling. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget
”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Ændring af færdselsloven (Tilbagekaldelse af kørerlærergodkendelse) (Feb II)

Formålet med forslaget er at skabe hjemmel til, at en kørerlærer, som ikke udfører sin virksomhed
på forsvarlig vis, skal kunne få tilbagekaldt sin kørelærergodkendelse. Forslaget
vil eventuelt indeholde andre ændringer af færdselsloven.

Ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte og lov om udendørs hold
af svin (Forbud mod fiksering af søer og gylte i løbeafdelingen m.v.) (Feb II)

Lovforslaget indebærer bl.a. et forbud mod fiksering af søer og gylte i løbeafdelingen, som
følger op på anbefalinger herom fra Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af svin. Forslaget
vedrører herudover en revisionsbestemmelse i lov om udendørs hold af svin vedrørende
svins adgang til rent drikkevand.

Lov om en statsborgerskabsprøve (Feb II)

Lovforslaget indebærer en bemyndigelse for justitsministeren til efter forhandling med
børne- og undervisningsministeren at etablere en statsborgerskabsprøve. Samtidig ophæves
lov om en indfødsretsprøve. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der
står sammen” fra oktober 2011.

Ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg (Familiesammenføring med børn, oprettelse af et uafhængigt klagenævn, valgret til kommunale og regionale valg) (Mar II)

Lovforslaget vedrører bl.a. eventuelle ændringer af reglerne om familiesammenføring med
børn. Forslaget indebærer også, at der kan oprettes et uafhængigt klagenævn for familiesammenføringssager.
Endelig genindfører lovforslaget valgret og dermed valgbarhed for udlændinge fra lande uden for EU og Norden ved kommunal- og regionalvalg efter 3 års uafbrudt bopæl i riget mod nu 4 år. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011

Lov om indfødsrets meddelelse (Apr II)

Justitsministeren vil give Folketinget redegørelse om:

 • Forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen
  (Feb II)

KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTEREN

Ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser
fra transport og lov om fremme af vedvarende energi (Dec I)

Forslaget vedrører gennemførelsen af dele af EU-direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen
af energi fra vedvarende energikilder (VE-direktivet). Forslaget vedrører tillige en række justeringer af lovgivningen, der skal sikre grundlaget for den fortsatte udbygning med havvindmøller.

Ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og
boligregistrering og byggeloven (Jan II)

Forslaget vedrører især en række ændringer som følge af direktiv 2010/31/EU om bygningers
energimæssige ydeevne og direktiv 2009/28/EU om fremme af anvendelse af energi
fra vedvarende energikilder. Forslaget vedrører endvidere eftersynsordningen for kedler og
varmeanlæg samt en ændring af BBR-loven om dataindsamling på elforsyningsområdet.
Endelig indeholder forslaget ændringer af byggeloven, dels en præcisering af hvornår en
bygherre har pligt til at tegne en byggeskadeforsikring og dels ophævelse af monopolet
vedrørende godkendelse af byggevarer, der kommer i kontakt med drikkevand.

Lov om olieberedskab (Jan II)

Lovforslaget gennemfører direktiv 2009/119/EF om forpligtelse for medlemsstaterne til at
holde minimumslagre af råolie og/eller olieprodukter. Forslaget sikrer endvidere Danmarks
overholdelse af forpligtelser om olieberedskab over for Det Internationale Energiagentur.
Endelig sker der med lovforslaget en opdatering af lovgivningen i lyset af erfaringerne fra
de senere år samt en sikring af de nationale målsætninger for olieberedskabet.

Ændring af lov om elforsyning og lov om Energinet.dk (Feb II)

Lovforslaget vedrører reglerne om nettilslutning af visse decentrale kraft-varme-anlæg og
elproduktionsanlæg og om afholdelse af omkostninger til netforstærkning og netudbygning
på transmissionsniveau.

Lovgivning som opfølgning på ny energiaftale (Mar II)

Regeringen har fremlagt udspil til en ny energiaftale ”Vores Energi”. Der forventes fremlagt
lovforslag som opfølgning på en kommende ny energiaftale.

Klima-, energi- og bygningsministeren vil give Folketinget redegørelse om:

 • Energipolitisk redegørelse (Apr II)

 • Klimapolitisk redegørelse (Apr II)

KULTURMINISTEREN

Ændring af teaterloven (Dec II)

Der er tale om en række ændringer af loven som opfølgning på den brede politiske aftale,
der blev indgået i juni 2011.

Ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. og lov om folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt Folkeuniversitetet (Udvidelse af børneattestordningen) (Feb II)

Lovforslaget vil især indeholde en udvidelse af de nuværende regler for indhentelse af børneattester,
så reglerne omfatter en bredere kreds af institutioner m.v. og personer. Forslaget
følger op på aftalerne om satspuljen for 2012.

Ændring af lov om film (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at fastsætte nærmere retningslinjer for kommunernes tilskud
til biografdrift i lyset af de gældende statsstøtteregler. Forslaget fremsættes bl.a. på baggrund
af kontakter med EU-Kommissionen.

Ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb (Mar II)

Formålet med lovforslaget er at justere ordningen for tildeling af de to tipspuljer til humanitære
og almennyttige formål, som Kulturministeriet har ansvaret for. Lovforslaget vil
desuden vedrøre den ressortmæssige overførelse af tipsmidlerne til folkeoplysning, ungdomsformål
og de landsdækkende oplysningsforbund m.v. fra Ministeriet for Børn og Undervisning
til Kulturministeriet.

MILJØMINISTEREN

Ændring af lov om miljøbeskyttelse (Betaling af kommunernes indsamling af bærbare
batterier og akkumulatorer samt krav om ejerskab til nye anlæg til deponering af
havbundsmaterialer) (Nov I)

Lovforslaget har til formål dels at sikre finansieringen af kommunernes udgifter til indsamling
af batterier og dels at forenkle reglerne for modtagelse og deponering af havbundsmaterialer.

Ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet (Implementering af dele af havnestatskontroldirektivet og ændring af regler om indgreb over for skibe) (Nov I)

Lovforslaget har især til formål at sikre fuld gennemførelse af EU’s havnestatskontroldirektiv. Forslaget indebærer bl.a., at der bliver mulighed for at tilbageholde skibe, der ikke overholder havmiljøloven, og at der bliver mulighed for at forbyde anløb af danske havne i de tilfælde, hvor et påbud fra de danske havnemyndigheder ikke efterleves.

Ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love
(Digital annoncering, obligatorisk digital kommunikation, afskæring af klageadgang
m.v.) (Nov I)

Lovforslaget har især til formål at forenkle kravene til kommunernes offentliggørelse og
annoncering af ansøgninger, afgørelser, planforslag m.v. på miljø- og planområdet ved
brug af digital annoncering. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der
står sammen” fra oktober 2011.

Ændring af lov landinspektørvirksomhed (Landinspektørvirksomheder som partnerselskaber og holdingselskaber samt sammensætning af Landinspektørnævnet m.v) (Nov II)

Der er tale om justeringer af loven, der bl.a. gør det muligt for landinspektører at drive
virksomhed under samme selskabsformer som andre liberale erhverv. Der foreslås også
visse justeringer vedrørende Landinspektørnævnet, herunder at formanden skal være landsdommer
samt en forlængelse af klagefristen.

Ændring af lov om kemikalier (Gennemførelse af EU-regler om egenkontrol og oplysnings- og undersøgelsespligt samt skærpede regler om håndhævelse) (Nov II)

Formålet med forslaget er at gennemføre det nye RoHS-direktiv, der regulerer anvendelsen
af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Der stilles i denne forbindelse krav
til virksomheder om egenkontrol og pligt til oplysning og undersøgelse. Forslaget skal
endvidere sikre, at tilsynsmyndigheden har de nødvendige håndhævelsesmuligheder til
rådighed, hvis varer på det danske marked ikke overholder gældende ret.

Ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om godkendelse af husdyrbrug m.v. (Feb II)

Forslaget vedrører bl.a. gennemførelse af EU-direktiv 2010/75/EU (Industrial Emissions
Directive (IED), der er en sammenskrivning af 7 eksisterende direktiver, og omhandler
forebyggelse og begrænsning af luft-, vand- og jordforurening fra større industrielle kilder.
Forslaget vedrører endvidere ressortoverførsel af dambrugssager fra Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri til Miljøministeriet, en bemyndigelse til fastsættelse af regler
om handelsgødning samt regler om obligatorisk anvendelse af et digitalt tilsyns- og godkendelsessystem.

Ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love (Reform af klagesystemet på natur- og miljøområdet) (Feb II)

Forslaget vedrører en række ændringer vedrørende Natur- og Miljøklagenævnets virksomhed
og klagereglerne i en række natur- og miljølove med henblik på en hurtigere og mere
effektiv klagesagsbehandling. Forslaget udmønter en række anbefalinger fra et nedsat eksternt
ekspertudvalg. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står
sammen” fra oktober 2011.

Ændring af lov om planlægning (Forenklinger, hensyn ved lokalplaner) (Mar II)

Forslaget vedrører en række forenklinger m.v. bl.a. vedrørende ophævelse af forældede
byplanvedtægter og lokalplaner, udvidelse af kommunernes muligheder for at indgå frivillige
aftaler med en grundejer om udbygningsaftaler samt vedrørende den politiske behandling
af lokalplaner. Forslaget indebærer endvidere en udvidelse af de hensyn, der kan begrunde
lokalplaner. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”
fra oktober 2011.

MINISTEREN FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER

Ændring af lov om almene boliger m.v. (Fremrykning af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering) (Nov II)

Forslaget udmønter den brede politiske aftale fra november 2011 om fremrykning af
Landsbyggefondens investeringsramme til renovering. Forslaget følger op på aftalerne om
finansloven for 2012.

Ændring af lov om friplejeboliger (Revision) (Feb II)

Det er forudsat, at friplejeboligloven evalueres 3 år efter dens ikrafttræden. Forslagets indhold
vil blive overvejet i lyset af den igangsatte evaluering.

Ændring af lov om almene boliger m.v. (Startboliger) (Mar I)

Forslaget giver mulighed for statslig støtte til etablering af startboliger med vokenstøtte for
udsatte unge mellem 18 og 24 år. Forslaget indebærer ændringer i almenboliglovens regler
om bl.a. finansiering, berettiget personkreds og organisation. Forslaget følger op på aftalerne
om satspuljen for 2012.

Ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om
byfornyelse og udvikling af byer (Energibesparelser m.v.) (Mar I)

Forslaget vedrører en række initiativer vedrørende fremme af energibesparelser i private
udlejningsejendomme. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står
sammen” fra oktober 2011.

Lov om leje af private boliger (Mar II)

Lovforslaget vedrører en sammenskrivning af lejelovens og boligreguleringslovens bestemmelser
om forholdet mellem udlejer og lejere til én samlet lov. Grundlaget for lovændringen
bygger især på en enighed mellem lejer- og udlejerorganisationer om en række
ændringer på området.

MINISTEREN FOR FORSKNING, INNOVATION OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Hjemmel for udbud af ingeniøruddannelser på Aarhus Universitet som følge af universitetets sammenlægning med Ingeniørhøjskolen i Århus) (Nov II)

Lovforslaget tilvejebringer det retlige grundlag for, at Aarhus Universitet kan fortsætte
Ingeniørhøjskolen i Århus’ udbud af diplomuddannelser med tilhørende efter- og videreuddannelser
efter sammenlægning af de to institutioner.

Ændring af forskellige uddannelseslove m.v. samt om ophævelse af lov om uddannelse til håndarbejdslærer, lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom og lov om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier (Adgang til delegation af kompetence og fastsættelse af klageadgang m.v.) (Nov II)

Formålet med lovforslaget er at tilpasse den lovgivning, som er overført til Ministeriet for
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til ministeriets organisation med et
lille departement og store styrelser.

Lov om ophævelse af lov om Teknologirådet (Jan II)

Forslaget indebærer, at Teknologirådet nedlægges. Forslaget følger op på aftalerne om
finansloven for 2012.

Ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Obligatorisk
digital kommunikation) (Feb I)

Forslaget indebærer, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser
bemyndiges til at fastsætte regler om obligatorisk digital kommunikation ved ansøgning
om optagelse på de videregående uddannelser inden for ministerens ressort, der er omfattet
af Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Ændring af SU-loven (Opfølgning på evaluering af udlandsstipendieordningen) (Mar II)

Udlandsstipendieordningen blev indført fra juli 2007 som opfølgning på aftalen fra 2006
om udmøntning af globaliseringspuljen som led i velfærdsaftalen. Det er i aftalen forudsat,
at udlandsstipendieordningen evalueres efter 3 år. Lovforslagets nærmere indehold vil blive
vurderet nærmere i lyset af den igangværende evaluering af ordningen.


Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser vil give Folketinget
redegørelse om:

 • Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem (Apr I)

MINISTEREN FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI

Lov om ophævelse af lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget (Nov II)

Lovforslaget indebærer en ophævelse af lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget.
Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012.

Ændring af lov om fiskeri og fiskeriopdræt (Feb II)

Forslaget indebærer en tilpasning af fiskeriloven som følge af nye EU-regler i forbindelse
med kontrol og sanktioner af visse alvorlige overtrædelser af EU’s regler om fiskeri. Desuden
foreslås en forhøjelse af prisen for fisketegn som opfølgning på aftalerne om finansloven
for 2012.

Ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger (Mar II)

Forslaget indeholder en række mindre justeringer af lovgivningen bl.a. påbudsbestemmelse
til brug ved beredskab i forbindelse med dyr, der har indtaget kontamineret foder m.v. samt
pligt til at indberette resultater af visse laboratoriefund i forbindelse med undersøgelse af
dyr til en sygdomsdatabase.

MINISTEREN FOR LIGESTILLING OG KIRKE

Ændring af lov om valg til menighedsråd (Udvidelse af antallet af kandidater, ændring
af frist for indlevering af en særlig stedfortræderliste og klagefrist for valgklage
til ministeren) (Nov II)

Formålet med forslaget er at ajourføre loven ud fra de erfaringer, som er indhøstet siden
sidste menighedsrådsvalg i 2008. Der er tale om mindre justeringer af valgprocessen.

Ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning
(Feb II)

Social- og integrationsministeren fremsætter lovforslag om kirkelig vielse uanset seksuel
orientering. Nærværende lovforslag giver præster, som af samvittighedsmæssige og/eller
teologiske grunde ikke ønsker at medvirke ved disse kirkelige handlinger, ret til at sige nej
til en sådan medvirken. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står
sammen” fra oktober 2011.

Ændring af lov om folkekirkens økonomi (Feb II)

Kompensationen som følge af anden lovgivnings provenuvirkning på kirkeskatten afskaffes
med finansloven for 2012 med virkning fra 2013. Nærværende forslag indebærer, at der
med fuld finansiering fra Fællesfonden kan ansættes nye 100 pct. fællesfondsfinansierede
præster. Endelig indeholder forslaget en række tekniske ændringer af lovgivningen.

Ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og lov om tjenestemænd samt forskellige andre love (Feb II)

Forslaget indebærer indførelse af ansættelse på længerevarende åremål (12 år) for nyudnævnte
biskopper i folkekirken.

Ministeren for ligestilling vil give Folketinget redegørelse om:

 • Redegørelse og Perspektiv og handlingsplan for Ligestilling (Feb II)

MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

Ændring af sundhedsloven (Ophævelse af regler for egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen samt tolkebistand m.v.) (Nov II)

Lovforslaget afskaffer egenbetalingen for behandlingsforsøg med kunstig befrugtning samt
den særlige, øgede egenbetaling på lægemidler, som anvendes til fertilitetsbehandling. Det
foreslås også, at egenbetaling for refertilisation og sterilisation ophæves. Endelig foreslås
det at afskaffe det gebyr for tolkebistand i sundhedsvæsenet, som blev indført fra juni
2011. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012.

Ændring af lov om euforiserende stoffer (Gruppevise forbud mod euforiserende stoffer)
(Nov II)

Forslaget indebærer, at der bliver mulighed for gruppevise forbud mod ensartede euforiserende
stoffer.

Ændring af sundhedsloven (Specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret samt tilskud til tandbehandling til patienter med sjældne sygdomme) (Nov II)

Forslaget vedrører nærmere regler for vederlagsfri optræning og afgræsning af personkredsen,
der benytter Øfeldt Centret. Forslaget vedrører herudover tilskud til tandbehandling til
patienter med sjældne sygdomme som opfølgning på aftalerne om finansloven for 2012.

Lov om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation (Dec I)

Forslaget gennemfører EU-direktiv 2010/45/EU om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for
menneskelige organer til transplantation. Der er bl.a. tale om fælles standarder for udtagning,
transport og anvendelse af organer.

Ændring af sundhedsloven (Overførsel af Kennedy Centret fra staten til Region Hovedstaden) (Jan II)

Lovforslaget overfører Kennedy Centret fra staten til Region Hovedstaden med virkning
fra en 1. april 2012.

Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Jan II)

Forslaget forpligter private hospitaler og klinikker til at afholde udgiften til patienterstatningsudbetalinger for patientskader hidrørende fra disses ydelser. Regionerne friholdes
hermed for denne udgift.

Ændring af sundhedsloven (Justeringer) (Feb I)

Lovforslaget vedrører en række justeringer af loven, der for øjeblikket er under overvejelse.

Ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og lov om rettens pleje (Feb I)

Formålet med forslaget er at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien samt at anvende
den mindst indgribende tvang. Forslaget vil bl.a. bygge på en rapport fra Danske Regioner
fra 2011 samt en udredning fra Sundhedsstyrelsen.

Ændring af lov om lægemidler (Feb II)

Forslaget gennemfører især en række EU-regler bl.a. om inspektioner af kliniske forsøg,
bekæmpelse af forfalskede lægemidler samt styrkelse af overvågningen af lægemidler.

Ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik
og forskning m.v. (Mar I)

Lovforslaget vil justere en række bestemmelser i lov om kunstig befrugtning, herunder
lovens anvendelsesområde og vilkår for æg- og sæddonation.

Ændring af lov om røgfri miljøer (Mar II)

Der er forudsat, at lov om røgfri miljøer revideres i folketingsåret 2011/12. Det nærmere
indhold af lovforslaget er under overvejelse.

Ændring af lov om euforiserende stoffer (Adgang til etablering af stofindtagelsesrum) (Apr I)

Lovforslaget har til formål at tilvejebringe retsgrundlaget m.v. for etablering af kommunale
stofindtagelsesrum.

Ændring af sundhedsloven (Differentieret behandlingsgaranti) (Apr I)

Lovforslaget vedrører en differentieret behandlingsgaranti, hvorefter de mest alvorlige
lidelser skal behandles hurtigere end andre lidelser. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget
”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

MINISTEREN FOR UDVIKLINGSBISTAND

Lov om internationalt udviklingssamarbejde (Mar II)

Der overvejes en række ændringer af den nuværende lov om internationalt udviklingssamarbejde
i lyset af udviklingen siden lovens vedtagelse i 1976.

SKATTEMINISTEREN

Ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love (Udvidelse af lønsumsafgiftstilladelse af museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, ophævelse af momsfritagelse ved indførsel af magasiner til private, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne) (Nov I)

Forslaget vedrører en række justeringer af lovgivningen, herunder som følge af EU-regler.

Lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter
og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet
m.v. (Nov II)

Forslaget vedrører gennemførelsen af to EU-direktiver om henholdsvis inddrivelsesbistand
og udveksling af oplysninger og andet administrativt samarbejde i skattesager. Desuden
indebærer forslaget, at en række anbefalinger fra Global Forum on Transparency and Exchange
of Information gennemføres ved tilvejebringelse af ejeroplysninger om selskaber, der ikke er aktie- og anpartsselskaber, og om kommanditselskaber. Endelig indebærer forslaget,
at der indføres sanktioner for overtrædelse af de særlige indberetningspligter, der
vedrører EU’s rentebeskatningsdirektiv.

Ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven samt lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring af forskellige skattelove (Afskaffelse af fradrag for formueforvaltningsomkostninger og nedsættelse af loftet for indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension m.v.) (Nov II)

Forslaget indebærer, at pensionsinstitutterne fremover ikke vil kunne fratrække formueforvaltningsomkostninger i grundlaget for pensionsafkastskatten. Forslaget indebærer endvidere, at loftet for fradragsberettigede indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension nedsættes fra årligt 100.000 kr. til 55.000 kr. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012.

Ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) (Nov II)

Forslaget indebærer, at selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, får mulighed for at få udbetalt skattekreditter, dvs. skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter. Forslaget følger op på
aftalerne om finansloven for 2012.

Ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre
love (Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved
overdragelse af aktier og justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne) (Nov II)

Forslaget indebærer, at grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved
overdragelse af aktier efter den såkaldte pengetankregel sættes ned fra 75 pct. til 25 pct.
Forslaget indebærer endvidere, at rentefradragsbegrænsningsreglerne strammes. Forslaget
følger op på aftalerne om finansloven for 2012.

Ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen, ophævelse af skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordninger, ophævelse af skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer m.v., lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v., justering af BoligJobordningen, ophævelse af loftet over børne- og ungeydelsen og tillæg til grøn check) (Nov II)

Forslaget indebærer afskaffelse af multimediesbeskatningen, samt genindførelse af beskatning
af fri telefon, computer og internetadgang med udgangspunkt i reglerne før Forårspakke 2.0. Endvidere indebærer forslaget en ophævelse af skattebegunstigelsen af medarbejderaktieordninger med henblik på at al løn beskattes ens. Videre indebærer forslaget, at der indføres lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe- og tegningsretter til aktier m.v. Desuden foreslås skattefriheden af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. ophævet for at sikre fri og lige adgang til sundhedsvæsenet. Forslaget indebærer endvidere en justering af BoligJobordningen for 2012, så den får en mere grøn profil. Loftet over børne- og ungeydelsen ophæves, således at der igen udbetales fuld børne- og ungeydelse for alle børn, uanset antal børn i familien. Endelig indføres en supplerende grøn check til familier med lave indkomster fra 2013. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011 og aftalerne om finansloven for 2012.

Ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.) (Nov II)

Med forslaget forhøjes afgiften på NOx for at nedbringe luftforureningen fra NOx og de skadelige virkninger for mennesker, natur og miljø. Desuden indebærer forslaget skærpede krav til måling af udledninger, som medfører, at flere NOx udledende energianlæg i Nordsøen vil blive pålagt afgiften. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011 og aftalerne om finansloven for 2012.

Ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love (Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin) (Nov II)

Forslaget hæver afgifterne på en række usunde fødevarer, samt tobak, øl og vin til gavn for folkesundheden og med henblik på finansiering af målrettede forbedringer af velfærden.
Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011 og aftalerne om finansloven for 2012.

Ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Regulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter m.v.) (Nov II)

Forslaget indebærer regulering af afgiftssatserne i brændstofforbrugsafgiftsloven, forbrugsafgiftsloven, vandafgiftsloven og vægtafgiftsloven med det formål at kompensere for, at afgifterne i en årrække ikke har været indeksreguleret og dermed fulgt med den almindelige prisudvikling. Forslaget indeholder desuden en forenkling af reglerne for betaling af afgift af elektriske glødelamper. Endelig indføres i lov om afgift af ledningsført vand et bidrag til drikkevandsbeskyttelse, der skal træde i stedet for den nuværende afgift i vandforsyningsloven. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012.

Ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven (Ændret afkastbeskatning af pengeinstitutordninger placeret i unoterede aktier og ved personers ophør af skattepligt, harmonisering af fristen for afregning af institutskat og individskat ved pensionsinstitutters ophør af skattepligt, mulighed for uden afgift at stoppe udbetalingen af en livsvarig alderspension m.v.) (Jan II)

Forslaget indebærer for det første en række ændringer af pensionsafkastbeskatningsloven, der vedrører dels opgørelsen af afkastet af rate- og kapitalpensioner placeret i unoterede aktier, dels periodiseringen af afkastet ved ind- og udtræden af skattepligt. For det andet foreslås en ændring af pensionsbeskatningslovens regler for udbetaling af livsvarige livrenter, sådan at udbetalingerne fra en livsvarig livrente kan sættes midlertidigt i bero, og sådan at udbetalingen af størstedelen af livrenten ikke kan ske over en kort årrække.

Ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven; brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Afgiftspligt og hæftelse m.v. vedrørende registreringsafgift og bemyndigelse af nummerpladeoperatører til at afmelde køretøjer m.v.) (Jan II)

Forslaget vedrører en præcisering af reglerne om afgiftspligt, hæftelse og morarente m.v. vedrørende registreringsafgift samt autorisering af nummerpladeoperatører til at afmelde køretøjer fra Køretøjsregistret.

Ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af udlodning fra udloddende investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen af aktier) (Feb I)

Forslaget indeholder bl.a. en forenkling af beskatningen af udlodningen fra udloddende investeringsforeninger således, at hele udlodningen beskattes som aktieindkomst, hvis foreningen er aktiebaseret, og som kapitalindkomst, hvis foreningen er obligationsbaseret. Forslaget indeholder tillige bl.a. en justering af reglerne om fraflytterbeskatning af aktier således, at et eventuelt nettotab på aktier ved flytning fra Danmark tages i betragtning, hvis personen flytter tilbage til Danmark igen. Endelig indeholder forslaget justeringer af reglerne om investeringsselskaber m.v., ophævelse af regler, der ikke længere har en indholdsmæssig betydning og andre mindre justeringer, herunder tekniske ændringer som følge af UCITS IV direktivet.

Ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af svovl (Afgift af elektricitet til opladning af batterier, afgiftslempelse vedrørende komfortkøling samt teknisk justering af energiafgifter m.v.) (Feb I)

Forslaget vedrører en regulering af afgiften på opladning af batterier for at opnå en neutral behandling af elafgift vedrørende forbrug. Forslaget vedrører endvidere en lempelse vedrørende komfortkøling samt justeringer af teknisk karakter.

Ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler (Pesticidafgift) (Feb II)

Forslaget indebærer, at afgiften af pesticider omlægges fra en værdiafgift til en mængdeafgift. Afgiften differentieres ud fra en række scorer på basis af stoffernes skadelighed for sundhed, miljø m.v. Omlægningen af pesticidafgiften indebærer, at afgiften på anvendelsen af pesticider samlet set øges. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkestørrelser på cigaretter) (Feb II)

Forslaget indebærer et forbud mod salg af cigaretpakker, som indeholder mindre end 20 stk. cigaretter. Forslaget skal understøtte den adfærdsmæssige virkning af den stigning på afgiften for cigaretter, som skatteministeren har fremsat forslag om i november 2011.

Lov om afgift af skadesforsikringer (Mar I)

Loven skal erstatte og modernisere den gældende stempelafgiftslov. Der opkræves stempelafgift ved tegning af skadesforsikringer. Forslaget medfører visse forenklinger og moderniseringer af afgiften i forhold til den hidtidige stempelafgift.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen i forbindelse med visse udenlandske forhold (Mar I)

Lovforslaget giver mulighed for at nedsætte straffen ved selvanmeldelse af værdier i udenlandske
pengeinstitutter, som tidligere har været udeholdt fra skatteansættelsen, således at straffen kun er en bøde på højst 60 pct. af unddragelsen uanset dennes størrelse.

Ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.) (Mar II)

Forslaget indeholder stramninger, der retter sig mod multinationale selskaber og andre selskaber med manglende skattebetaling i Danmark. Forslaget har derudover til formål at øge skattegrundlagets robusthed, herunder at styrke skatteopkrævningen og øge dokumentation og kontrol. Forslaget indeholder også et element om åbenhed om selskabers skattebetaling m.v. Disse dele af forslaget indgår i aftalerne om finansloven for 2012. Herudover indgår et element om, at beregningen af indkomsten i et fast driftssted (en filial) skal beregnes efter OECD’s principper.

Ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (Initiativer vedrørende sort arbejde) (Mar II)

Der er tale om en bred vifte af initiativer vedrørende bekæmpelse af sort arbejde. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012.

Lov om afgift af udbetalte erstatninger ved arbejdsskade (Mar II)

Forslaget vedrører en arbejdsskadeafgift på farligt arbejdsmiljø ved, at forsikringsselskaberne pålægges en afgift på 13,5 pct. på udbetalte erstatninger ved arbejdsskade. Forslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012.

SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTEREN

Ændring af lov om social pension (Forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension)(Nov II)

Forslaget udmønter dele af Aftale om senere tilbagetrækning mellem V, KF, DF og RV fra
maj 2011.

Ændring af lov om social service (Afskaffelse af elektroniske fodlænker og skærpelse
af kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger) (Dec I)

Forslaget indebærer, at kommunernes mulighed for elektroniske overvågning (”elektroniske
fodlænker”) afskaffes, og at kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger skærpes.
Forslaget skal ses i sammenhæng med justitsministerens forslag om at hæve den kriminelle
lavalder.

Ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste)(Jan II)

Forslaget indebærer, at ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste forhøjes. Forslaget giver
forældre, der har børn med funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom, mulighed for at
passe deres børn samtidig med, at de får en rimelig kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.
Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober
2011. Forslaget følger også op på aftalerne om satspuljen for 2012.

Ændring af lov om social service (Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år med
funktionsnedsættelse) (Jan II)

Forslaget indebærer, at ledsageordningen i servicelovens § 45 for unge mellem 16 og 18
år, som på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne ikke kan færdes alene, udvides
til også at omfatte børn og unge mellem 12 og 15 år. Forslaget følger op på aftalerne
om satspuljen for 2012.

Ændring af integrationsloven og repatrieringsloven (Afskaffelse af kommunal vejledningspligt og resultattilskud i forbindelse med repatriering) (Feb I)

Lovforslaget ophæver resultattilskuddet på 25.000 kr. til kommunerne for hver udlænding
med bopæl i kommunen, der repatrierer. Kommunernes særlige forpligtelse til altid at vejlede
om repatriering i forbindelse med den beskæftigelsesrettede indsats afskaffes. Der
ændres med forslaget ikke på kommunernes pligt til efter repatrieringsloven at vejlede om
mulighederne for repatriering i forbindelse med den særlige integrationsindsats, eller når
der i øvrigt er behov herfor, ligesom der stadig vil være økonomisk støtte til de flygtninge
og indvandrere, der ønsker at repatriere.

Ændring af en række love på Social- og Integrationsministeriets område (Fordeling
af myndighedsansvar mellem kommuner og Udbetaling Danmark m.v.) (Feb I)

Lovforslaget er et led i den lovgivningsmæssige ramme for etableringen af Udbetaling
Danmark. Lovforslaget fordeler myndighedsansvaret mellem Udbetaling Danmark og
kommunerne på lovgivningsområder, hvor Udbetaling Danmark kan få overført kompetence
til at træffe afgørelser m.v.

Lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark (Fastlæggelse af
borgerens rettigheder, sagsbehandling, ledelse og tilsyn med Udbetaling Danmark)
(Feb I)

Lovforslaget er et led i den lovgivningsmæssige ramme for etableringen af Udbetaling
Danmark. Lovforslaget indeholder bestemmelser, der regulerer Udbetaling Danmark som
myndighed, herunder hvilke sagsbehandlingsregler der skal følges, samarbejde med kommunerne
om kontrol med ydelser på Udbetaling Danmarks myndighedsområde, bestemmelser
om ledelse samt om tilsyn med Udbetaling Danmark m.v.

Ændring af ægteskabsloven og ophævelse af lov om registreret partnerskab (Kirkelig
vielse uanset seksuel orientering) (Feb II)

Lovforslaget gør det muligt for homoseksuelle par at indgå ægteskab både på rådhuset og i
kirken. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget fra ministeren for ligestilling og
kirke på området. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”
fra oktober 2011.

Ændring af lov om social service (Revision af regler for forældres udførelse af træning)
(Feb II)

Forslaget fremsættes på baggrund af en revisionsbestemmelse. Forslagets indhold er under
overvejelse.

Ændring af integrationsloven (Ressortomlægning af integrationsindsatsen) (Mar I)

Lovforslaget vedrører ressortomlægningen af integrationsindsatsen, som følger af regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. Der kan også være tale
om yderligere ændringer af lovgivningen.

Ændring af lov om social service (Ændring af handle- og betalingsforpligtelsen for
plejefamiliers efteruddannelse og supervision m.v.) (Mar I)

Forslaget vedrører initiativer, der skal sikre hensigtsmæssige rammer for plejefamiliers
efteruddannelse og supervision samt initiativer, der sikrer børn og unges retssikkerhed i
forbindelse med afgørelser om efterværn og ved domstolsprøvelse. Forslaget følger bl.a.
op på aftalerne om satspuljen for 2012.

Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af serviceniveau, inddragelse af saglige økonomiske hensyn, refusion for særligt dyre enkeltsager, afregningsfrister og opprioritering af juridisk sagkyndige i de sociale nævn) (Mar II)

Lovforslaget præciserer, at kommunerne i overensstemmelse med forvaltningsretlige
grundsætninger har mulighed for at fastsætte lokalpolitisk besluttede serviceniveauer for
ydelser efter loven, samt at lovligt fastsatte serviceniveauer skal indgå som en del af afgørelsesgrundlaget for ankemyndighederne, når kommunerne henviser til disse i påklagede
afgørelser. Derudover præciseres det, at såvel faglige som saglige økonomiske hensyn skal
indgå i kommunernes konkrete afgørelser. Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager
ændres ved at sænke de gældende grænsebeløb i sager om særlig støtte til børn og unge.
Endvidere fastsættes der i loven frister, inden for hvilke kommuner skal have fremsendt
regninger, når der købes pladser i tilbud efter serviceloven på tværs af kommunegrænser.
Endelig opprioriteres de juridisk sagkyndige i de social nævn ved en ændring af retssikkerhedsloven.
Lovforslaget følger op på aftalen om kommunernes økonomi for 2012 vedrørende
det specialiserede socialområde.

Ændring af forældreansvarsloven og eventuelt andre love (Mar II)

Der gennemføres i efteråret en evaluering af forældreansvarsloven. Der forventes på denne
baggrund fremsat lovforslag på området.

Ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn,
der har behov for særlig støtte) (Mar II)

For at styrke kommunernes indsats over for udsatte børn og unge overvejes en række initiativer,
der skal styrke kommunernes sagsbehandling, give kommunerne bedre muligheder
for at gribe tidligt ind, når et barn har brug for hjælp. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget
”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011. Forslaget følger også op på
satspuljeaftalerne for 2012.

Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Styrkelse
af Børnerådets funktion som fortaler for børn og unge) (Mar II)

Forslaget vedrører en styrkelse af Børnerådets fortalervirksomhed og præciserer rådets
beføjelser til at sikre børn og unge en stærk stemme i den offentlige debat om børn og unges
rettigheder og forhold. Forslaget følger bl.a. op på aftalerne om satspuljen for 2012.

TRANSPORTMINISTEREN

Ændring af færdselsloven (Nov II)

Lovforslaget indeholder bl.a. en bemyndigelse til transportministeren til at forbyde visse
konstruktive ændringer på køretøjer. Forslaget indebærer også, at der til stor knallert må
kobles én påhængsvogn.

Ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel (Arbejdstid for selvstændige vognmænd, bødeforhøjelser) (Nov II)

Lovforslaget regulerer to områder inden for bus- og godskørselsområdet, dels arbejdstid
for selvstændige vognmænd, dels bødeforhøjelser. Lovforslaget følger op på aftalerne om
finansloven for 2012 for så vidt angår skærpet bødestraf for ulovlig cabotagekørsel.

Ændring af lov om havne (Dec I)

Lovforslaget udvider mulighederne for, hvilke forretningsområder kommunale aktieselskabshavne
og selvstyrehavne må deltage i. Formålet med forslaget er at sikre, at havnene får mulighed for at stille en bedre infrastruktur og service til rådighed for brugerne og dermed styrke havnenes rolle som infrastrukturknudepunkt og erhvervsområde.

Ændring af taxikørsel (Ændring af betingelser for udstedelse af tilladelser til offentlig servicetrafik) (Jan I)

Lovforslaget udvider kredsen af virksomheder, der kan byde på kørselsopgaver for trafikselskaber,
således at det ikke kun er taxivognmænd, der kan byde.

Lov om Aarhus Letbane (Jan II)

Lovforslaget giver hjemmel til at anlægge Aarhus Letbane samt foretage de fornødne tiltag
i denne forbindelse, f.eks. byggelinier, forbud og ekspropriation. Lovforslaget giver endvidere
hjemmel til at oprette et interessentselskab ved navn Aarhus Letbane bestående af
Aarhus Kommune, Region Midtjylland og transportministeren, som står for anlæggelsen af
letbanen. Lovforslaget giver også hjemmel til, at Aarhus Kommune og Region Midtjylland
kan oprette et drifts- og infrastrukturselskab, der skal drive og vedligeholde letbanen. Lovforslaget
følger op på en bred politisk aftale fra november 2010 samt en politisk aftale mellem
Aarhus Kommune, Region Midtjylland og staten om oprettelse af et fælles anlægsselskab
i forbindelse med anlæg af letbanen i Aarhus.

Ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog A/S
(Bestyrelsessammensætning i DSB, ændringer vedrørende DSB S-tog m.v.) (Feb I)

Lovforslaget giver større fleksibilitet med hensyn til størrelsen af bestyrelsen i DSB. Lovforslaget
vedrører også justeringer som følge af ophævelsen af aktieselskabsloven og
ikrafttrædelse af selskabsloven. Endelig vedrører forslaget justeringer i forhold til DSB Stog.

Ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje (Feb II)

Forslaget gennemfører bl.a. EU-regler om godkendelse m.v. af uddannelsessteder for lokomotivførere.
Forslaget vedrører også bl.a. regler om udenlandske retsakter, en opdatering
af reglerne om jernbaneoverkørsler samt regler om finansiering af Trafikstyrelsens
tilsyn med jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne samt regler om finansiering
af Jernbanenævnet.

Lov om offentlige veje (Feb II)

Forslaget vedrører en ny samlet og moderniseret lov om offentlige veje. Den gældende lov
er fra begyndelsen af 70’erne.

Ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Kontrolsyn af køretøjer) (Feb II)

Der er tale om en række justeringer af loven især med henblik på at styrke Trafikstyrelsens
tilsynsvirksomhed i forhold til syn og omsyn af køretøjer.

Ændring af lov om buskørsel og lov om godskørsel (Forenkling af tilladelseskravet,
kontrol med overenskomster, ændring af Vejtransportrådet m.v.) (Feb II)

Lovforslaget regulerer en række forskelligartede områder inden for bus- og godskørselsområdet
bl.a. forenkling af tilladelseskravet, kontrol med overenskomster og ændring af Vejtransportrådet.

Ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer (Mar I)

Lovforslaget vedrører en ny model for betalingen for Trafikstyrelsens tilsyn med den civile
luftfart. Forslaget indebærer endvidere, at de opgaver vedrørende registrering af rettigheder
over luftfartøjer, der i dag er henlagt til Statens Luftfartsvæsen, fremover varetages af Trafikstyrelsen.

Lov om en trængselsafgift i Hovedstaden (Mar II)

Lovforslaget tilvejebringer hjemmel til at indføre en trængselsafgift i Hovedstaden. Opkrævningen
af en trængselsafgift vil ske via et automatisk betalingssystem, uden at trafikken
bliver afbrudt. Lovforslaget vil indeholde alle nødvendige hjemler i forhold til geografisk
placering, takstfastsættelse, organisering m.v. for en trængselsafgift. Forslaget følger
op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Ændring af færdselslov for Grønland (Mar II)

Lovforslaget bemyndiger transportministeren til at fastsætte regler om periodiske syn af
køretøjer på værksteder i Grønland, som autoriseres til at foretage sådanne syn. Forslaget
fremsættes efter ønske fra Grønlands Selvstyre.

UDENRIGSMINISTEREN

Lov om etablering af Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (Mar II)

Forslaget indebærer at Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder
opsplittes i de selvstændige institutioner Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution
og Dansk Institut for Internationale Studier. Formålet med forslaget er især at styrke og
tydeliggøre Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitutions uafhængighed og selvstændige
betydning. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Lov om etablering af Dansk Institut for Internationale Studier (Mar II)

Forslaget indebærer at Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder
opsplittes i de selvstændige institutioner Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution
og Dansk Institut for Internationale Studier. Formålet med forslaget er at gøre Dansk
Institut for Internationale Studier til en selvstændig institution, således at instituttets stilling
styrkes og tydeliggøres. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der
står sammen” fra oktober 2011.

Udenrigsministeren vil give Folketinget redegørelse om:

 • Sikkerhedspolitisk redegørelse (Dec I)

 • Redegørelse om Europarådets virksomhed og Danmarks deltagelse heri (Apr II)

 • Redegørelse om indsatsen mod terrorisme (Maj II)

ØKONOMI- og INDENRIGSMINISTEREN

Ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Udskydelse af forældelsesfristen for
krav på tilbagebetaling af grundskyld) (Nov II)

Formålet med forslaget er at forlænge forældelsesfristen for tilbagebetaling af grundskyld
efter visse bestemmelser i ejendomsskatteloven. Lovforslaget skal sikre mulighed for tilbagebetaling
af en række ulovligt opkrævede ejendomsskatter.

Ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Ophævelse af kommunal
og regional pligt til konkurrenceudsættelse) (Jan I)

Lovforslaget ophæver økonomi- og indenrigsministerens bemyndigelse til at fastsætte regler
for kommuner og regioner om, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet skal konkurrenceudsætte
nærmere fastlagte opgaver helt eller delvis og om de nærmere betingelser
herfor. Lovforslaget følger op på aftalerne om finansloven for 2012.

Lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner (Oprettelse af et
nyt analyse- og forskningsinstitut, ophævelse af lov om evalueringsinstitut for kommuner m.v.) (Feb I)

Lovforslaget indebærer, at der under Økonomi- og Indenrigsministeriet oprettes et nyt analyse-
og forskningsinstitut. Instituttets hovedopgaver bliver at udarbejde analyser og forskning,
som er anvendelsesorienteret og praksisnær i forhold til kommunernes og regionernes
kerneydelser. Det nye analyse- og forskningsinstitut etableres ved en sammenlægning
af Anvendt Kommunalforskning (AKF), Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Det Kommunale
og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI).

Ændring af lov om forpligtende kommunale samarbejder (Dispensationsmuligheder)
Feb II)

Forslaget indebærer, at økonomi- og indenrigsministeren får mulighed for efter drøftelse
med vedkommende minister at meddele kommuner i forpligtende kommunale samarbejder
dispensation til at udvide samarbejdet til at omfatte opgaver, der ikke er omfattet af lov om
forpligtende kommunale samarbejder. De forpligtende kommunale samarbejder, blev etableret
i forbindelse med kommunalreformen. Forslaget skal bl.a. ses på baggrund af ønsker
fra kommunerne.

Ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske
Råds løbende vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik) (Mar I)

Forslaget indebærer, at Det Økonomiske Råd får styrkede muligheder i forhold til vurdering
af udgifts- og finanspolitikken. Forslaget skal ses i sammenhæng med finansministerens
forslag til lov om udgiftslofter.

Ændring af lov om kommunernes styrelse (Styreformen i de største kommuner) (Mar II)

Formålet med forslaget er at effektivisere styreformen i de største kommuner samt at synliggøre
det politiske ansvar for de kommunale beslutninger. Det nærmere indhold af forslaget
er under overvejelse. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa
Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Forsøg med digital afstemning
ved fremmøde) (Mar II)

Lovforslaget skaber hjemmel til, at ministeren efter en kommunes ansøgning kan tillade
denne at iværksætte forsøg med digital stemmeafgivning på afstemningsstederne og eventuel
ved visse typer brevstemmeafgivning ved valg til Folketinget, Europa-Parlamentsvalg,
kommunale og regionale valg samt nationale folkeafstemninger.

Lov om frikommuner (Apr I)

Lov om frikommuner skal udgøre den lovgivningsmæssige ramme for forsøg med frikommuner.
Lovforslaget tilvejebringer hjemler til frikommuneforsøg på områder, hvor en sådan
hjemmel ikke allerede eksisterer i den gældende lovgivning, samt fastlægger regler af generel betydning for forsøg med frikommuner, herunder f.eks. offentliggørelsen af forsøg
m.v. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober
2011.

Ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Apr I)

Finansieringsudvalget færdiggør i foråret 2012 et arbejde, der bl.a. omfatter en analyse af
opgørelsen af det kommunale udgiftsbehov, som indgår i det kommunale tilskuds- og udligningssystem.
På baggrund heraf vil regeringen tage stilling til, om der er behov for justeringer
af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

KOLOFON

STASMINISTERENS
REDEGØRELSE I FOLKETINGET
SKRIF TL IG DEL

November 2011Publikation kan bestilles
eller afhentes hos:
Rosendahls-Schultz Distribution
Herstedvang 10
2620 Albertslund
Telefon 43 22 73 00
E-mail: distribution@rosendahls-schultzgrafisk.dk

Henvendelse om udgivelsen
kan i øvrigt ske til:
Statsministeriet
Christiansborg
Prins Jørgens Gård 11
1218 København K
Telefon 33 92 33 00

Omslag: ADVICE A/S
Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk
Oplag: 1.200
ISBN: 978-87-92727-47-3


Elektronisk publikation
ISBN: 978-87-92727-48-0
ISSN: 2245-523X

Tilbage til toppen