Statsministeriet, logo

Forside - Bund


Regeringens første 100 dage

Forsiden af den trykte publikation Forord
Regeringens første 100 dage
Offentlig økonomi
Erhverv, skat mv.
Miljø
Sundhed
Sociale indsats
Børnefamilier
Ældre
Folkeskole
Arbejdsmarked
Udlændinge og integration
Retssikkerhed
Regelforenkling
Menneskerettigheder


Kolofon
Download publikationen i pdf-format [75 kB]

Download af PDF
PC: Klik på højre muse-knap, vælg 'Gem destination som...', herefter vælges, hvor man vil gemme filen.
MAC: Hold muse-knappen nede, vælg 'Indlæs hyperlink på disk', herefter vælges, hvor man vil gemme filen.

For at læse PDF-formatet kræves læseprogrammet Acrobat Reader, som gratis kan hentes hos firmaet Adobe Inc. Klik på nedenstående logo og hent Acrobat Reader

Get Acrobat Reader

Kolofon

Titel: Regeringens første 100 dage
Udgiver: Regeringen
Ansvarlig institution: Statsministeriet.
Copyright: Statsministeriet.
Emneord: Arbejdsprogram, Regeringen, Vækst, Velfærd, Fornyelse
Sprog: dansk
Version: 1.0
URL: http://www.statsministeriet.dk/publik/default.htm
Dato: 2001-12-04
Format: html, gif, jpeg, pdf,
Inventarliste: index.htm, kolofon.htm, hele.pdf, publ.css, ren.htm, fors.gif, getacro.gif, anders.gifHenvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:
Statsministeriet
Christiansborg Prins Jørgens Gård 11
1218 København K
Telf.: 33 92 33 00
e-mail: stm@stm.dkRegeringens første 100 dage

Forside - Forrige - Næste - Bund

Vækst, velfærd – fornyelse

Regeringen har med regeringsgrundlaget ”Vækst, velfærd – fornyelse” fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Det danske samfund har brug for fornyelse og nytænkning. Velfærden skal udbygges og der skal skabes ny vækst og dynamik i samfundet til glæde for alle.

Regeringen tager fat på løsningen af denne opgave med det samme.

Derfor fremlægger regeringen i dag et program med en detaljeret oversigt over arbejdet for de første 100 dage.

Anders Fogh Rasmussens signatur


Regeringens første 100 dage

Inden for de første 100 dage vil regeringen tage følgende initiativer som første skridt til gennemførelse af regeringsgrundlaget ”Vækst, velfærd – fornyelse”:

Offentlig økonomi

 • Fremsættelse af forslag til en midlertidig bevillingslov
 • Fremsættelse af forslag til finanslov for 2002 med hertil knyttede forslag
 • Fastlæggelse af statens tilskud til Færøerne

Erhverv, skat mv.

 • Iværksætte skattestop
 • Beslutning om konkurrenceevnepakke (0,5 mia.kr.) for erhvervslivet
 • Fremsættelse af forslag om skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser
 • Fremsættelse af forslag om en moderniseret hjemme-PC-ordning
 • Fremsættelse af forslag om skattefrihed for arbejdsgiverbetalte dataforbindelser tilsluttet en ansats hjemme-PC med adgang til arbejdsstedets netværk
 • Forslag til strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren
 • Fremsættelse af forslag om omkostningsdækning i skattesager
 • Fremsættelse af forslag om større skattefrihed ved udlejning af værelser
 • Fremsættelse af forslag til ændring af ejendomsværdiskatten i forbindelse med personers køb og salg af boliger
 • Nedsættelse af udvalg til reform om blandede ejerformer i områder med mange almene boliger
 • Fremsættelse af forslag om omlægning af det særlige pensionsbidrag (SP)
 • Fremsættelse af forslag om afskaffelse af ordningen med offentlige repræsentanter i finansielle institutter

Miljø

 • Oprettelse af et uafhængigt ”Institut for Miljøvurdering”
 • Fremsættelse af forslag om kommunerne som planmyndighed inden for byzonen
 • Fremsættelse af forslag om regelforenkling gennem overførelse af landzonekompetencen til kommunerne
 • Fremsættelse af forslag om ændrede regler for placering af gyllebeholdere ude på markerne
 • Fremsættelse af forslag om mulighed for udnyttelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger
 • Fremsættelse af forslag om bedre muligheder for at foretage tilbygninger og større ombygninger i det åbne land
 • Fremsættelse af forslag om ret til at opføre eller indrette en yderligere bolig på en landbrugsejendom, når det sker som led i et generationsskifte eller til brug for en medhjælper

Sundhed

 • Fremsættelse af forslag om frit valg – pengene følger patienten
 • Fremsættelse af forslag om mulighed for privat hjemmesygepleje
 • Fremsættelse af forslag om kommunal støtte til sygdomsbehandling
 • Fremsættelse af forslag om lempelse af kravene for udstedelse af autorisationer til udenlandske læger med henblik på en afhjælpning af den akutte lægemangel
 • Nedsættelse af et hurtigt arbejdende udvalg, som inden for de første 100 dage skal fremlægge forslag til nødvendige ændringer af strukturer, overenskomster, uddannelser mv. med henblik på at få en bedre ressourceudnyttelse og varig afkortning af ventelisterne i sundhedssektoren
 • Nedsættelse af et rådgivende udvalg, som skal udarbejde forslag til løbende, konkrete reformer af sygehussektoren med henblik på en hurtig nedbringelse af ventelisterne, bl.a. gennem øget produktivitet ved resultatbevillinger

Sociale indsats

 • Nedsættelse af ”Rådet for socialt udsatte”, som skal følge indsatsen for de svageste i samfundet og komme med forslag til forbedringer
 • Offentliggørelse af reformprogrammet ”Det fælles ansvar” – udvidelse af det offentliges indsats og inddragelse af private hjælpeorganisationer i det sociale arbejde

Børnefamilier

 • Fremsættelse af forslag om 1 års fleksibel barselsorlov
 • Fremsættelse af forslag, som giver hver enkelt kommune frihed til at yde tilskud til familier, som vælger at passe deres børn selv

Ældre

 • Fremsættelse af forslag om frit valg af plejehjem og plejebolig
 • Fremsættelse af forslag om visitation af ægtepar og samlevende til plejehjem og plejebolig
 • Fremsættelse af forslag om hjemmehjælp – frit valg, større fleksibilitet mv.

Folkeskole

 • Der indledes forhandlinger om en styrkelse af det faglige niveau i folkeskolen
 • Fremsættelse af forslag om ophævelse af kommunernes pligt til at tilbyde modermålsundervisning

Arbejdsmarked

 • Fremsættelse af forslag om sikring af retten til at indgå aftale om deltidsarbejde
 • Fremsættelse af forslag om etablering af statslig, tværgående a-kasse og om ophævelse af forbud mod tværfaglige a-kasser
 • Igangsættelse af et udvalgsarbejde med det formål at sikre, at krav om medlemskab af bestemte foreninger ikke forhindrer nogen i at udøve deres erhverv
 • Fremsættelse af forslag om et optjeningsprincip for kontanthjælp
 • Drøftelse med arbejdsmarkedets parter om bedre arbejdsmiljø

Udlændinge og integration

 • Samlet udspil til en stramning af udlændingeloven og en forbedring af integrationsindsatsen
 • Fremsættelse af forslag om strammere regler for tildeling af dansk statsborgerskab

Retssikkerhed

 • Fremsættelse af forslag til ændring af straffeloven og retsplejeloven mv. (antiterrorpakke)
 • Fremsættelse af forslag om skærpede strafferammer for vold, voldtægt, uagtsomt manddrab og menneskesmugling
 • Fremsættelse af forslag om skærpelse af straffen for biltyveri
 • Fremsættelse af forslag om bedre vidnebeskyttelse ved grov organiseret kriminalitet
 • Fremsættelse af forslag om skærpede regler for udgang fra fængslerne
 • Fremsættelse af forslag om begrænsning af indsattes adgang til aktindsigt
 • gangsættelse af udvalgsarbejde i Straffelovrådet om en generel modernisering af strafferammerne, således at straffene i højere grad kommer i overensstemmelse med en nutidig retsopfattelse
 • Nedsættelse af retssikkerhedskommission, som skal komme med forslag til lovændringer til forbedring af borgernes retssikkerhed

Regelforenkling

 • Oprettelse af en regelforenklingsenhed i Finansministeriet

Menneskerettigheder

 • Oprettelse af en særlig menneskerettighedsenhed i Udenrigsministeriet

Forside - Top