Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Indlæg

LLR Ny alliance om grøn vækst

Af Lee Myung-bak og Lars Løkke Rasmussen

Af Lee Myung-bak og Lars Løkke Rasmussen

 

Vores klode vil ikke have ressourcer til en forventet befolkning på 9 milliarder i 2050. Det internationale samfund er nødt til at erkende, at en fortsættelse af vores nuværende vækstkurs baseret på fossile brændsler ikke er vejen frem.

Den industrialiserede verden er nødt til at se på helt nye vækststrategier, som ikke er baseret på de konventionelle energiformer. For at sikre fortsat vækst og løfte verdens fattige ud af fattigdom, kræves der et skift fra afhængighed af energikilder, som hurtigt er ved at slippe op. Klimaændringer og et stigende pres på vores vandressourcer gør det også tydeligt, at de to sidste århundreders vækstparadigme ikke kan fortsætte. Kloden kræver, at vi laver et paradigmeskift.

Vi mener, at vores bedste valg er grøn vækst. Dette nye koncept søger måder, hvor økonomisk vækst, udvikling og miljømæssig bæredygtighed går hånd i hånd. Sydkorea og Danmark er gået sammen om en grøn vækstalliance for – sammen med ligesindede partnere - at fremme de politiske, økonomiske og teknologiske løsninger, der er nødvendige for at skabe denne omstilling til grøn vækst.

Nationalt har Sydkorea og Danmark allerede taget store skridt. Danmark er det første land, der har besluttet sig for at blive helt uafhængig af fossile brændstoffer. Målet er at opnå dette inden 2050. Sydkorea er det første land, der har lovgivet om en ambitiøs grøn vækstplan. Danmark og Sydkorea er blevet kaldt henholdsvis 'first mover' og' fast mover' inden for grøn vækst.

Fristen i 2012 for indgåelse af en ny global klimaaftale som en forlængelse af forpligtelserne under Kyoto-protokollen er et kapløb mod uret. Klimaforhandlerne er under pres for at levere en samlet ramme, der reducerer udledningen af drivhusgasser og fremmer miljømæssig bæredygtighed, klima- og forsyningssikkerhed samtidig med, at der kan skabes økonomisk vækst, fattigdomsreduktion, jobskabelse og social udvikling. Dette pres viser klart, at vi i dag mangler de nødvendige redskaber og erfaringer, både i de udviklede lande og i udviklingslandene.

Global Green Growth Institute blev oprettet af den sydkoreanske regering i juni 2010 for at støtte særligt udviklingslandenes muligheder for at imødegå udfordringerne fra klimaændringerne. Danmark var det første blandt flere donorlande, der besluttede sig for at støtte denne nye internationale organisation. Ved at bygge bro mellem de udviklede lande og udviklingslandene forventer vi, at det handlingsorienterede institut vil være med til at fremme de igangværende klimaforhandlinger.

Som politiske ledere vil vi arbejde for en international dialog, som kan muliggøre et gennembrud på FNs konference om bæredygtig udvikling (Rio +20) i juni 2012. På dagsordenen er, hvordan økonomiske, sociale og miljømæssige udviklingsmål kan samtænkes i en grøn vækststrategi. Det er nødvendigt, at Rio +20-konferencen og andre internationale processer fokuserer på tre forhold vedrørende behovet for energi til udviklingsformål: 1) at sikre adgang for alle til moderne energi; 2) at forbedre energintensiteten, dvs. de nationale økonomiers energieffektivitet, og; 3) at øge andelen af vedvarende og sikker energi for at gøre energiforsyningen økonomisk, miljømæssigt og socialt levedygtig.

For at skabe politisk fremdrift og mobilisere international støtte til grøn vækst vil Danmark og Sydkorea afholde to internationale konferencer i år. Den første i Seoul i juni for beslutningstagere fra regeringer og internationale organisationer. Den anden i København til oktober i forbindelse med Global Green Growth Forum (3GF), der også vil omfatte internationale erhvervsledere og investorer.

I København vil politiske ledere, erhvervsledere og investorer drøfte, hvordan vi bedst realiserer det store værkspotentiale, der ligger i en omfattende industriel omstilling til en grøn økonomi. For der er jo en forventning om, at den private sektor finansierer størstedelen af den grønne omstilling, og at den leverer den nødvendige teknologi, for eksempel til den vedvarende energi, som der er behov for i de afrikanske lande syd for Sahara, for at transport bliver 'fossilfri', og for at biomasse kan blive et pålideligt og bæredygtigt alternativ.

Et globalt paradigmeskift mod grøn vækst er ikke en let opgave. Der er behov for at træffe vanskelige politiske beslutninger og omprioriteringer på et tidspunkt med finanspolitisk konsolidering i mange lande. Ambitiøse nationale planer, engagement og investeringer fra industrien og globale initiativer som dem vi har nævnt, er skridt i den rigtige retning. Men en sand kursændring kræver, at man samler nationale og internationale initiativer, forskning og udvikling, politikudvikling, erhvervsliv og det civile samfund.

Vi opfordrer derfor alle ligesindede regeringer og partnere i erhvervslivet til at slutte sig sammen med os i en global alliance for grøn vækst.


Lee Myung-bak er Sydkoreas præsident og Lars Løkke Rasmussen er Danmarks statsminister.