Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR I anledning af de i medierne rejste spørgsmål om ministeriernes bistand til medlemmer af Folketinget udtaler statsminister Anders Fogh Rasmussen:

”Det er ikke mit generelle indtryk, at ministerierne bistår medlemmer af Folketinget med at formulere politiske holdninger, f.eks. i form af talepunkter, eller i øvrigt bistår folketingsmedlemmer med andet end faktuelle oplysninger og teknisk bistand. Hvilket heller ikke efter min opfattelse ville harmonere med de opgaver, embedsværket er sat til at varetage.

Embedsværket skal rådgive og bistå regeringen og de enkelte ministre i deres funktioner som forvaltningschefer og regeringsmedlemmer. Det er samtidig et grundlæggende princip, at embedsværket skal være partipolitisk neutralt og fremstå som sådant over for offentligheden. Der henvises i det hele til betænkning nr. 1443 om embedsmænds rådgivning og bistand.

Det er naturligt, at der er tæt kontakt mellem en minister og medlemmer af Folketinget, som beskæftiger sig med ministerens sagsområder. Det drejer sig især om ordførerne – og først og fremmest regeringspartiernes ordførere, med hvem der ofte holdes møder med deltagelse af relevante embedsmænd. Det er i ministerens og regeringens klare interesse, at regeringspartiernes medlemmer af Folketinget i det daglige folketingsarbejde er fuldt ud orienteret om regeringens politik. Alt andet ville være unaturligt.

En minister kan lade materiale udarbejde i sit ministerium, som ministeren inden for tavshedspligtens rammer og efter en konkret vurdering kan vælge at dele med relevante medlemmer af Folketinget, ligesom medlemmer af Folketinget kan anmode ministerierne – enten direkte eller via ministrene – om at være behjælpelige med faktuelle oplysninger eller anden teknisk bistand.

Min holdning er således klar: Ministerierne bør ikke udarbejde talepunkter eller lignende til brug for medlemmer af Folketinget, og jeg tvivler på, at det er hyppigt forekommende. Det ville derfor efter min opfattelse ikke være en hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne at iværksætte en større undersøgelse af omfanget af evt. bistand fra ministerierne til medlemmer af Folketinget, som måtte have rakt udover faktuelle oplysninger og anden teknisk bistand.

Min holdning, som den fremgår af denne pressemeddelelse, er i sagens anledning rundsendt til samtlige ministerier.”