Whistleblowerordning

På denne side finder du Statsministeriets whistleblowerordning. Du kan som ansat, tidligere ansat mv. i Statsministeriets departement bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold, der vedrører Statsministeriets departement.

Hvis din indberetning vedrører Rigsombudsmanden i Grønland eller Rigsombudsmanden på Færøerne skal du klikke her.


Hvem kan bruge whistleblowerordningen?
Statsministeriets whistleblowerordning kan anvendes af

  • Personer, der arbejder i Statsministeriets departement. Det omfatter både fuldtids- og deltidsansatte, ansatte med tidsbegrænsede ansættelseskontrakter (projektansættelser) samt vikarer. Det omfatter også frivillige og lønnede og ulønnede praktikanter.
  • Personer, der tidligere har arbejdet i Statsministeriets departement, og som indberetter oplysninger, som vedkommende er kommet i besiddelse af i den periode, personen arbejdede for myndigheden.
  • Personer, som endnu ikke er begyndt at arbejde i Statsministeriets departement, men som indberetter oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktuelle forhandlinger.
  • Samarbejdspartnere, som departementet har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med, bl.a. personer som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører.

Andre, f.eks. borgere eller journalister, der har en sag hos Statsministeriets departement, opfordres til i stedet at rette henvendelse til Statsministeriets Statsministeriets hovedpostkasse eller til eventuel relevant sagsbehandler i ministeriet.


Hvilke forhold kan du indberette om?
Du kan indgive indberetninger om overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser, herunder seksuel chikane, og øvrige alvorlige forhold, som f.eks. grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer.

Af hensyn til den videre undersøgelse af indberetningen, er det vigtigt, at du ved indberetningen beskriver sagen bedst muligt.


Ekstern whistleblowerordning
Du kan som potentiel whistleblower i stedet vælge at indberette via Datatilsynets eksterne whistleblowerordning, som findes her.

Du kan frit vælge mellem, om du vil benytte dig af den interne eller eksterne whistleblowerordning. Statsministeriet skal imidlertid efter whistleblowerlovens § 13, stk. 1, nr. 1, opfordre dig som whistleblower til at benytte Statsministeriets whistleblowerordning i de tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier. For nærmere information om begrebet ”repressalier” henvises til Vejledning for whistleblowere, som kan tilgås her.


Rettigheder for whistleblowere

Som whistleblower er man beskyttet af nogle rettigheder, der gælder før, under og efter, at man har foretaget en indberetning. Det indebærer f.eks. at du som whistleblower ikke ifalder ansvar for at afsløre fortrolige oplysninger, hvis du har rimelig grund til at tro, at oplysningerne er nødvendige for at afsløre en alvorlig lovovertrædelse eller et alvorligt forhold.

Du kan læse mere om dine rettigheder som whistleblower i Vejledning for whistleblowere, som findes her. Her kan du også læse mere om, hvem der kan indberette, og hvad der kan indberettes om.

 

Rettigheder for berørte personer
Den berørte person (den person, som whistleblowerens indberetning eller offentliggørelse handler om, eller en fysisk eller juridisk person med tilknytning til vedkommende, f.eks. en ægtefælle), har ligeledes nogle rettigheder. Det omfatter f.eks., at den berørte persons identitet beskyttes i forbindelse med sagsbehandlingen, og at personen har adgang til et effektivt forsvar.

Du kan læse mere om dine rettigheder som berørt person i Vejledning om whistleblowerordninger på offentligt arbejdspladser, som findes her.


Offentligt ansattes ytringsfrihed
Whistleblowerordningerne begrænser ikke din ytringsfrihed som offentligt ansat. Der er således fortsat ytringsfrihed og meddeleret i overensstemmelse med de gældende regler herom. Du kan læse mere om offentligt ansattes ytringsfrihed i Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, som findes her.

Statsministeriets behandling af indberetninger og anonymitet
Indberetninger til Statsministeriets whistleblowerordning behandles af Statsministeriets whistleblowerenhed. Whistleblowerenhedens medarbejdere har som udgangspunkt tavshedspligt om de oplysninger, der indgår i indberetningen, og whistleblowerenheden kan kun i særlige tilfælde videregive oplysninger, der direkte eller indirekte kan identificere en whistleblowers identitet.

Du kan finde Statsministeriets whistleblowerordning her.

Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter.

Hvis du ikke angiver kontaktoplysninger, skal du også være opmærksom på, at Statsministeriet som udgangspunkt ikke kan komme i kontakt med dig i forbindelse med sagens behandling. Det betyder bl.a., at Statsministeriet ikke har mulighed for at stille dig opfølgende spørgsmål i tilfælde, hvor sagen ikke vurderes at være tilstrækkeligt oplyst, eller vejlede dig i tilfælde, hvor Statsministeriet ikke vurderes at være rette modtager af indberetningen. Derudover har Statsministeriet ikke mulighed for at orientere dig om sagens behandling og udfald.