Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Statsministeriet oplyser:

Ekstra Bladet bringer onsdag den 14. september en omtale af, at Statsministeriets pressechef i perioden 2002-2004 har haft et fastnettelefonforbrug på over 200.000 kr., som er betalt af ministeriet, idet han i perioden var omfattet af ministeriets ordning for fri telefon. Ordningen blev bragt til ophør i januar 2005, hvor det stod klart, at forbruget i en længere periode havde oversteget, hvad der kan anses for rimeligt inden for rammerne af en ordning med fri telefon.

Statsministeriet har i den forbindelse fremsendt nedenstående kommentar til Ekstra Bladet.

”Statsministeriet kan bekræfte, at Michael Kristiansen i perioden fra sin ansættelse i ministeriet i november 2001 til den 20. januar 2005 har været omfattet af ministeriets ordning om fri fastnettelefon. Der er tale om en årelang ordning, der omfatter Statsministeriets ledelsesgruppe, og som indebærer, at ministeriet afholder samtlige udgifter i forbindelse med de pågældende medarbejderes private fastnettelefon, og at telefonregningerne fremsendes direkte til Statsministeriet. Ordningen med fri fastnettelefon omfatter således såvel abonnementsudgifter som tjenstlige og private samtaleudgifter og er derfor skattepligtig.

I løbet af 2002 konstateres, at Michael Kristiansens fastnettelefonforbrug er stigende fra. 2.500 kr. til ca. 9.000 kr. i kvartalet, hvilket var højt, men ikke så højt, at det gav anledning til bekymring. I 2003 ligger de modtagne kvartalsregninger på ca. 9.000 kr. i 1. og 3. kvartal, mens de i 2. og 4. kvartal ligger på ca. 20.000 kr. I alle tilfælde udgør udgiften til udlandssamtaler langt størstedelen af regningen. Foranlediget af de store regninger drøftes sagen mellem chefen for administrationsafdelingen og departementschefen. Drøftelserne resulterer i, at det må konstateres, at ordningen med fri fastnettelefon efter Statsministeriets opfattelse udgør et element i ansættelsesvilkårerne, som ministeriet ikke umiddelbart kan ændre, og at der ikke er knyttet et forbehold til ordningen med hensyn til et maksimumforbrug eller andre former for begrænsninger. De store udsving i udgifterne mellem de enkelte kvartaler er endvidere medvirkende til, at der ikke foretages yderligere. Spørgsmålet tages ikke op i forhold til Michael Kristiansen.

I løbet af 2004 konstateres, at Michael Kristiansens fastnettelefonforbrug pr. kvartal konsekvent ligger meget højt – over 25.000 kr., hvilket langt overstiger et rimeligt forbrug. I forbindelse med modtagelsen den 19. januar 2005 af kvartalsregningen for oktober kvartal 2004, som beløber sig til ca. 36.500 kr., drøftes det høje forbrug med Michael Kristiansen, som tilkendegiver, at han ikke længere ønsker at være omfattet af ordningen med fri fastnettelefon, som herefter bringes til ophør med virkning fra 20. januar 2005. Michael Kristiansen tilbyder at tilbagebetale regningen, hvilket afslås af Statsministeriet udfra den betragtning, at Michael Kristiansen under ordningen med fri fastnettelefon har kunnet telefonere ubegrænset, hvorfor ministeriet ikke er berettiget til at kræve telefonudgifter tilbagebetalt.

Det er Statsministeriets sammenfattende opfattelse, at Michael Kristiansens samlede fastnettelefonforbrug i perioden 2002 - 2004, som overstiger 200.000 kr., har udviklet sig til at overstige, hvad der kan anses for rimeligt inden for rammerne af en ordning med fri telefon. Michael Kristiansen er ikke løbende blevet orienteret om denne udvikling. Eftersom ordningen efter ministeriets opfattelse har udgjort et element i ansættelsesvilkårerne, har ministeriet været tilbageholdende med at tage skridt til at bringe ordningen til ophør, hvilket således først sker i januar 2005.”