Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Udnævnelse af regeringen Anders Fogh Rasmussen samt ressortomlægninger i forbindelse hermed

Efter statsministerens indstilling er det ved kongelig resolution af 27. november 2001 besluttet

at udnævne forhenværende minister, medlem af Folketinget Anders Fogh Rasmussen, Kommandør af Dannebrogordenen, til statsminister, at afskedige i nåde

statsminister Poul Nyrup Rasmussen,

økonomiminister og minister for nordisk samarbejde Marianne Bruus Jelved,

udenrigsminister Mogens Lykketoft,

finansminister Pia Gjellerup,

miljø- og energiminister Svend Gunnarsen Auken,

IT- og forskningsminister Birte Weiss,

undervisningsminister Margrethe Vestager Hansen,

forsvarsminister Jan Trøjborg,

indenrigsminister Karen Moustgaard Jespersen,

minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Ritt Bjerregaard,

justitsminister Frank Jensen,

socialminister Henrik Dam Kristensen,

erhvervsminister Ole Stavad,

kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen,

arbejdsminister Ove Hygum,

trafikminister Jacob Anthonius Buksti,

by- og boligminister og minister for ligestilling Lotte Koed Bundsgaard,

skatteminister Frode Sørensen,

kirkeminister Niels Johannes Lebech,

sundhedsminister Arne Josefsen Rolighed og

minister for udviklingsbistand Anita Bay Bundegaard

fra de dem hidtil betroede ministerstillinger

at bestemme

at der oprettes et Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration, således at der til dette ministerium overføres følgende sager:

fra Indenrigsministeriet:

sager vedrørende udlændingeloven, lov om integration af udlændige i Danmark, lov om repatriering, lov om Nævnet for etnisk Ligestilling, det internationale samarbejde på udlændinge- og integrationsområdet samt sager vedrørende økonomi, statistik og analyser på udlændinge- og integrationsområdet,

fra Justitsministeriet:

sager vedrørende indfødsret,

fra Undervisningsministeriet:

sager vedrørende lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre,

fra Finansministeriet:

sager vedrørende integration af etniske minoriteter på statslige arbejdspladser, herunder sager om anvendelse af puljen vedrørende tilskud til jobrelateret danskundervisning,

fra By- og Boligministeriet:

sager vedrørende Sekretariatet for kvarterløft, udmøntning af Byudvalgets forslag mv. samt sager vedrørende bypolitiske initiativer,

fra Socialministeriet:

sager vedrørende udrykningsholdet, udmøntning af Byudvalgets forslag m.v. samt sager vedrørende styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere,

fra Arbejdsministeriet:

sager vedrørende arbejdsmarkedspolitiske initiativer for indvandrere og flygtninge, styrket integrationsindsats, anvendelse af pulje til særlige projekter for svage grupper af ledige, herunder etniske minoriteter, nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge samt sager vedrørende det rummelige arbejdsmarked på flygtninge- og indvandrerområdet,

fra Erhvervsministeriet:

sager vedrørende bevillingen til brobygning for etniske minoriteter,

at bestemme

at det eksisterende IT- og Forskningsministerium omdannes til et Ministerium for Videnskab, Teknologi og Udvikling, således at der til dette ministerium overføres følgende sager:

fra Undervisningsministeriet:

sager vedrørende lov om Danmarks Tekniske Universitet, lov om Danmarks Pædagogiske Universitet, lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger for så vidt angår handelshøjskoler, lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser for så vidt angår lange videregående uddannelser, universitetsloven, inklusive de af loven omfattede institutioner, samt sager vedrørende uddannelse af forskere og internationalt universitetssamarbejde, inklusive danske forskningsinstitutioner i udlandet, og sager vedrørende Byggedirektoratet og Rektorkollegiets sekretariat,

fra Erhvervsministeriet:

sager vedrørende GTS-institutioner, erhvervsforskeruddannelser, centerkontrakter, Center for Sensorteknologi, Center for anvendt IT, teknologisk fremsyn, Rådet for Teknologisk Service samt Rådet for Innovation,

at bestemme

at visse sager vedrørende statens ejerskab i aktieselskaber samles i Finansministeriet, således at der til Finansministeriet overføres følgende sager:

fra By- og Boligministeriet overføres varetagelsen af statens ejerskab i Statens Ejendomssalg A/S,

fra Erhvervsministeriet overføres varetagelsen af statens ejerskab i Bella–Center A/S, Det Danske Stålvalseværk A/S og Aktieselskabet Stekua i likvidation,

fra Miljø- og Energiministeriet overføres varetagelsen af statens ejerskab i Dansk Olie og Naturgas A/S,

fra Skatteministeriet overføres varetagelsen af statens ejerskab i Det Danske Klasselotteri A/S og Dansk Tipstjeneste A/S,

fra Statsministeriet overføres varetagelsen af statens ejerskab i Grønlandsfly A/S,

fra Trafikministeriet overføres varetagelsen af statens ejerskab i Københavns Lufthavne A/S, Orange A/S og SAS AB,

at bestemme

at Økonomiministeriet og Erhvervsministeriet sammenlægges til et Økonomi- og Erhvervsministerium, dog således

at sager vedrørende lov om det centrale virksomhedsregister (CVR) overføres fra Økonomiministeriet til Skatteministeriet, og

at følgende under Økonomiministeriet hørende forretninger overføres til Finansministeriet:

sager vedrørende udarbejdelse af konjunkturvurderinger af dansk økonomi, lovmodellen, deltagelse i det økonomisk politiske samarbejde i EU (ECOFIN) samt relationer til Den Internationale Valutafond (IMF),

at bestemme

at sager vedrørende lov om arbejdsmarkedsuddannelser, lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre, lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets Uddannelsesfinansiering og om efteruddannelsesudvalg, lov om uddannelses- og erhvervsvejledning (R.U.E.) samt vedrørende lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse overføres fra Arbejdsministeriet til Undervisningsministeriet,

at bestemme

at betegnelsen for Arbejdsministeriet ændres til Beskæftigelsesministeriet,

at bestemme

at følgende sager overføres fra Socialministeriet til Beskæftigelsesministeriet:

sager vedrørende lov om aktiv socialpolitik bortset fra kap. 10 og 10 a, §§ 22-29 og 87 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om fleksydelse, lov om delpension, lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., lov om invalideforsørgelse, lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele, lov om forhøjelse af hædersgaver, lov om erstatning til besættelsestidens ofre samt sager vedrørende lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere,

at bestemme

at følgende sager overføres fra Miljø- og Energiministeriet til Økonomi- og Erhvervsministeriet:

sager vedrørende energilovgivningen med undtagelse af sager vedrørende statens ejerskab af Dansk Olie og Naturgas A/S og sager vedrørende de internationale forhandlinger i relation til Klimakonventionen og Kyoto-protokollen samt koordinering af den nationale opfølgning på Danmarks internationale forpligtelser,

at følgende sager overføres fra Miljø- og Energiministeriet til Kulturministeriet:

sager vedrørende lov om regionale faglige kulturmiljøråd, sager i medfør af bygningsfredningsloven samt sager vedrørende fortidsminder efter naturbeskyttelseslovens §§ 12-14 a samt om sten- og jorddiger efter lovens § 4, herunder den dertil knyttede administration (kap. 10), pleje af ikke-statsejede fortidsminder (kap. 7), tilsyn og håndhævelse (kap. 11), klage (kap. 12) samt internationalt samarbejde (§ 71),

at følgende sager overføres fra Miljø- og Energiministeriet til Undervisningsministeriet:

sager vedrørende Skovskolen,

at følgende sager overføres fra Miljø- og Energiministeriet til Udenrigsministeriet:

sager vedrørende miljøbistand til udviklingslande,

at bestemme

at betegnelsen for Miljø- og Energiministeriet ændres til Miljøministeriet,

at bestemme

at det hidtidige By- og Boligministerium nedlægges, og at de under dette ministerium hørende forretninger overføres til Økonomi- og Erhvervsministeriet, dog således

at sager vedrørende ligestilling overføres til Socialministeriet,

at sager vedrørende Kort- og Matrikelstyrelsen overføres til Miljøministeriet,

at sager vedrørende lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger samt sager vedrørende individuel boligstøtte, undtagen boligsparekontrakter, overføres til Socialministeriet samt

at sager vedrørende Slots- og Ejendomsstyrelsen og Statens Ejendomssalg A/S overføres til Finansministeriet,

at bestemme

at Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet sammenlægges til et Indenrigs- og Sundhedsministerium,

at bestemme

at sager vedrørende EU’s budget overføres fra Udenrigsministeriet til Finansministeriet,

at bestemme,

at sager vedrørende Danmarks Forvaltningshøjskole overføres fra Finansministeriet til Undervisningsministeriet,

at bestemme,

at sager vedrørende inddrivelse af restancer, sager vedrørende lønindeholdelse, jfr. lov om det fælles lønindeholdelsesregister, sager vedrørende studiegæld i henhold til lov om statsgaranterede studielån og lov om tilskud til afvikling af studiegæld samt om eftergivelse af studiegæld overføres fra Finansministeriet (Finansstyrelsen) til Skatteministeriet,

at bestemme

at sager vedrørende dansk og international regulering af færdsel og færdselssikkerhed samt sager vedrørende færdselsadfærd overføres fra Trafikministeriet til Justitsministeriet,

at udnævne

medlem af Folketinget Bendt Bendtsen til økonomi- og erhvervsminister samt minister for nordisk samarbejde,

forhenværende minister, medlem af Folketinget Per Stig Møller, Kommandør af Dannebrogordenen, til udenrigsminister,

forhenværende minister, medlem af Folketinget Thor Pedersen, Kommandør af Dannebrogordenen, til finansminister,

cand. jur. Claus Hjort Frederiksen til beskæftigelsesminister,

medlem af Folketinget Lene Feltmann Espersen til justitsminister,

medlem af Folketinget Brian Arthur Mikkelsen til kulturminister,

forhenværende minister, medlem af Europaparlamentet Bertel Geismar Haarder, Kommandør af Dannebrogordenen, til minister for flygtninge, indvandrere og integration samt minister uden portefølje med henblik på at bistå udenrigsministeren med især opgaver i forbindelse med varetagelsen af Danmarks formandskab for Den Europæiske Union,

forhenværende minister, medlem af Folketinget Svend Erik Hovmand, Kommandør af Dannebrogordenen, til skatteminister,

medlem af Folketinget Flemming Hansen, Ridder af Dannebrogordenen, til trafikminister,

forhenværende medlem af Folketinget, Helge Mølsted Sander, Ridder af Dannebrogordenen, til minister for videnskab, teknologi og udvikling,

medlem af Folketinget Else Mariann Fischer Boel, Ridder af Dannebrogordenen, til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri,

medlem af Folketinget Svend Aage Jensby, Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen, til forsvarsminister,

medlem af Folketinget Hans Christian Schmidt til miljøminister,

medlem af Folketinget Lars Løkke Rasmussen til indenrigs- og sundhedsminister,

medlem af Folketinget Tove Fergo til kirkeminister,

medlem af Folketinget Ulla Pedersen Tørnæs til undervisningsminister,

medlem af Folketinget Henriette Kjær til socialminister og minister for ligestilling,

at bestemme

at den departementale ekspedition af sager vedrørende nordisk samarbejde fortsat sker i Udenrigsministeriet under ledelse af ministeren for nordisk samarbejde og på hans ansvar.