Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Udvidelse af udredningen om Danmarks sikkerhedspolitiske situation under den kolde krig

Regeringen har besluttet at anmode Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI), hvis aktiviteter fra. 1. januar 2003 videreføres af Institut for Internationale Studier (IIS), om at udvide den igangværende historiske udredning om Danmarks sikkerhedspolitiske situation i perioden fra 1945 og frem til Sovjetunionens opløsning. Undersøgelsen skal herefter ikke blot belyse den sikkerhedspolitiske strategi og den militære trussel fra Sovjetunionen og de øvrige Warszawapagtlande mod Danmark og det øvrige Vesteuropa, men også omfatte en gennemgang af den officielle danske sikkerhedspolitik og den danske sikkerhedspolitiske debat med særlig vægt på perioden hen imod den kolde krigs afslutning. Warszawapagtlandenes forsøg på at opnå direkte eller indirekte indflydelse på formuleringen af Danmarks sikkerhedspolitik, herunder gennem danske partier og organisationer m.v., er i denne forbindelse af særlig interesse.

I konsekvens af udvidelsen af kommissoriet har regeringen ophævet den i det oprindelige kommissorium fastlagte afgrænsning af undersøgelsen i forhold til PET-kommissionens arbejde. Regeringen lægger vægt på, at såvel DUPI som PET-kommissionen bidrager til, at praktiske spørgsmål, som måtte opstå som følge af fjernelsen af denne begrænsning, løses på en for begge undersøgelser tilfredsstillende måde.

Kommissoriet for den udvidede udredning om Danmarks sikkerhedspolitiske situation under den kolde krig er som følger:

”Udredningen bør indeholde en beskrivelse og vurdering af den kvantitative og kvalitative konventionelle styrkeopbygning i Sovjetunionen og andre Warszawapagtlande over perioden med særligt henblik på at beskrive truslen i form af et angreb på Vesteuropa og i forbindelse hermed truslen mod dansk territorium. Den sovjetiske udvikling og deployering af nukleare våben og andre masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler bør endvidere beskrives, ligesom sovjetiske kendte doktriner for anvendelse af våben, samt de overordnede sovjetiske overvejelser vedrørende opbygning og anvendelse af nukleare styrker bør beskrives.

Endvidere bør udredningen omfatte Warszawapagtlandenes politiske aktiviteter. Det gælder både den officielle politik og andre aktiviteter, som var rettet mod Danmark og de øvrige nordiske lande. Sovjetiske regeringers og partiorganers rolle i formuleringen af den overordnede strategi overfor Danmark og de øvrige nordiske lande samt forbundsrepublikken Tyskland bør søges beskrevet sammen med en redegørelse for KGB’s GRU’s og øvrige efterretningstjenesters rolle. Overordnede politiske og militærstrategiske overvejelser i Warszawapagtlandene om påvirkning af Danmarks NATO-politik bør også belyses.

Endelig bør udredningen omfatte en gennemgang af den officielle danske sikkerhedspolitik og den danske sikkerhedspolitiske debat med særlig vægt på perioden hen imod den kolde krigs afslutning. Warszawapagt-landenes forsøg på at opnå direkte eller indirekte indflydelse, herunder gennem danske partier og organisationer m.v., på den danske debat og politikfastlæggelse på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område er i den forbindelse af særlig interesse. Warszawapagt-landenes vurdering af den førte sikkerhedspolitiks indflydelse på det danske forsvarsberedskab og Danmarks stilling i NATO ønskes også belyst sammen med en belysning af Danmarks NATO-allieredes vurderinger og overvejelser i relation til Danmark.”

De hidtidige retningslinier for adgangen til berørte danske myndigheders akter i forbindelse med udarbejdelsen af den historiske udredning opretholdes uændret. Regeringen vil således fortsat sikre, at DUPI’s/IIS’ undersøgelse kan gennemføres på det bedst mulige grundlag, og at der vil blive tale om, at udrederne fortsat får en vidtgående privilegeret adgang til myndighedernes akter, og at myndighederne fortsat vil bestræbe sig på at yde arkivadgang og meroffentlighed i videst muligt omfang.