Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR DUPI udredning om Danmarks sikkerhedspolitiske situation under den kolde krig

Regeringen har nu anmodet DUPI om at udarbejde en historisk udredning i form af en hvidbog om Danmarks sikkerhedspolitiske situation i perioden fra 1945 og frem til Sovjetunionens opløsning. Undersøgelsen skal belyse den sikkerhedspolitiske strategi og den militære trussel fra Sovjetunionen og de øvrige Warszawapagtlande mod Danmark og det øvrige Vesteuropa.

DUPI’s bestyrelse har meddelt regeringen, at bestyrelsen er indstillet på at imødekomme regeringens anmodning. DUPI’s bestyrelse vil nu overveje, hvordan arbejdet kan tilrettelægges.

I det kommissorium regeringen har sendt til DUPI anmoder regeringen om følgende:

'Udredningen bør indeholde en beskrivelse og vurdering af den kvantitative og kvalitative konventionelle styrkeopbygning i Sovjetunionen og andre Warszawapagtlande over perioden med særlig henblik på at beskrive truslen i form af et angreb på Vesteuropa og i forbindelse hermed truslen mod dansk territorium. Den sovjetiske udvikling og deployering af nukleare våben og andre masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler bør endvidere beskrives, ligesom sovjetiske kendte doktriner for anvendelse af våben samt de overordnede sovjetiske overvejelser vedrørende opbygning og anvendelse af nukleare styrker bør beskrives.

Endelig bør udredningen omfatte Warszawapagtlandenes politiske aktiviteter. Det gælder både den officielle politik og andre aktiviteter, som var rettet mod Danmark og de øvrige nordiske lande. Sovjetiske regeringers og partiorganers rolle i formulering af den overordnede strategi overfor Danmark og de øvrige nordiske lande samt forbundsrepublikken Tyskland bør søges beskrevet sammen med en redegørelse for KGB’s, GRU’s og øvrige efterretningstjenesters rolle. Overordnede politiske og militær-strategiske overvejelser i Warszawapagtlandene om påvirkning af Danmarks NATO-politik bør også belyses.

Undersøgelsen skal i øvrigt afgrænses i overensstemmelse med kommissoriet for den såkaldte PET-Kommission, jf. § 3 i lov nr. 359 af 2. juni 1999 om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed. DUPI’s undersøgelse skal således angå de ydre forhold, som i undersøgelsesperioden udgjorde en trussel mod Danmark. Derimod omfatter den ikke konkrete forhold, der er omfattet af kommissoriet for PET-Kommissionen.'

Regeringen har understreget over for DUPI, at regeringen vil sikre, at DUPI’s undersøgelse kan gennemføres på det bedst mulige grundlag, og at der vil blive tale om, at DUPI får en vidtgående, privilegeret adgang til myndighedernes akter, og at myndighederne vil bestræbe sig på at yde arkivadgang og meroffentlighed i videst muligt omfang.