Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen III (1996-98)
Pressemeddelelser

PNR Regeringens foreløbige kommentarer i anledning af Færøkommissionens rapport.

Færøkommissionens rapport er nu kommet.

Regeringen deler følgegruppens vurdering, at kommissionen har gennemført en grundig og dækkende undersøgelse, der har undersøgt og klarlagt det samlede begivenhedsforløb.

Det er tilfredsstillende, at tiden for rygter og mytedannelser er overstået.

Med rapporten aflives de konspirationsteorier, som har været til stede i debatten siden aktiebyttet i foråret 1993. Der har ikke været nogen sammensværgelse mellem regeringen og Den Danske Bank.

Der har været bred politisk enighed om, at indsatsen overfor den økonomiske krise på Færøerne måtte hvile på princippet om hjælp til selvhjælp. Det var færingerne, som selv bragte sig i den ulykkelige økonomiske situation, og det var færingerne, som med dansk hjælp bragte sig ud af krisen.

Indsatsen har virket!

Det centrale spørgsmål i rapporten angår forholdene omkring aktiebyttet mellem de to banker.

Rapporten viser, at Den Danske Bank har givet Landsstyret urigtige oplysninger om kapitalforholdene i Færø-banken.

Landstyrets daværende Lagmand Marita Petersen stillede under et møde med Den Danske Bank det helt centrale spørgsmål om behovet for kapitaltilførsel til Færø-banken. Kommissionen lægger til grund, at Den Danske Banks svar var, at Færø-banken på kort sigt ikke havde behov for kapitaltilførsel. Kommissionen lægger endvidere til grund, at Den Danske Banks svar ikke var dækkende for den faktiske situation, som Færø-banken befandt sig i.

Det fremgår i øvrigt af rapporten, at hverken landsstyret eller den danske regering var bekendt med, at de oplysninger der lå til grund for aktiebyttet, ikke byggede på fyldestgørende undersøgelser.

Finansieringsfondens formand og Finanstilsynet har efter rapporten et medansvar for, at der ikke blev givet et dækkende billede af Færø-bankens situation.

På den baggrund vil regeringen snarest tage kontakt til Landstyret for at drøfte den rigtige procedure for at fastlægge en passende kompensation til Landsstyret, herunder de skridt der bør tages overfor Den Danske Bank.

Regeringen har i øvrigt hæftet sig ved at følgegruppen i sin fællesudtalelse giver udtryk for, at forløbet har afdækket en række svagheder omkring forvaltningen af hjemmestyreordningen. Regeringen vil også drøfte dette spørgsmål med Landsstyret.

I forhold til Folketinget er der som bekendt aftalt en forespørgelsesdebat den 27. januar 1998.