Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR ASEM IV slutter

Statsminister Anders Fogh Rasmussen var den 23.-24. september 2002 vært for det fjerde i rækken af ASEM-topmøder. ASEM 4 samlede stats- og regeringschefer fra 25 lande samt EU-kommissionens formand. Mødet var bygget op omkring tre arbejdssessioner, en uformel arbejdsmiddag samt en arbejdsfrokost. Endvidere var Hendes Majestæt Dronning Margrethe II vært for topmødets officielle middag på Fredensborg Slot, hvor flere af stats- og regeringschefernes ægtefæller deltog.

Under topmødet blev en lang række substantielle emner drøftet, og der var en åben udveksling af synspunkter på aktuelle problemstillinger. ASEM 4 resulterede i bl.a. følgende erklæringer og opfølgende aktiviteter:

Erklæring og program om samarbejde til bekæmpelse af international terrorisme. Beslutning om et opfølgende seminar om anti-terrorisme.

En politisk erklæring om fred og forsoning på den Koreanske Halvø.

Enighed om opfølgning på en helt ny ASEM-drøftelse om Kulturer og Civilisationer med et møde på ministerniveau. Den i Singapore baserede Asia-Europe Foundation (ASEF) blev af stats- og regeringscheferne bedt om fortsat at bidrage til denne dialog med en publikationsserie om kulturer og civilisationer.

Beslutning om afholdelse af de første ASEM Youth Games med bl.a. fodbold på programmet med henblik på at bringe de unge generationer sammen og skabe grundlag for tillid og mellemfolkelig forståelse.

Forslag om et ASEM-møde i forbindelse med den kulturolympiade, der afholdes i Athen i 2004 som led i Grækenlands værtskab for de Olympiske Lege.

Forslag om at give det europæiske kulturbykoncept en asiatisk modpart.

Stats- og regeringscheferne besluttede at nedsætte en resultatorienteret task-force, som skal se nærmere på ASEM-samarbejdet inden for handel, investering og finansielle emner. ASEM-udenrigshandelsministrenes initiativ vedrørende en fleksibel ramme for konsultation og dialog om økonomiske emner, bl.a. i relation til WTO, blev hilst velkommen.

Statsministeren annoncerede dansk deltagelse i det europæisk-asiatiske stipendieprogram ”ASEM-DUO Fellowship Programme”. Endvidere besluttedes at afholde et seminar med henblik på at skabe overblik over - og fremme information om - uddannelsesudveksling i ASEM-landene.

Stats- og regeringscheferne hilste en workshop vedrørende bl.a. forbedring af arbejdskraftens kvalifikationer og mobilitet velkommen. Det danske ASEM-initiativ vedrørende livslang læring indgik i drøftelserne på ASEM 4.

Der var i kredsen enighed om et initiativ til bekæmpelse af udbredelsen af narkotiske rusmidler blandt ungdommen i de to regioner.

I lyset af det nylige Verdenstopmøde i Johannesburg bekræftede landene deres forpligtelse til at adressere spørgsmålet om klimaændring, herunder i henhold til rammeaftaler på klimaområdet inden for FN samt Kyoto-protokollen.

Statsministeren udtaler efter ASEM 4:

”Det har været en stor fornøjelse for mig at være vært for ASEM 4 i København. De overordnede temaer på topmødet var bekæmpelse af international terrorisme og globalisering. Vi har beskæftiget os med en række aspekter af globaliseringen og har bl.a. vedtaget en erklæring om terrorisme og en handlingsplan om bekæmpelse af terrorisme.

Under vores helt uformelle drøftelse om kulturer og civilisationer drøftede vi, hvorledes ASEM bidrager til at imødegå globaliseringens utilsigtede konsekvenser.

Der var endvidere bred enighed om at styrke ASEM-samarbejdet inden for de menneskenære spørgsmål som menneskelige ressourcer, livslang læring og udveksling af studerende.

Drøftelser af økonomiske spørgsmål bekræftede mig i, at Asien og Europa har meget at vinde ved at arbejde sammen i bestræbelserne på at opnå det bedste i stadig forøget økonomisk integration. Vi besluttede også at etablere en Task Force om det økonomiske samarbejde.

Alt i alt har ASEM 4 været et succesfuldt møde. Vi har opnået konkrete resultater og har i det hele taget haft gode og åbne og konstruktive drøftelser. ASEM 4 giver mange, nye impulser til udviklingen af forholdet mellem Europa og Asien.”

Topmødeerklæring samt yderligere dokumentation på www.asem4.dk.