Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen II (2005-07)
Pressemeddelelser

AFR Fornyet afgørelse om interview

Ombudsmanden har henstillet, at Statsministeriet genoptager behandlingen af Bo Elkjærs anmodninger om interviews med statsministeren.

Ministeriet har på denne baggrund genoptaget sagen og har i dag sendt vedlagte afgørelse til Bo Elkjær med kopi til Folketingets Ombudsmand.

***

STATSMINISTERIET CHRISTIANSBORG Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Telefax 33 11 16 65 CVR-NR. 10-10-39-40 EAN-lokationsnummer 5798000000032

Dato: 1. juni 2007 J.nr. 230-0178 Sagsbeh.:Jur.sektion

Bo Elkjær Ekstra Bladet Frederiksgade 33 8000 Århus C

Under henvisning til Deres gentagne anmodninger om interviews i perioden fra august 2006 til gårs dato samt til skrivelser af 31. maj 2007 fra Folketingets Ombudsmand til Dem og til Statsministeriet, af hvilke fremgår, at ombudsmanden henstiller til Statsmini-steriet, at Statsministeriet genoptager sagen med henblik på, at De nu får tilbudt et inter-view med statsministeren, eller at ministeriet i tilfælde af fortsat afslag konkret redegør for de grunde, som ministeriet har lagt vægt på, skal Statsministeriet udtale følgende:

Som Statsministeriet blandt andet i udtalelsen til Folketingets Ombudsmand af 24. januar 2007 har givet udtryk for, er det Statsministeriets opfattelse, at der ikke består en forplig-telse for statsministeren til at imødekomme anmodninger om interviews. Der tilkommer således statsministeren og Statsministeriet et meget vidt skøn med hensyn til, hvilke in-terviews man ønsker at deltage i. Statsministeriet forbeholder sig således retten til ud fra en konkret vurdering at træffe beslutning om, hvorvidt konkrete anmodninger om inter-views bør imødekomme. Det forhold, at en journalist fremsætter gentagne anmodninger, fører efter ministeriets opfattelse ikke til, at der dermed skabes et retskrav på imøde-kommelse. I givet fald kunne enhver journalist gennemtvinge et interview med statsmini-steren ved blot at genfremsende sine anmodninger tilstrækkeligt længe.

De fremsender fortsat anmodninger om interviews med statsministeren, som løbende vur-deres i Statsministeriet. Ministeriet har senest ved skrivelser af 31. maj 2007 oplyst Dem om, at det efter en konkret vurdering er besluttet, at Deres anmodninger om interviews ikke kan imødekommes, idet ministeriet fortsat kan henholde sig til, at statsministeren ikke har yderligere at tilføje i forhold til de svar, han har givet i Folketinget og til offent-ligheden om emnet, og som De i forvejen er bekendt med.

Folketingets Ombudsmand har i sin udtalelse af 31. maj 2007 som nævnt imidlertid bedt Statsministeriet om i tilfælde af fortsat afslag konkret at redegøre for de grunde, som mi-nisteriet har lagt vægt på.

På denne baggrund kan det oplyses, at der i det meget vide skøn, som der er henvist til i blandt andet Statsministeriets udtalelse af 24. januar 2007, jf. også betænkning 1443/2004 om embedsmænds rådgivning og bistand, s. 246, ligger, at det tilkommer statsministeren at beslutte, om statsministeren ønsker at give interview eller ej. Dette me-get vide skøn er blandt andet begrænset af, at der ikke i skønnet må lægges vægt på usag-lige hensyn.

I forlængelse heraf har Statsministeriet efter fornyet forelæggelse for statsministeren be-sluttet ikke at imødekomme Deres anmodninger om interviews.

Med venlig hilsen

Karsten Dybvad

Kopi til Folketingets Ombudsmand under henvisning til j.nr. 2006-3446-450