Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders arbejdsområde

Ved kongelig resolution af 2. august 2004 blev det besluttet at oprette et Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender, idet den nærmere fastlæggelse af ministeriets arbejdsområde ville ske ved en efterfølgende kongelig resolution.

I forlængelse heraf oplyses, at oprettelse af et Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender indebærer, at der til dette ministerium tilføres følgende sagsområder:

Fra økonomi- og erhvervsministerens område tilføres sager vedrørende:

 • lov om forbrugerklager
 • lov om mærkning og skiltning med pris m.v.
 • lov om markedsføring
 • lov om en Rejsegarantifond
 • lov om Forbrugerforum
 • lov om forbud til beskyttelse af forbrugernes interesser
 • lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel

Fra socialministeren område tilføres sager vedrørende:

 • visse dele af lov om social service omhandlende børne-, ungdoms- og familiepolitik (§§ 4 (bortset fra de dele, der vedrører den målrettede indsats over for børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte), 7-15b, 19-22, 26-26a, 63 og 129, stk. 2) samt tilskud til forældre med børnepasningsorlov (§§ 27 og 27a)
 • lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
 • særlig hjælp vedrørende børn, som omhandlet i lov om aktiv socialpolitik (§§ 83 og 84)
 • Børnerådet, jf. §§ 88 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Fra beskæftigelsesministerens område tilføres sager vedrørende:

 • barselsdagpenge, som omhandlet i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
 • barselsfravær, som omhandlet i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v.
 • lov om børnepasningsorlov
 • lov om orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Fra justitsministeren område tilføres sager vedrørende:

 • adoptionsloven
 • børneloven
 • lov om forældremyndighed og samvær
 • lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser
 • lov vedrørende internationalprivatretlige bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ægteskab, adoption, værgemål samt lov om tillæg hertil (dog ikke sager vedrørende internationalprivatretlige bestemmelser om værgemål)
 • lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
 • lov om registreret partnerskab
 • lov om ægteskabets retsvirkninger
 • lov om børns forsørgelse
 • lov om inddrivelse af underholdsbidrag
 • lov om personnavne
 • justitsministerens kompetence i henhold til § 56a, stk. 4-5, i udlændingeloven (vedr. uledsagede asylansøgere under 18 år)
 • lov for Grønland om børns retsstilling
 • lov om umyndighed og værgemål i det omfang loven fortsat er gældende for Grønland og Færøerne og med undtagelse af sager vedrørende lovens bestemmelser om værgemål
 • lov om børns retsstilling i det omfang loven fortsat er gældende for Færøerne

Fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tilføres sager vedrørende:

 • lov om fødevarer m.v.
 • lov om dyrlæger
 • lov om hold af dyr, med undtagelse af sager vedrørende tilladelse til frivillig auktion over avlsdyr, jf. lovens § 10, og sager vedrørende tilskud til avlere, som har dyr af gamle danske husdyrracer, jf. lovens § 24
 • økologilovens §§ 2-4, 6-8 og 10-12 samt § 14 for så vidt angår fødevarer og visse non-food produkter
 • Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning.