Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Nedsættelse af undersøgelseskommission i sagen om TDCs skattefradrag

På baggrund af nye oplysninger i TDC-sagen har statsministeren i dag skrevet til Folketingets formand og oplyst, at der vil blive nedsat en undersøgelseskommission med henblik på en uvildig undersøgelse af sagen.

Statsministerens brev til Folketingets formand følger vedlagt i fuld tekst:

Den 27. november 2003

Folketingets formand

<b style="mso-bidi-font-weight: normal">Vedrørende nedsættelse af undersøgelseskommission</b>

På baggrund af nye oplysninger i TDC-sagen har regeringen i dag besluttet at nedsætte en undersøgelseskommission med henblik på en uvildig undersøgelse af sagen.

Onsdag den 19. november 2003 besvarede jeg mundtligt spørgsmål nr. S 703 og S 704 om indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver samt kreditlempelse ved sambeskatning. På baggrund af oplysninger fra Skatteministeriet oplyste jeg bl.a.:

”L99 er fremsat den 7. februar 2002 og vedtaget den 17. maj 2002. TDC anmodede først den 28. maj 2002 Ligningsrådet om bindende forhåndsbesked om, hvorvidt handelsværdien ved indtræden under sambeskatning kan anvendes som indgangsværdi. Dette spørgsmål havde ikke tidligere været forelagt skattemyndighederne. Det er først på dette tidspunkt, at skattemyndighederne bliver opmærksomme på, at handelsværdien ved indtrædelse under sambeskatning bliver anvendt som indgangsværdi for goodwill, og Skatteministeriet kan dermed afvise, at man på tidspunktet for fremsættelsen af L99 havde kendskab til koncernens fremgangsmåde. Så vidt redegørelsen fra Skatteministeriet, og jeg kan helt henholde mig til den”.

Fredag den 21. november besvarede jeg skriftligt spørgsmål nr. S 653. Heri oplyste jeg bl.a. følgende:

”Skatteministeren har oplyst, at han vil udarbejde en redegørelse for forløbet og overvejelserne vedrørende problemstillingen om, at skattereglerne ikke tager højde for, at der i udlandet kan være adgang til skattefri overdragelse af et datterselskabs aktiver til et nyt koncernselskab, inden det nye selskab inddrages under dansk beskatning, frem til fremsættelsen af L27 om Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og ligningsloven. (Indgangsværdier for afskrivningsberettigede aktiver samt kreditlempelse ved sambeskatning). Når redegørelsen foreligger, vil jeg fremsende den til Folketinget og vende tilbage til besvarelsen af spørgsmål nr. S 654, S 655 og S 656.”

I går, onsdag den 26. ds., om eftermiddagen blev Statsministeriet imidlertid af Skatteministeriet orienteret om, at Skatteministeriet netop havde modtaget oplysning om, at skattemyndighederne på centralt niveau (Told- og skattestyrelsen) i hvert fald i oktober 2000 var bekendt med den omtalte virksomheds konkrete overvejelser.

Det står herefter klart, at de oplysninger vedrørende tidspunktet for skattemyndighedernes kendskab til den konkrete sag, som jeg havde fået oplyst fra Skatteministeriet, og som jeg videregav i forbindelse med mine svar på spørgsmål nr. S 703 og S 704, ikke var i overensstemmelse med de faktiske forhold. Dette er selvsagt beklageligt.

På basis af disse nye oplysninger om, at skattemyndighederne i strid med det tidligere oplyste allerede i oktober 2000 havde kendskab til den konkrete sag, har jeg drøftet sagen med justitsministeren og skatteministeren, og det er herefter regeringens opfattelse, at der bør foretages en uvildig undersøgelse af det samlede begivenhedsforløb i sagen.

Justitsministeren har derfor truffet beslutning om, at der i medfør af lov om undersøgelseskommissioner vil blive nedsat en kommission med henblik på undersøgelse af sagen.

I forlængelse heraf har skatteministeren meddelt, at han finder det rigtigst, at den redegørelse, der bl.a. er omtalt i ovennævnte besvarelse af spørgsmål nr. S 653, ikke udarbejdes, men at den samlede undersøgelse af sagen i stedet foretages af undersøgelseskommissionen.

Justitsministeren har oplyst, at der nu vil blive taget skridt til udarbejdelse af et udkast til kommissorium for undersøgelsen, og at kommissionen vil få til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb i sagen, herunder spørgsmålet om, hvornår og i hvilket omfang skattemyndighederne blev bekendt med forholdene vedrørende TDC, samt de besvarelser, der er afgivet til Folketinget om sagen.

Justitsministeren har endvidere oplyst, at et udkast til kommissorium vil blive fremsendt til Folketinget, inden undersøgelseskommissionen formelt nedsættes.

Med venlig hilsen

Anders Fogh Rasmussen

/Sten Frimodt Nielsen