Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Pressemeddelelser

AFR Regeringen nedsætter udvalg om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre

Et enigt Folketing vedtog i januar dette år, at der skal nedsættes et sagkyndigt udvalg med henblik på at analysere og vurdere behovet for en yderligere præcisering af reglerne for embedsmænd generelt og for embedsmænd ansat som særlige rådgivere, herunder som pressemedarbejdere.

Udvalgets analyse og vurdering skal ifølge vedtagelsen ske i forlængelse af betænkning nr. 1354/1998 om forholdet mellem minister og embedsmænd samt Justitsministeriets redegørelse nr. R 2 af 4. oktober 2001 om visse spørgsmål i forbindelse med embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre.

Regeringen har med Folketingets partier drøftet kommissorium for og sammensætning af det sagkyndige udvalg, som nu vil blive nedsat af finansministeren.

Formand for udvalget bliver professor dr.jur. Jens Peter Christensen, som vil bestræbe sig på, at udvalget kan færdiggøre sit arbejde inden for et år.

Udvalget vil bl.a. få til opgave at vurdere, om der er behov for at præcisere reglerne for det almindelige embedsværks rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre, samt at gennemgå og analysere de spørgsmål, som anvendelsen af de såkaldte særlige rådgivere kan rejse. Herudover skal udvalget gennemgå, hvilken betydning almindelige forvaltningsretlige regler om saglighed og lighed har for embedsmænds – herunder særlige rådgiveres – varetagelse af opgaver i forhold til pressen og i den forbindelse vurdere, om der kan være behov for at præcisere reglerne på dette område. Endelig bør udvalgets betænkning indeholde en omtale af, hvilke muligheder der er for at pålægge disciplinære og andre ansættelsesretlige sanktioner – eller i visse grove tilfælde strafferetlige sanktioner – i tilfælde, hvor embedsmænd måtte tilsidesætte reglerne for rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre.

Udvalgets medlemmer udpeges af finansministeren efter følgende retningslinier:

2 repræsentanter fra universiteterne 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra Dansk Journalistforbund 1 repræsentant udpeget efter indstilling fra Danmarks Jurist- og Økonomforbund 1 repræsentant for Statsministeriet 1 repræsentant for Økonomi- og Erhvervsministeriet 1 repræsentant for Justitsministeriet 1 repræsentant for Finansministeriet 1 repræsentant for Folketingets Ombudsmand 1 yderligere særlig sagkyndig repræsentant

Udvalgets sekretariatsfunktioner varetages af Finansministeriet i samarbejde med Justitsministeriet.

Udvalgets kommissorium kan findes på Finansministeriets hjemmeside: www.finansministeriet.dk