Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen I (2009-11)
Pressemeddelelser

LLR Rejsehold foretager 360-graders eftersyn af folkeskolen

Regeringen har som opfølgning på Marienborg-ugen sammensat et rejsehold, der skal gennemføre et 360-graders serviceeftersyn af den danske folkeskole.

Det uafhængige rejsehold er sammensat af personer med stærke kom-petencer og viden om uddannelse og folkeskole:

• Jørgen Søndergaard (formand), direktør, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, formand for Skolerådet

• Mats Ekholm, professor, Karlstads Universitet, Karlstad, Sve-rige

• Eva Hofman-Bang, direktør, CPH West - Uddannelsescenter København Vest, formand for Undervisningsministeriets Råd for de Gymnasiale Uddannelser

• Henrik Berggren Jessen, skoleleder, Nørremarksskolen, Vejle

• Tine Marie Balck Sørensen, lærer, Tre Falke Skolen, Frede-riksberg

• Hanne Them, lærer, Birkhovedskolen, Nyborg

Rejseholdet skal på udvalgte skoler, institutioner og kommuner bredt i hele landet gennemføre målrettede samtaler med aktører og interes-senter med tilknytning til folkeskolen.

Rejseholdet skal systematisk kortlægge styrker og svagheder ved den danske folkeskole i lyset af regeringens målsætning om at styrke fag-ligheden, samt at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. På baggrund af kortlægningen skal rejseholdet komme med konkrete forslag til forbedringer.

Rejseholdet afrapporterer til et møde i regeringens Vækstforum d. 3.-4. juni. Desuden skal rejseholdets foreløbige konklusioner drøftes på et nyt møde på Marienborg i slutningen af maj med de organisationer, der deltog i Marienborg-ugens konstruktive drøftelser.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Marienborg-ugen viste, at der er bred tilslutning til regeringens am-bition om at skabe en bedre folkeskole. Alle deltagerne kom med kon-struktive ideer til, hvordan folkeskolen kan styrkes og blive en bedre affyringsrampe for de unges videre vej i uddannelsessystemet.

Med rejseholdet tager vi næste skridt i serviceeftersynet af folkesko-len. Rejseholdet sikrer, at vi systematisk kommer hele vejen rundt i skolelandskabet. Forældre, elever, medarbejdere, skoleledere, kom-muner og aftagere i hele landet bliver inddraget i processen. Slutpro-duktet skal gerne være nogle gode forslag til, hvordan vi styrker fag-ligheden i folkeskolen.

Rejseholdets arbejde vil skabe et fælles grundlag for de videre drøftel-ser af, hvad der skal til for at få foldet folkeskolens potentiale fuldt ud, så vi kan få en skole på niveau med de bedste i verden. Gerne i form af et nationalt partnerskab med alle de interessenter, der ønsker at være med.”

* * *

Kommissoriet for rejseholdet er tilgængelig på www.stm.dk.

Formand for rejseholdet Jørgen Søndergaard kan kontaktes via sekre-tariatschef Pernille Halberg Salamon, 33 92 61 94.