Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Fælleserklæring: ''Et Rigsfællesskab i gensidig respekt''.

Fælleserklæring

Et Rigsfællesskab i gensidig respekt 
___________________________________
___________

Vort Rigsfællesskab har fra begyndelsen bygget på ligeværd, gensidig respekt og samhørighed.

Danmark og Grønland har en fælles historie, som vi må vedstå - også når historien er ubehagelig, og når den viser, at menneskers selvværd er blevet krænket.

Landsretten har den 20. august 1999 afsagt dom i sagen om Thule-befolkningens flytning i 1953. Landsretten fastslår, at danske myndigheder dengang handlede retsstridigt. Flytningen blev besluttet og gennemført på en måde og under omstændigheder, som indebar et alvorligt indgreb over for befolkningen.

Vi kan ikke ændre de historiske begivenheder, men vi må vedstå og respektere dem. For med dommen er der sat en grænse for statsmagtens indgreb over for en befolkning.

Ingen kan i dag gøres ansvarlig for tidligere generationers handlinger for snart 50 år siden. Men i Rigsfællesskabets ånd og med respekt for Grønland og Thules befolkning, vil regeringen på den danske stats vegne overbringe en undskyldning - utoqqatserpugut - til Inughuit, Thules befolkning og til hele Grønland for den måde, hvorpå beslutningen om flytningen blev truffet og gennemført i 1953.

Vi ønsker at fortsætte og styrke vort samarbejde og samhørigheden mellem Danmark og Grønland. Det dansk-grønlandske samarbejde i Rigsfællesskabet skal også i fremtiden bygge på gensidig respekt.

Ved Grundlovens ændring i 1953 blev borgerne i Grønland ligestillet med danske borgere. Med hjemmestyrets indførelse i 1979 fik Grønland sit eget parlament, som indebærer, at beslutningerne træffes tættere på borgerne i det grønlandske demokrati. En gentagelse af begivenhederne i 1953 er derfor udelukket.

Vi anerkender de opnåede resultater gennem vort samarbejde og vor samhørighed i årene, der er forløbet siden begivenhederne i 1953. Vort Rigsfællesskab har gennemlevet en meget positiv, menneskelig, social og økonomisk udvikling til gavn for befolkningerne både i Grønland og i Danmark.

Den danske regering vil styrke Grønlands deltagelse i de udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold, som særligt vedrører Grønlands interesser. Dialogen herom er igangsat, bl.a. på grundlag af 'Anorak'-udvalgets rapport.

Repræsentanter for Grønlands Landsstyre vil som et led i udbygningen af samarbejdet blive inddraget i forhandlingsprocessen, når der indgås nye aftaler mellem den danske regering og fremmede stater, som særligt vedrører Grønlands interesse.

_________________________ _________________________

Statsminister i Danmark Landsstyreformand i Grønland