Indholdet på denne side vedrører regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV (1998-2001)
Pressemeddelelser

PNR Fransk-dansk erklæring om beskæftigelse

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen og premierminister Lionel Jospin har i forbindelse med det officielle besøg i Danmark vedtaget en erklæring om beskæftigelse.

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen udtaler i denne anledning:

“Det kan lade sig gøre! Det er fortsat muligt at nedbringe arbejdsløsheden og øge beskæftigelsen. Det er vores fælles holdning. Det er grundlaget for de drøftelser, som jeg de sidste to dage har haft med Frankrigs premierminister Lionel Jospin.

Vi har i fællesskab udarbejdet er erklæring, som indeholder en række konkrete tanker om fortsat fremme af beskæftigelsen i en international verden. Ideer som samler sig om den aktive, sunde økonomiske politik, den aktive arbejdsmarkedspolitik og uddannelsesindsats.

På topmødet i Det Europæiske Råd i foråret år 2000 vil beskæftigelsen være hovedemnet. For at koordinere og forstærke arbejdet for at øge beskæftigelsen op til mødet har vi nedsat en fælles fransk/dansk arbejdsgruppe.

Det har været overordentlig nyttige drøftelser, vi har haft, som vil være til stor gavn for det videre europæiske arbejde.”

Fransk-dansk erklæring om beskæftigelse

Beskæftigelsen er et højt prioriteret mål i europæisk politik. Det er en afgørende forudsætning for at kunne videreudvikle vore samfund til gavn for alle og modvirke at der opstår uligheder i samfundet. Derfor skal det forpligtende samarbejde, de europæiske lande nu har sat i gang omkring beskæftigelsen, styrkes og konkretiseres.

Høj beskæftigelse er ikke alene et mål i økonomisk henseende. Det er en menneskeret at have et arbejde med de muligheder for social kontakt og personlige netværker det skaber. Arbejdsløshed er en kilde til social ulighed.

Det er udgangspunktet for den drøftelse, den franske premierminister Lionel Jospin og den danske statsminister Poul Nyrup Rasmussen har haft i dag, om beskæftigelsespolitik i Frankrig, Danmark og Europa.

Erfaringen viser os, at ledigheden i Europa kan nedbringes, hvis der er politisk vilje til at samarbejde og koordinere den indsats, der gøres på nationalt plan. Vi ser derfor med tilfredshed på, at EU-landene på De Europæiske Råd i Luxembourg, og senere i Köln besluttede at intensivere deres samarbejde og effektivisere deres indsats til fordel for beskæftigelsen. Det er vores holdning at Köln topmødet betyder en nyorientering af EU-målene mod vækst og beskæftigelse. Den Europæiske Beskæftigelsespagt vil sammen med den stærkere dialog med arbejdsmarkedets parter give muligheder for fremgang med mere stabil vækst, med en strategi for og fælles mål om bekæmpelse af arbejdsløshed og med de nødvendige økonomiske reformer.

Et centralt element i den europæiske jobskabelsespolitik er, at EU-landene kan drage nytte af hinandens bedste erfaringer. Vi har derfor udvekslet erfaringer om indsatsen for at fremme beskæftigelsen og nedbringe ledigheden i Frankrig og Danmark.

Nedbringelsen af arbejdsløsheden og jobskabelse vil være et resultat af en økonomisk politik, der har til formål at skabe vedvarende høj vækst. Et af de forslag, der blev nævnt, har været overvejelser om ambitiøse konkrete mål for vækst i Europa i de kommende år. Denne vækst bør kombineres med en aktiv arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitik for unge og ligeledes for voksne arbejdsløse. Målsætningen om ny start og videreudvikling af livslang uddannelse vil gøre det muligt at gennemføre denne politik. Begge vore lande har allerede taget initiativer i denne retning, bl.a. med udgangspunkt i retningslinierne for beskæftigelsen vedtaget på europæisk plan og vil gøre alt, hvad der er muligt for at udbygge og styrke disse retningslinier.

Med respekt for de forskelligheder der kendetegner det franske og det danske arbejdsmarked er vi enige om, at opgaven handler om at gøre de europæiske samfund i stand til at klare de hastige forandringer, det 21. århundrede byder på. Høj social tryghed, konkurrencedygtighed, livslang uddannelse og lige muligheder skal forbindes, for at vi vil være i stand til at tilpasse os et samfund i udvikling.

Vi er enige om, at et tættere samarbejde kan bidrage til økonomisk dynamik og til at skabe flere job. Vores indsats skal særligt baseres på følgende principper:

At få de ledige hurtigere i gang. Ledige skal hurtigt have tilbud om en ny start i form af uddannelse eller arbejde.

At skabe bedre muligheder for løbende uddannelse og efteruddannelse. Lønmodtagerne skal være i stand til at omstille sig til de nye behov. At gøre en særlig indsats for at fastholde mennesker på arbejdsmarkedet og på at modvirke udstødning af svagere grupper.

At sætte ind på områder der fremmer ligestilling af mænd og kvinder på alle felter. At sikre en aktiv dialog med arbejdsmarkedets parter på alle niveauer om tilrettelæggelsen af en økonomisk politik til gavn for vækst og beskæftigelse som opfølgning af de beslutninger der blev taget på Det Europæiske Råd i Köln.

At skabe fælles initiativer for at øge investeringerne på europæisk niveau, fx gennem Det Europæiske Råds opfordring til udbygning af Den Europæiske Investeringsbanks aktiviteter. Og for at udvikle nye former for samarbejde mellem den offentlige og private sektor, der kan bidrage til at sætte gang i investeringerne til gavn for beskæftigelsen.

At opstille kontrollerbare konkrete mål, som de europæiske lande forpligter sig til at leve op til inden for rammerne af retningslinierne for beskæftigelsen frem mod år 2000.

At tage initiativer vedrørende arbejdstidens organisering som løftestang for jobskabelse.

At udvikle nye former for serviceydelser og nye jobtyper i samfundet til opgaver som ikke allerede løses.

Målsætningen om en højere beskæftigelse er ikke kun en opgave for de politiske beslutningstagere. Både arbejdsgiverne og de øvrige parter på arbejdsmarkedet har i denne sammenhæng en vigtig rolle som bør styrkes mest muligt.

Som afslutning på vore drøftelser, har vi besluttet at nedsætte en fælles fransk/dansk arbejdsgruppe, der i den kommende tid skal arbejde videre på to fronter:

Ved at udveksle erfaringer og udpege områder, hvor Frankrig og Danmark kan drage nytte af hinandens bedste erfaringer indenfor de nationale beskæftigelsespolitikker.

Ved at bidrage til den fælles forberedelse op til det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd om beskæftigelsen i foråret år 2000 og styrke dialog og idéudveksling med henblik på det franske formandsskabs videre arbejde med beskæftigelsen i andet halvår år 2000.

Lionel Jospin

Poul Nyrup Rasmussen