Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen III (2007-09)
Tale

Statsminister Anders Fogh Rasmussens redegørelse i Folketinget den 27. november 2007

Det talte ord gælder

Ved valget den 13. november gav den danske befolkning opbakning til den stabile og dynamiske udvikling af samfundet, som vi har set de sidste 6 år. Danskerne ønsker at fremtidssikre de mange positive resultater, som har skabt fremgang, fornyelse og tryghed over alt i samfundet.

Derfor fik VK-regeringen mandat til at fortsætte for en tredje periode.

Det er en stor tillid. Og det er et stort ansvar. Som vi forpligter os til at leve op til.

Før valget gjorde vi klart, at vi ønsker et bredt samarbejde i Folketinget om de store udfordringer, der ligger foran os.

Derfor inviterer vi alle Folketingets partier til at tage del i ansvaret.

Danmark er bedst tjent med, at vigtige og langtrækkende reformer hviler på et solidt politisk fundament i Folketinget.

* * *

Danmark er mulighedernes samfund. For Danmark er et velfungerende og rigt samfund, hvor det enkelte menneske har en betydelig frihed til at realisere sine drømme, mål og ambitioner.

Regeringen ønsker et samfund med endnu bedre muligheder for den enkelte og for fællesskabet.

Vi ønsker et samfund med frihed til forskellighed. Et samfund med frihed til at vælge såvel livsform og tro som skole, børnepasning, sygehus og hjemmehjælp.

Et samfund, hvor frihed til privat initiativ går hånd i hånd med en tryghed, hvor vi tager vare på dem, der har brug for hjælp.

Et samfund med en god sammenhængskraft, hvor der ikke er for store afstande mellem befolkningsgrupperne. Et samfund med lige muligheder for alle.

Regeringen har præsenteret et omfattende program, som sigter på at skabe et Danmark med endnu bedre muligheder for alle.

Det går godt i Danmark. Vi mærker alle dynamikken.

Men vi kan og vil gøre det endnu bedre.

* * *

Vi ønsker at skabe det 21. århundredes velfærdsmodel. En velfærdsmodel, der tager sit udgangspunkt i brugernes behov. En velfærdsmodel, hvor medarbejdere og ledelse i de enkelte institutioner får en udstrakt frihed til at finde de lokale løsninger, der bedst opfylder brugernes ønsker og behov. En velfærdsmodel, som bidrager positivt til fornyelse, udvikling og dynamik i hele det danske samfund.

Derfor har regeringen fremlagt en ambitiøs kvalitetsreform. Og derfor har vi etableret et velfærdsministerium.

Vi vil afsætte i alt 60 mia. kr. til investeringer og udvikling på vores sygehuse, skoler, ældreboliger og daginstitutioner.

Vi vil sikre bedre ledelse. Bedre rammer for medarbejderne. Og modernisering af de offentlige institutioner.

Vi vil luge ud i regeljunglen. Alle kontrolregler skal være til åben og kritisk debat. Er en regel overflødig, skal den fjernes.

Regeringen har indgået en bred aftale med fagbevægelsen om reformer af uddannelse og ledelse. Vi har indgået aftaler med kommuner og regioner. Det er regeringens ønske, at disse aftaler bliver fulgt op af en bred politisk aftale her i Folketinget.

Det skylder vi de mange mennesker, der yder et vigtigt og godt arbejde på vores plejehjem, i daginstitutionerne og på sygehusene.

* * *

Der er behov for en særlig indsats på sundhedsområdet. Danskerne har krav på et velfungerende sundhedsvæsen uden unødige ventetider.

Mistanke om livstruende kræft skal udløse akut handling. Og kræftpatienter har krav på klar besked om mulighederne for behandling. Det samme skal gælde for livstruede hjertepatienter.

Regeringen vil modernisere sygehusene. Vi har afsat 25 mia. kr. til bedre sygehuse. Samtidig skal vi styrke folkesundheden gennem bedre forebyggelse. Sund kost og god motion er helt centralt. Ikke mindst for vores børn. Bedre sundhed giver flere gode leveår. Og sparer samfundet for udgifter til behandling og pleje.

Regeringen vil lancere en national forebyggelsesplan i 2009. Målet er, at danskerne i gennemsnit skal leve 3 år længere om 10 år.

* * *

For at sikre fremgang i velfærden er det nødvendigt, at dansk erhvervsliv har gode rammer for vækst, fremgang og dynamik. For det er gennem produktion og eksport, at vi kan skabe den indtjening, som kan finansiere velfærdssamfundet.

Danmark skal også i fremtiden være et af de mest konkurrencedygtige samfund i verden. Vi vil ruste det danske samfund til den stadig stærkere internationale konkurrence ved en forstærket indsats med forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri.

Og så er det nødvendigt, at der er mennesker nok til at løse opgaverne.

Det er en kæmpe udfordring. For væksten og dynamikken i dansk økonomi har bragt ledigheden ned til det laveste niveau i 33 år.

Vi står i en historisk enestående situation. Aldrig har flere danskere været i arbejde. Mennesker går fra passiv forsørgelse til job med ansvar og muligheder.

Det er godt for den enkelte. Det er godt for de offentlige finanser. Og det er godt for fremdriften i samfundet.

Men det betyder også, at vi nu er i en situation, hvor vi mangler arbejdskraft. Både i den private og i den offentlige sektor.

Derfor har regeringen fremlagt en storstilet jobplan, som skal sikre hænder og hoveder til fremtidens opgaver. Både unge og gamle skal have mere ud af at yde en ekstra indsats. Vi vil flytte endnu flere mennesker fra overførselsindkomst til arbejde. Og vi vil give udlændinge med særlige kvalifikationer lettere adgang til det danske arbejdsmarked. På danske løn- og arbejdsvilkår.

* * *

Den høje beskæftigelse og den lave arbejdsløshed er det største socialpolitiske fremskridt i årtier. Mange af de mest udsatte medborgere har fået chancen for et arbejde – efter i årevis at have været uden for arbejdsmarkedet.

Men Danmark står over for en ny udfordring. Der er mennesker, som sidder fast i en ulighed, som ikke bunder i mangel på økonomiske ressourcer, men snarere i mangel på muligheder af sociale, uddannelsesmæssige og kulturelle årsager.

Regeringen vil iværksætte en omfattende indsats for at bekæmpe denne ulighed. Vi vil give alle lige muligheder for at klare sig i det danske samfund.

* * *

Danmark er mulighedernes land. Og alle danskere skal have mulighed for at bruge deres evner. Uanset om familien har rødder i Damaskus eller Dybbøl.

Siden 2001 er beskæftigelsen blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande steget med 30.000 personer. Det er et flot resultat. Vi er nået langt med integrationen.

Men det er stadig kun hver anden indvandrer fra et ikke-vestligt land, der er i job. For befolkningen som helhed er tre ud af fire i beskæftigelse. Så der er et stykke vej endnu.

Det er en særlig udfordring, at mange kvinder med indvandrerbaggrund ikke er på arbejdsmarkedet.

Det er regeringens langsigtede mål, at danskere med indvandrerbaggrund kommer i job og uddannelse i samme omfang som andre danskere.

Men job og uddannelse er ikke nok. Vi har desværre oplevet, at små isolerede grupper af unge med indvandrerbaggrund har ekstremistiske holdninger. Der er planlagt terrorhandlinger. Der er sket anholdelser. Der er sket domfældelser. Og de unge, der er indblandet, har ofte både uddannelse og job.

Derfor skal vi sætte fokus på den værdimæssige side af integrationen. På en bevidsthed om de grundlæggende værdier i det danske samfund: Frihed, frisind og folkestyre.

Regeringen vil styrke den demokratiske integration. Vi vil sætte fokus på respekten for det demokratiske menneskesyn. Og på ligestilling mellem mænd og kvinder.

Men husk nu: terrorsagerne må aldrig give anledning til fremmedhad eller dæmonisering. Det lille mindretal af ekstremister må ikke få lov til at ødelægge tilværelsen for det massive flertal af velintegrerede medborgere.

* * *

Regeringen vil videreføre den faste og fair udlændingepolitik.

Og vi vil finde en løsning på problemet med afviste asylansøgere, som ikke bare kan sendes hjem. Nogle har boet her i mange år. Ikke mindst for familier med børn kan det give betydelige problemer.

Regeringen vil indkalde forligskredsen bag udlændingelovgivningen for at finde en løsning. Vi vil især fokusere på børnenes forhold.

Regeringen ønsker, at den bredest mulige kreds af partier kan stå bag en sådan løsning.

Vi vil nedsætte et ekspertudvalg, som skal kortlægge andre landes asylregler. Og forskelle i modtageforholdene.

Jeg håber, at der vil være bred politisk opbakning til de grundlæggende principper i en fast og fair asylpolitik. Hvor vi giver fristed i Danmark til mennesker, der er reelt forfulgte. Og holder fast i, at afviste asylansøgere skal vende tilbage til deres hjemland så hurtigt som muligt.

* * *

I løbet af de sidste 6 år har vi gennemført omfattende reformer: Strukturreformen. Velfærdsreformen. Globaliseringsreformen. Reformer af uddannelserne. Og vi er på vej med en kvalitetsreform, der vil forny og udvikle kvaliteten i den offentlige sektor.

Det ambitiøse reformprogram skal fremtidssikre alle dele af det danske samfund.

Nu er tiden kommet til en reform af skattesystemet. En skattereform, der sænker skatten på arbejde markant, herunder skatten på den sidst tjente krone.

En reform, der bevarer trygheden. Der tilskynder til at arbejde. Der ansporer til miljøbevidsthed. Som er socialt afbalanceret. Og som er økonomisk ansvarlig.

Skattestoppet står fast. Og skattestoppet bliver videreført før og efter skattereformen. Med skattestoppet har vi sikret tryghed for den enkelte familie og virksomhederne i seks år. Skattestoppet er en kæmpe succes.

Samtidig har vi sænket skatten på arbejdsindkomst i 2004 og igen fra 2008. For det skal kunne betale sig at arbejde.

Regeringen vil bevare trygheden. Vi vil videreføre og fremtidssikre skattestoppet som kernen i skattepolitikken i de kommende år.

Men i forbindelse med skattereformen åbner vi et vindue for en omlægning, hvor en skat eller afgift kan sættes op, forudsat at hele provenuet går målrettet til at sænke skatten på arbejde tilsvarende.

Og lad mig slå fast: Vi holder ejendomsværdiskatten på boliger uændret.

Regeringen vil nedsætte en skattekommission, som skal udarbejde modeller for en samlet skattereform. Kommissionen skal være færdig med sit arbejde i begyndelsen af 2009.

På den måde sikrer vi, at det hele bliver tænkt bedst muligt igennem. Og når de nye regler er trådt i kraft, fortsætter skattestoppet, som vi kender det i dag.

Gennem fremtidssikringen af skattestoppet gør vi endeligt op med tidligere tiders konstante skatte- og afgiftsstigninger.

Skattestoppet giver trygge rammer for familier og virksomheder. Så de tør disponere. På den måde bidrager skattestoppet på en helt afgørende måde til økonomisk fremgang i Danmark.

* * *

Regeringen ønsker at fremme et grønt og bæredygtigt samfund. Det kan en skattereform bidrage til. Men vi skal gøre mere. For at beskytte vores klima. Og for at sikre, at vi fortsat kan være selvforsynende med energi.

Regeringen vil mindst fordoble andelen af vedvarende energi frem til 2025. Vi vil sikre en mere effektiv udnyttelse af energien. Og styrke forskningen i energiteknologi.

Regeringen vil søge det bredest mulige flertal bag en ambitiøs klima- og energipolitik.

Med værtskabet for FN’s klimakonference i 2009 har Danmark fået en nøglerolle i arbejdet for en ny global klimaaftale. Det er en opgave, som regeringen giver højeste prioritet. Derfor har vi oprettet et klimaministerium.

Vi vil tage et globalt ansvar. Det er de fattigste mennesker i de fattigste lande, der rammes hårdest af klimaforandringerne. Derfor vil regeringen opbygge en klimapulje, der skal hjælpe de fattigste lande med at tilpasse sig og begrænse de menneskeskabte klimaforandringer.

* * *

Det kræver en aktiv udenrigspolitik at fremme danske interesser i en globaliseret verden.

Som et rigt land med et solidt folkestyre har Danmark en særlig forpligtelse til at fremme frihed, demokrati, menneskerettigheder og udvikling i verden. Vi har et ansvar for at bidrage til bedre muligheder for udvikling i verdens fattige lande.

Regeringen vil fortsætte det stærke danske engagement i fredsstøttende operationer. Vi har styrket Danmarks engagement i det sydlige Afghanistan, hvor udfordringerne er størst. Og det er vores ønske, at Danmarks deltagelse i militære operationer er baseret på et bredt flertal i Folketinget, som det er tilfældet i dag.

Afghanistan er et eksempel på, at det er nødvendigt at sikre sammenhæng mellem den militære indsats og genopbygningen. Danmark har i de senere år været førende i at tænke den civile og militære indsats sammen. Vi skal omsætte vores erfaringer i en endnu bedre indsats.

Derfor vil regeringen anmode Dansk Institut for Internationale Studier om at udarbejde en analyse af de danske erfaringer med samtænkning i Irak og Afghanistan. Og hvad vi kan lære af dem i forhold til fremtidige operationer.

Regeringen vil fastholde Danmarks position som et af de lande, der yder mest og bedst udviklingsbistand. Vi vil over en årrække øge niveauet for dansk udviklingsbistand, fra det nuværende niveau på 0,8 pct. af BNI.

Stigningen i bistanden skal først og fremmest komme Afrika til gode. Regeringen vil nedsætte en Afrika-kommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan Danmark bedst kan bidrage til fremskridt og udvikling i Afrika.

* * *

Danmark skal være placeret i hjertet af Europa. Med tætte bånd over Atlanten. Vi har et langvarigt historisk og kulturelt fællesskab med de øvrige lande i Europa. Og det er i vores interesse, at vi løser de fælles udfordringer i et demokratisk og stærkt EU med ens regler for alle.

Derfor er der behov for en ny EU-traktat. Traktaten markerer afslutningen på den proces, der har genforenet Europa efter den kolde krig. Det er historisk, at EU-samarbejdet nu omfatter 27 lande, som bygger på fælles værdier om frihed og menneskerettigheder.

Traktaten betyder, at vi nu får skabt ro om de fælles spilleregler for samarbejdet. Så kan vi bruge energien på at skabe resultater. Det er der brug for.

Vi har brug for et handlekraftigt EU til at kæmpe for miljøet og styrke kampen mod klimaforandringer.

Vi har brug for et effektivt EU-samarbejde til at sætte ind mod terrorisme og organiseret kriminalitet.

Vi har brug for at styrke åbenhed og demokrati i EU.

Og vi har brug for, at EU påtager sig et større globalt ansvar.

Derfor vil regeringen arbejde for en hurtig ratifikation af den nye EU-traktat.

Vi lægger stor vægt på, at der også i fremtiden er bred opbakning bag en positiv linje i Europapolitikken. Regeringen vil derfor søge at indgå en ny politisk aftale om grundlaget for dansk Europapolitik. En stærk politisk platform for Danmarks arbejde i EU.

Det er regeringens ønske, at Danmark skal præge udviklingen i Europa. At Danmark skal styrke sin indflydelse i EU. Og at Danmark derfor bør være fuldt og helt med i EU.

De danske undtagelser fra EU-samarbejdet betyder, at Danmark i dag er uden for væsentlige dele af EU-samarbejdet. Og vel at mærke uden for de dele af EU-samarbejdet, som vil udvikle sig mest i de kommende år.

De danske EU-undtagelser skader danske interesser. De er over 14 år gamle og fra en tid, hvor både Europa og Danmark var anderledes end i dag.

Derfor er det regeringens opfattelse, at befolkningen bør have lejlighed til at tage stilling til de danske EU-undtagelser ved folkeafstemning i denne valgperiode.

* * *

Regeringen giver høj prioritet til en fortsat fornyelse og udvikling af Rigsfællesskabet med Færøerne og Grønland. I de kommende år vil Færøerne og Grønland få ansvar for flere og flere områder.

Inden for overtagelsesloven vil Færøerne få ansvaret for de sager, som Færøerne selv ønsker at overtage. Og vi vil fortsat støtte Færøernes bestræbelser vedrørende medlemskab af EFTA.

Den grønlandsk-danske selvstyrekommission vil snart afgive betænkning. Arbejdet i selvstyrekommissionen vil give regeringen og landsstyret et godt grundlag for at drøfte udviklingen af selvstyre i Grønland.

Det er regeringens hensigt at sikre de bedst tænkelige muligheder for, at det færøske og det grønlandske folk kan overtage stadig mere ansvar for egne forhold.

* * *

Jo, Danmark er mulighedernes samfund. Og mulighederne udnytter vi bedst, hvis vi står sammen om at finde de rigtige løsninger på fremtidens udfordringer.

Derfor inviterer regeringen alle Folketingets partier til et bredt samarbejde om at nå de mange og ambitiøse mål.

Der er to partier, som har peget på en fortsættelse af VK-regeringen: Dansk Folkeparti og Ny Alliance.

Vi har haft et godt og stabilt samarbejde med Dansk Folkeparti gennem de sidste 6 år. Jeg forventer, at det gode samarbejde fortsætter. Og vi ser også frem til et godt samarbejde med Ny Alliance.

Men regeringens invitation til bredt samarbejde gælder alle partier i Folketinget. Under forberedelsen af regeringens politiske program holdt vi møder med alle Folketingets partier. Vi lyttede til de gode råd, vi fik. Og der er i programmet elementer fra alle Folketingets partier.

Sådan ønsker vi at arbejde.

Danmark er mulighedernes samfund. Og regeringen ønsker en bred opbakning til et Danmark med endnu bedre muligheder for alle.