Indholdet på denne side vedrører regeringen Anders Fogh Rasmussen I (2001-05)
Tale

Statsministerens indlæg i plenardebatten på Nordisk Råds 55. session i Oslo

Check against delivery/Det talte ord gælder

Præsident, kære nordiske venner,

Vi lever i en tid med store forandringer i Europa. Den 1. maj næste år bliver Den Europæiske Union udvidet med 10 nye lande. Dette har også betydning for det nordiske samarbejde. Det nordiske samarbejde må følge med og afspejle de nye muligheder og vilkår. Jeg vil i mit indlæg fremhæve fem ting.

For det første. Et tættere og mere integreret nordisk-baltisk samarbejde er en naturlig følge af de ændrede vilkår. Jeg og de øvrige nordiske statsministre mødtes i går med vore baltiske kolleger her i Oslo. De baltiske lande er rykket tættere på det nordiske samarbejde – også som mulige deltagere i de nordiske institutioner. Dette kom til udtryk ved principbeslutningen om at invitere de baltiske lande med som partnere i Nordisk Investeringsbank. Jeg mener, at vi skal være åbne over for balterne, hvis de har ønsker om et tættere samarbejde eller deltagelse i andre fælles nordiske institutioner.

For det andet. Selvom udviklingen i det nordisk-baltiske samarbejde er betydningsfuld, så er det klart, at der er en kerne i det nordiske samarbejde, som er forbeholdt de nordiske lande. Som kun kan varetages af de nordiske lande. Det følger af vort sproglige fællesskab og vor fælles kulturelle identitet.

Den danske regering giver høj prioritet til det nordiske samarbejde. Vi støtter helhjertet det samarbejde, som foregår indenfor rammerne af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Og vi ønsker en fortsat udvikling og fornyelse af samarbejdet. Det nordiske samarbejde kan tjene som model for regionalt samarbejde andre steder i Europa.

For det tredje. Grænsehindringer kan være til stor gene for vore borgere, når de bevæger sig over de nordiske grænser. Den danske regering tillægger det afgørende betydning, at vi arbejder for at fjerne de grænsehindringer, som eksisterer mellem vore lande. Selv om vi ikke kan fjerne grænsehindringerne helt, så kan vi gøre meget for at reducere problemerne, så de bliver tålelige for vore borgere. Vi bør rette indsatsen mod at fjerne uhensigtsmæssige procedurer og sikre bedre information til borgerne om håndteringen af problemer i forbindelse med pendling og flytning. Udnævnelsen af tidligere statsminister Poul Schlüter som det svenske formandskabs personlige repræsentant har vist sig at være et godt initiativ. Det er glædeligt at konstatere, at Poul Schlüter har skabt fremdrift i processen med en meget energisk indsats.

For det fjerde. Færøerne har sendt en ansøgning om selvstændigt medlemskab af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Den danske regering støtter de færøske ønsker om en styrket rolle i det nordiske samarbejde. Og vi er indstillet på at give Færøerne og Grønland en så stærk rolle i det forpligtende nordiske samarbejde, som vores Grundlov tillader. På denne baggrund har vi stillet et ganske vidtgående og konstruktivt forslag om at forøge de selvstyrende områders rolle i det nordiske samarbejde. Vi er rede til at arbejde videre på dette grundlag.

For det femte vil jeg fremhæve, at det nordiske samarbejde som et regionalt samarbejde i Europa vil få større og ikke mindre betydning i fremtiden. Det tidspunkt er for længst overstået, hvor det nordiske samarbejde blev betragtet som et alternativ til det europæiske. I dag betragter de fleste det nordiske som et nyttigt og værdifuldt supplement. Men også i det nordiske samarbejde må vi gøre vort yderste for at leve op til kravet om effektivitet og hensigtsmæssig ressourceanvendelse. Det er krav, som de nordiske lande også stiller til andet internationalt arbejde. Det nordiske samarbejde skal være både kontant og resultatorienteret.

Præsident, kære nordiske venner,

Det nordiske samarbejde bygger på et fælles værdigrundlag og på fælles historiske, kulturelle og personlige bånd. Derfor nærer vi alle en kærlighed til det nordiske fællesskab. Men for at gøre arbejdet i Nordisk Råd nærværende og vedkommende for befolkningerne i vore lande skal vi producere konkrete resultater til gavn for borgerne.

Det er mit håb, at denne session vil skabe sådanne resultater.